Post-modern Sosyoloji Tarihi Yirminci Yüzyıl Sonu

  Post-modern sosyoloji: yirminci yüzyıl sonu ve yeni binyıl Sosyolojinin modern çağı, yani İkinci Dünya Savaşı'ndan önceki ve daha ziyade sonraki evre zengin bir tartışma ve sosyolojinin gelişme dönemiydi, ancak o aynı ölçüde, kurucu babaların klâsik düşüncele­rinin çağdaş olaylarla büyük ölçüde sınandığı bir dönemdi. Özellikle yirminci yüzyılda çok güçlü ve hâkim konumda olan Kari Marx'ın düşünceleri Berlin Duvarının yıkılması ve Doğu...

Modern Sosyoloji Tarihi – Yirminci Yüzyıl

Modern sosyoloji: yirminci yüzyıl Yirminci yüzyılda sosyolojik düşünce daha profesyonel ve teknik, özellikle daha akademik, uzmanlaşmaya yönelik ve üniversite temelli olmaya başlamıştır. Ansiklopedik bilgiye ve çok geniş bir bakış açısı ve pratik kavrayışa sahip otan Marx ve Weber gibi parlak şahsiyetlerin isimleri modern sosyolojide hâlâ öne çıksa bile, modern sosyoloji esas itibariyle üniversitelerde sürdürülen ve örneğin eğitim, gelişme, sapma 'sosyolojiler'ine...

Klâsik Sosyoloji Tarihi – Kökleri

Klâsik Sosyoloji Tarihi - Kökleri   Toplumsal düşünceler tarihi ilk uygarlıklara, Grekler, Romalılar ve Çinlilere kadar götürülebilse de, bağımsız akademik bir disiplin ola­rak sosyolojik düşünceler tarihi çok kısa bir geçmişe sahiptir - Auguste Comte, başlangıçta sosyal fizik olarak kullandığı 'sosyoloji' terimini yaklaşık 150 yıl önce icat etmişti. Bir ilgi alanı olarak sosyoloji üç kurucu babanın fikirlerinden doğmuştur: Emile Durkheim, Max Weber...

KLASİK SOSYOLOJİ OKULLARI’NIN SINIFLARA AYRILMASI

KLASİK SOSYOLOJİ OKULLARI'NIN SINIFLARA AYRILMASI Sosyoloji okullarını ve onların çeşitlerini ya da dallarını şöylece belirtebiliriz: 1. Mekanist Okul, Sosyal Mekanik, Sosyal Fizik, Sosyal Enerjetik, Pareto'nun matematiksel sosyolojisi . 2. Bireşimci Okul. 3. Coğrafya Okulu . 4. Biyolojik Okul, Organist dal, Irk, soyaçekme ve seçip ayıklama -selection- dalı , Sosyal Darvincilik ve yaşam kavgası kavramları. 5. Biyo-sosyal Okul, Demografik sosyoloji. 6. Biyolojik-Psikolojik Okul, içgüdü sosyolojisi. 7 . Sosyolojism Okulu , Yeni pozivitizm dalı,...

Adli Psikoloji Nedir

BİLİM DALI VE UYGULAMA ALANI OLARAK ADLI PSİKOLOJİ Son on yılda özellikle seri suçlarla ilgili Amerikan dizileri, filmler ve adli bilim uz¬manlarının çalışmalarının konu edildiği belgesellerle popülerlik kazanmış bir alan olan adli psikoloji, medyada yansıtıldığından daha kapsamlı bir uygulama alanına sahiptir. Psikoloji biliminden, hukukun uygulanmasında, adaletin sağlanmasında çe¬şitli şekillerde yararlanılmaktadır. Hukuk ve psikolojinin kesişim alanında yer alan adli psikoloji için...

Adli Psikolojinin Tarihi

  Adli psikolojinin resmî tarihi çok da eski değildir. Günümüzde kazandığı popülariteden çok daha eskilere dayansa da psikolojinin bir alt alanı olarak tanımlanması iki binleri bulmuştur. İlk psikoloji-hukuk lisansüstü programı ABD’de 2000 yılında eğitime başlamıştır,Resmî tarihi oldukça yakın bir geçmişe dayansa da adalet-hukuk-psikoloji ilişkisinin oldukça eski bir tarihi vardır. Özellikle işlediği suçtan dolayı bir kişinin sorumlu tutulabilmesi için sahip olması...

