Yoksulluk Kültürü Oscar Lewis

Yoksulluk Kültürü Oscar Lewis Oscar Lewis (1914-1970) New York'ta doğdu. New York City College'de okudu ve Columbia Üniversitesine devam etti. 1948'de Illinois Üniversitesi'nde antropoloji profesörü olarak göreve başladı. Birleşik Devlet­ler Ulusal Yerli Enstitüsü'nde Latin Amerika'yı temsil etti (1943-44); Hindistan'da Ford Vakfı için danışman antropolog olarak bulundu (1952-54); Asya, Meksika ve Küba köylülerinin yaşantıları üzerine araştırma­lardan yararlanarak, Kuzey Kızılderili bölgesinde köy...

Yerleşim Temelli Sınıflar Rex ve Moore

John Rex (1925- ) Kuzey Afrika'da doğdu ve eğitimini Rhodes Üni- versitesi'nde tamamladı. Doktorasını Leeds Üniversitesi'nde tamam­layan Rex burada 1949-62 yılları arasında dersler verdi. Birmingham Üniversitesi'ndeki iki yıldan sonra Durham Üniversitesi'ne Sosyal Teori ve Kurumlar Profesörü olarak atandı (1964-70) ve 1970-79 ara­sında Warwick Üniversitesi'nde Sosyoloji Profesörü olarak görev yaptı. Aston Üniversitesi'nde SSRC Birimine Etnik İlişkiler Müdürü oldu ve Warwick...

Yapısal İşlevselcilik Talcott Parsons

Yapısal-İşlevselcilik Talcott Parsons Talcott Parsons (1902-1979), genel­likle Amerika'da, bir ölçüde İngiliz sosyolojisinde 1940-1950 yılları arasında egemen konumda olan yapısal işlevselciliğin kurucu babası olarak kabul edilir. Parsons ABD, Colorado Springs'te bir Cemaat papazı ve kolej öğretmeninin oğlu olarak dünyaya geldi. İlk derecesini Amshert College'ta alan Parsons (1920-1924), lisansüstü eğitimini London School of Economics'te (1924-1925) ve -ünlü antropolog Malinovvski'den ve 'Weber Çevre­sinden...

Yanlışlama ve Varsayım Kari Popper

Kari Popper (1902-1994) Viya- na'da varlıklı bir avukat ile yete­nekli bir müzisyenin oğlu olarak dünyaya geldi. Birinci Dünya Sa- vaşı'ndan sonra yaklaşık on yıl Viyana Üniversitesi'nde öğrenimi­ne devam etti, 1928'de doktorası­nı aldı ve 1929'da matematik ve fizik öğretmenliğine başladı. 1934'te ilk temel çalışması Bilimsel Keşfin Mantığı'nı yayınladı ve aka­demik kariyerine bir felsefeci ola­rak başladı. 1937'de Yeni Zelan­da'ya göç etti,...

Yakınlaşma Tezi Clark Kerr

Yakınlaşma tezi ortak bir emeğin ürünü olmakla birlikte, Clark Kerr genelde bu fikrin asıl sahibi olarak kabul edilir. Pensilvanya, Stoney Creek'te doğan Clark Kerr (1911- ) Svvartmore Koleji, Stanford Üni­versitesi ve Kaliforniya Üniversitelerinde okumuş, akademik kariyeri sırasında ayrıca 32 şeref payesi kazanmıştır. Antioch Koleji, Kaliforni­ya ve Stanford Üniversitelerinde dersler vermiş ve araştırmalar yü­rütmüştür. 1940-45 yılları arasında VVashington Üniversitesinde öğre­tim...

Vasıfsızlaşma Harry Braverman

Vasıfsızlaşma Harry Braverman Harry Braverman (1920-1976) New York'ta bir deniz işletmesinde bakır ustası olarak başladığı çalışma yaşamını farklı Amerikan eyalet­lerinde metal işçiliği, boru döşemeciliği, çelik işçiliği, yük arabası tamirciliği gibi işlerde sürdürdü. 1950'lerde aylık yayımlanan Ameri­can Socialist dergisinin editörlüğünü yaparak sosyalist gazetecilik ve yayıncılığa başlayan Braverman, daha sonra sol kanatta yer alan Monthly Revıevv Press’te yöneticilik yaptı. Gerek bedensel ve bedensel-olmayan zanaat...

