Yapısal Marksizm Louis Althusser

Yapısal Marksizm Louis Althusser Batı Marksizmi, 1960'larda Sovyet Rus­ya'da Joseph Stalin'in uyguladığı ve Doğu Avrupa, Çin ve Asya'da komünizm adı altında ortaya çıkar görünen insanlık­tan uzak acımasız diktatörlüklerin zu­lümlerinin ardından yoğun ve felsefi bir ikilemle yüz yüze geldi. Bu acımasızlık savunulabilir miydi? Marksizm savaş- sonrası toplumda halen bir geleceğe sahip midir? O insanları devrime teşvik edebilir mi, yoksa savaş-sonrası kapita­lizm...

Yapılaşma Teorisi Anthony Giddens

Yapılaşma Teorisi Anthony Giddens Sosyologlar uzunca bir süre sosyal teo­rinin temel sorunuyla, birey ve onun içinde yaşadığı toplum arasındaki iliş­kiyle meşgul oldular. İçinde yaşadığımız toplumun ürünleri miyiz, yoksa etrafı­mızdaki dünyayı ortaklaşa ve bireysel olarak mı yaratıyoruz? Birey özgür ve ^      hayatının kontrolünü elinde tutan biri  midir, yoksa hepimiz sadece içinde    doğduğumuz toplumun özneleri, ipleri zengin ve güçlünün elinde olan kukla hamlenin...

Söylem Michel Foucault

Söylem Michel Foucault FİKİR Oxford Popular Dictionary söylemi 'konuşma, ders veya bilimsel tez, düşünceleri iletmenin bir yolu' olarak tanımlar. Ancak Fransız düşü­nür Michel Foucault bu terimi kendi güç/iktidar ve toplumsal yapı teorisinin temeli olarak kullanır. Foucault için güç ve bilgi yakından ilişkili olmakla kalmayıp, birbirinden ayrılması imkânsız olgulardır. Bilgi sadece güç/iktidar değildir, aynı zamanda gücü ellerinde tutan­lar bilgiyi de kontrol ederler. Belirli...

Simülasyonlar Jean Baudrillard

Simülasyonlar Jean Baudrillard 'Simülasyon' terimi genellikle gerçek bir şeyin taklidi veya temsilini anlatmakta kullanılır. Günümüzde modern bilgisayarlar tamamlan­mış bir nesneyi kopyalamada veya, ister yeni bir araba, ister elektrik süpürgesi, isterse motosiklet olsun, bu nesnenin yeteneklerini sına­yan ürünler tasarlamada öndedirler. Çoğu insan bir uçak veya gemi­nin simülatörünü bir eğlence parkında veya havacılık sergisinde uçuracak yetenek ve heyecana sahiptir -büyük bir haz...

Sanayi Ötesi Toplum Daniel Bell

Sanayi Ötesi Toplum Daniel Bell Daniel Bell (1919- ) New York doğumludur ve eğitimini New York City College'ta ve Kolombiya Üniversitesinde tamamlamıştır. Aslında New York The New Leader'da gazetecilik yapan Bell, daha sonra Common Sense'in yönetici editörü ve Fortune Magazine'nin çalışma editörü olarak görev yapmıştır. Bell, Chicago Üniversitesi'nde asistan olarak başladığı akademik kariyerini, önce Kolombiya (1969-80), ardından Harvard Üniversitesi'nde sosyal...

Risk Toplumu Ulrich Beck

Risk Toplumu Ulrich Beck Modern toplumlar risklerle doludur. Her gün geçmişte toplumların karşı karşıya kaldıklarından çok daha büyük çapta kaza, hastalık ve büyük felâketler riskiyle yüz yüzeyiz -örneğin AIDS, nükleer savaş, küresel ısınma ve 11 Eylül 2001'den sonra büyük ticarî ve askerî kuru­luşlar kadar sıradan vatandaşları da ağır bir biçimde vurabilen ulusla­rarası terörizm. Farklı yazarlar risk kavramını post-modern toplumun tanımlayıcı özelliği...

Post Modernizm Post-Modernite Jean François Lyotard

Post-Modernizm/ Post-Modernite Jean François Lyotard FİKİR 'Modem' terimi hepimizin bildiği ve rahatça kullandığı bir terimdir. O, içinde yaşadığımız dünyayı, günümüz toplumunun hayat tarzını ve bugünkü hayatı geçmişteki toplumlardan ayırdığını düşündüğü­müz farklılık ve değişmeleri anlatır. Post-modern ifadesi, gelecekteki hayatı ve toplumu, modern toplumdan sonraki dönemi, günümüzde ve gelecekteki yaşam biçimlerinin II. Dünya Savaşı'ndan sonraki Batı toplumlarındakilerden tamamen farklı olduğunu anlatmak için kul­lanılır. Post-modernizm ve...

Post Fordizm Michael Piore

Post-Fordizm Michael Piore FİKİR Post-Fordizm kavramı belirli bir yazara atfedilemez. O, daha ziyade, modern endüstriyel organizasyonun ve onun üretim yöntemlerinin ayırt edici özelliklerini belirlemeye ve onları sanayi tarihinin daha önceki bir evresinde kullanılanlardan ayırmaya çalışan farklı yazarlar­dan kaynaklanan bir kavramdır. Post-Fordist yazarlar endüstriyel üretimin günümüzde tamamen yeni bir çalışma tarzı ve tamamen yeni bir post-modern çalışma hayatı oluşturacak denli farklı olduğu­na...