Adli Psikoloğun Rolleri

Adli alanda çalışan psikologlar hem adalet sistemine hizmet etmek hem de kendi bilimsel sınır ve ilkelerine bağlı kalmak durumundadır. Bu iki alana hizmet ederken psikologların uygulama alanında ve akademik alanda katkı sunduklarını düşünebiliriz. Howitt (2006) bu uygulama ve akademik alanı bir eksen olarak şe- matize etmiştir. Uygulama ucuna yakın psikologların üstlendikleri roller: •     Polisiye ve yargı sürecine yönelik...

SUÇU AÇIKLAYAN PSİKOLOJİK KURAMLAR

Adli psikolojinin temel odak noktalarından birisi olan suç konusu birçok farklı disiplinin de ilgi alanına girmektedir. Dolayısıyla suç davranışlarını açıklamada farklı bilim dalları farklı inceleme ve açıklama çerçeveleri kullanmışlardır. Örneğin sosyoloji alanı bireylerin suç davranışında “sosyal gerilim”in etkisini merkeze koyarken biyolojik psikoloji alanında yapılan araştırmaların merkezinde beynin ve sinir sisteminin işleyişi bulunmaktadır. Howitt (2006), araştırma çerçevesine göre suçu açıklayan...

ADLİ PSİKOLOJİDE TEMEL KONULAR

Adli psikolojinin bir araştırma alanı olduğu kadar, bir uygulama alanı olduğu da¬ha önce açıklanmıştı. Bir sonraki bölümde ele alacağımız Türkiye’de adli psikolog¬ların çalışma alanlarına zemin teşkil etmesi açısından bu bölümde ruh sağlığı ve suç ilişkisi, suça itilen gençler, aile içi şiddet ve çocuk istismarı, suç işleyen birey¬lerin psikososyal rehabilitasyonu konuları değerlendirilecektir.Ruh Sağlığı ve Suç İlişkisiPsikiyatrik bozukluk sahibi kişilerin işlediği...

Klinik Psikolojisinde TANI KATEGORİLERİ

DSM-IV çogul eksenli sınıflamayı içermektedir; burada her birey beş boy^t yani eksende incelenmektedir. Çogul eksenli sınıflama her boyutta bireyin incelenme­sini içerdigi için birçok alanda bilgi toplamayı zorunlu kılmaktadır. Ayrıca bireye bir tanının konulması beraberinde birçok dışlayıcı tanıyı içerdigi için tanı koyan ki­şiyi ayrıntılı degerlendirme yapmaya zorlamaktadır. DSM-IV’ün çok eksenli sınıfla­masında Eksen I, kişilik bozuklukları ve zihinsel gerilik hariç (bunlar...

KLİNİK PSİKOLOJİDE NORMALDIŞI DAVRANIŞLARIN TEDAVİLERİ İLE İLGİLİ TERAPİ YAKLAŞIMLARI

Psikoterapi, bu alanda eğitim görmüş olan ruh sağlığı uzmanları tarafından hasta­ya yaşamış olduğu psikolojik problemlerin üstesinden gelmesi için yardım etmeyi amaçlayan profesyonel bir ilişki sürecidir. Herkesi memnun edecek tek psikotera­pi tanımı bulmak oldukça zor olmasına rağmen, bu tanım psikoterapide yer alan üç unsurun altını çizmektedir: (1) Psikoterapide yer alan kişiler (hasta-terapist, ba­zı uzmanlar daha çok danışan-danışman terimini tercih etmektedirler),...

Psikolojik Danışman Ne İş Yapar

Daha çok normal ya da orta düzeyde sıkıntı ve uyum problemi yaşayan birey ya da gruplarla çalışan meslek grubudur. Tarihsel olarak baktığımızda psikolojik da­nışmanlar daha çok eğitim ve mesleki danışmanlık alanlarında faaliyet göstermiş­lerdir. Ülkemizde Eğitim Fakültelerinin Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bölümle­rinden mezun olan bu uzmanlar daha çok eğitim kurumlarının psikolojik danışma servislerinde hizmet vermektedirler. Psikolojik danışmanların hizmet verdikleri ku-...