Toplumsal Cinsiyet Feminizm

Toplumsal Cinsiyet Feminizm FİKİR Toplumsal cinsiyet' terimi genellikle, basitçe, erkekler ve kadınlar arasındaki fiziksel ve toplumsal farklılıkları anlatmak için kullanılır. Fakat sosyologlar ve özellikle feministler onu daha kesin olarak ta­nımlamaya ve cinsiyet davranışının ne kadar doğal ve doğuştan veya toplumsal ve 'erkek' icadı olduğunu anlamaya ve belirlemeye çalışır­lar. Sosyologlar, bu yüzden, cinsiyet (sex) terimini erkekler ve kadınlar arasındaki fiziksel ve biyolojik farklılıkları...

Sembolik Etkileşimcilik George Herbert Mead

Sembolik Etkileşimcilik George Herbert Mead George Herbert Mead (1863-1931) Massachusetts, Kuzey Hadley'de doğdu. Babası Cemaat Papazı, annesi dekandı. Oberlin Koleji'nde okuyan Mead (1879-83) Harvard, Leipzig ve Berlin Üniversitelerine devam etti. Önceleri, John Devvey'den etkilendiği Michigan Üniversi­tesinde dersler verdi ve daha sonra akademik kariyerinin kalan kıs­mını, 1900'ların başlarındaki en parlak döneminde Chicago Üniversi- tesi'nde geçirdi. O faydacılık olarak bilinen felsefe okulunun önde...

Thomas Kuhn ve bilimsel bilginin gelişimi

Thomas Kuhn ve bilimsel bilginin gelişimi Epistemoloji, bilginin doğası ve kaynağı ile ilgilenen, bilgi felsefesi olarak da adlandırılan felsefe alanıdır. Bilginin gelişimi ve kaynağına yaklaşım, antik Yunan'dan itibaren değişik ekollerce akla veya gözleme dayandırılmıştır. Ancak bilimsel devrimden sonra bilime karşı olan bakış açısı değişmiş, "bilimsel bilgi" kavramı ortaya çıkmıştır. Aydınlanma sürecinin de etkisi ile "bilimsel bilgi" kavramı giderek baskın...

thomas kuhn ve paradigma

thomas kuhn ve paradigma Çağımızın önde gelen bilim filozoflarından Thomas Kuhn'un felsefesindeki en yaygın kavram, “paradigma” kavramıdır. Kuhn'a göre bir paradigmanın başlıca dört kurucu öğesi vardır:  1 . İlk öğeye “simgesel genellemeler” ( “symbolic generalization” ) adını verir. Bunlar, doğa yasalarını andıran, ancak bilim adamlarınca tanımlama olarak anlaşılan önermelerden oluşur. Bu önermeler sınamaya tabi tutulmaz. Simgesel bir genelleme yanlışlanamaz. Örneğin Newton'un...

Paradigmalar Thomas Kuhn

Thomas Kuhn (1922- ) Ohio, Cincinati doğumludur. Aslın­da Harvard Üniversitesi'nden fizikçi olarak mezun olan Kuhn, James Conant'ın etki­siyle bilim tarihiyle ilgilenme­ye başladı. 1961'de radyo dalgaları üzerine çalışan Kuhn, ardından Berkeley, Cali- fornia Üniversitesi'ne genel eğitim ve bilim tarihi profe­sörlüğü kadrosuna atandı. Buradan Princeton Üniversi­tesi'ne geçti ve halen Massa- chusetts Teknoloji Enstitü- sü'nde Felsefe ve Bilim Tarihi Profesörü olarak çalışmaktadır....

Okulsuzlaşma Ivan lllich

Okulsuzlaşma Ivan lllich Ivan lllich (1926- ) Viyana'da doğdu. Roma Gregorian Üniversitesi'nde teoloji ve felsefe eğitimi gördü ve doktorasını Salzburg Üniversitesi'nde tarih üzerine yaptı, lllich 1951'de Birle­şik Devletlere geçti ve New York'ta İrlanda-Puerto Rico ruhani bölgesinde yardımcı papazlık görevinde bulundu. 1956-60 yılları arasında Puerto Rico Katolik Üniversitesi'nde Yardımcı- Papazlık yaptı. Guernavaca, Mexico'da çok iyi tanınan ve tartışmalara yol açan Kültürler...

Modernleşme Teorisi Kuramı W.W. Rostow

Modernleşme Teorisi W.W. Rostow W.W. Rostow (1916- ) New York doğumludur. Yale Üniversitesi'nde okuyan Rostovv Oxford Balliol Kolej'de Rhodes bursu kazandı (1936­38). İkinci Dünya Savaşı'nda seçkin bir savaş sicili vardı, O.S.S'de (1942-45) binbaşı olarak çalıştı, Liyâkat Nişanı ve OBE aldı. Savaştan sonra akademik kariyerine devam eden Rostovv, Oxford ve Cambrid- ge Üniversitelerinde Amerikan tarihi okuttu. 1950'de Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'ne Ekonomi...