Meşruiyet Krizi Jürgen Habermas

Meşruiyet Krizi Jürgen Habermas Jürgen Habermas (1929- ), Alman­ya, Düsseldorf doğumludur. Babası Ticaret ve Sanayi Bürosu Başkanı, büyükbabası Protestan bir Papazdı. Göttingen, Bonn ve Marburg Üni­versitelerinde ve ayrıca 1950'li yıl­larda dünyaca ünlü Frankfurt Okulu ve eleştirel teorinin merkezi olan Toplumsal Araştırmalar Enstitüsü'n- de eğitim gördü. 1962-64 yılları arasında Heidelberg Üniversite­sinde felsefe okuttu, daha sonra Frankfurt Üniversitesi'ne Felsefe ve Sosyoloji Profesörü olarak...

Küreselleşme Anthony Giddens

Küreselleşme  Anthony Giddens FIKIR Günümüzde, tüm dünyaya mal ve hizmetler sağlayan küresel bir piyasaya dayalı küresel bir ekonomide yaşadığımız fikri yaygındır. Ayrıca, Marshall Mc Luhan'ın -dünyanın diğer taraflarında neler olup bittiğini bilmekle kalmayıp, onları bizzat olurken izleyebileceğimiz- 'küresel bir köy' olarak dünya fikri de bir gerçekliktir. Modern küresel iletişim araçları ve Internet sayesinde dünyanın her yerindeki insanlar -en azından monitörler aracılığıyla-...

Kültür Araştırmaları Stuart Hail

Kültür Araştırmaları Stuart Hail FİKİR 1970'ler ve 80'lerde yeni, daha post-modern sosyologlar klâsik sosyo­lojinin temel kavramı sınıf terimine itiraz ettiler ve sınıf yerine genç­lik, toplumsal cinsiyet ve etnisite gibi sınıfsal-olmayan konularla ilgili yaşam biçimlerine ve toplumsal kimliklere yoğunlaştılar. Yeni bir sosyoloji, kültür ve modern hayat araştırmalarına dayalı sosyolojik bir anlayış gelişti. Bu yeni düşünce okulunun başında Birmingham Üni­versitesi Çağdaş Kültür Araştırmaları Merkezi'nden...

Göreli Özerklik Nicos Poulantzas

Göreli Özerklik Nicos Poulantzas Nicos Poulantzas (1936-1979) Atina'da dünyaya geldi. Babası bir hukuk profesörü ve Yunan hukuk kuruluşunun önde gelenlerinden biriydi. Çok parlak bir çocuk ve çok başarılı bir öğrenci olan Poulant­zas, Atina Üniversitesi'ne bağlı bir deneysel okulda okudu ve eğiti­mini bu Üniversitede 1957'de hukuk derecesiyle tamamladı. O çok erken yaşlardan itibaren felsefeye, özellikle varoluşçuluk, sosyalizm ve Marksizm'e yoğun ilgi duydu...

Bilgi/Bilişim Toplumu Manuel Castells

Bilgi/Bilişim Toplumu Manuel Castells FİKİR Hepimiz bir bilgi çağında yaşıyoruz; hepimiz bir bilgi toplumunun parçalarıyız. Bilgi yeni bir zenginlik ve güç kaynağı, bilgi teknolojisi de yeni üretim aracı dır. Son 10-15 yıldır yazarlar ve dünya liderleri bilgi teknolojisinin küresel bir toplum ve dünya ekonomisi üzerinde­ki etkilerini anlayabilmek için büyük çaba harcamışlardır. Bu alanın önde gelen yazarlarından biri, kent sosyolojisi, modern kent konula­rında...

Yusuf Sineçak Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

YUSUF SİNEÇÂK ( ?- 1546) Osmanlı, şair. Cezire-i Mesnevi adlı güldestesiyle tanınmıştır. Vardar Yenicesi’nde (bugün Yunanistan’da) doğdu, İstanbul’da öldü. Şair Hayretî’nin kardeşidir. Önceleri Gülşeni tarikatına bağlıyken...

Kapila Kimdir, Hayatı, Felsefesi, Eserleri, Hakkında Bilgi

KAPİLA (İÖ 9.yy) Hintli filozof. Tek yaratıcı varlığın doğa olduğu görüşünü savunmuş, us ilkelerine dayalı bir varlık anlayışı geliştirmiştir. Birtakım söylencelere karışan yaşamı konusunda ayrıntılı...

Ceyhun Ahmed Efendi kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

Ceyhun Ahmed Efendi kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: Osmanlı tabiblerinin çalışkanlarından olup binbaşı rütbesinde iken 1314 (1897) tarihinde Tesalya’da memuriyeti esnasında...

Derç Nedir? Derç Anlamı ve Hakkında Bilgi

Sözlüklerde geçen anlamı : "derç" ne demek?1. Alma, toplama. 2. Kaydetme Derç kelimenin ingilizcesi: insertion, inclusion. –– etmek /y/...

Şerif MARDiN HAYATI ESERLERİ VE FİKİRLERİ SOSYOLOJİSİ

  Şerif Mardin’in, sosyal bilimler alanında, tarihsel, kültürel, ekonomik, siyasal ve sosyo-bilişsel bileşenler çerçevesinde “bağlamı” ön plana çıkaran metodolojisi; interdisiplinerliği öneren ve kaçınılmaz kılan ilgi...