Liberalizm’in Çeşitleri

Liberalizm'in Çeşitleri Liberalizmin çok sayıda çeşidi bulunmaktadır. Her dönemde farklı liberal görüşler ortaya çıkmış ve yeni liberalizm türleri gelişmiştir. Klasik Liberalizm: Asıl özgürlüğün baskılardan vazgeçilmesi olduğunu; bireylerin ekonomik özgürlüklerini kısıtlayan zorlayıcı yöntemlerden kaçınılması gerektiğini savunur. Vatandaşların refahının, devletin en önemli sorumluluğu olduğunu vurgular. ''Negatif özgürlük'' anlayışına sahiptir. Sivil ve politik özgürlük, hukukun üstünlüğü ve temsili demokrasiyi savunur, ekonomik özgürlüğü vurgular. Sosyal Liberalizm: ''Modern liberalizm'' veya...

Sivil Din Nedir ?

Sivil din, 1950'lerde Robert Bellah tarafından kullanılmasının ardından, Fransız siyasal düşencelerin kökeninin incelenmesinde Amerikan sosyologlar için önemli bir kavram olmuştur. Kamusal ritüeller (örneğin ulusal bayrak gibi), semboller ve kutsal günlerde yapılan törenlerin yanı sıra kutsal yerlerin (örneğin anıtlar, savaş alanları veya millî mezarlıklar gibi) ifade ettiği anlamların bir ulusun dini olarak kapalı değerleri olduğu anlamını taşımaktadır. Kilise yetkilileri tarafından...

Korporatizm neydi?

Korporatizm neydi? Leo Panitch'in öne sürdüğü gibi, "korporatizm kavramının gerçekte neyi anlattığı konusunda tam bir fikir birliği" yoktur. Bazı yazarlar sadece ekonomik gelişmelere, kimileri devletin yapısı ve rolüne odaklanırken, başkaları da onu farklı tipte baskı grubu etkinliklerini ortaya koymak amacıyla kullanmıştır. Korporatif hükümete muhalefet                                 ’ Dearlove ve Saunders (1984) gibi yazarlara göre, 1970'lerdeki görü­nür sınaî uyumun altında korporatist hükümetten rahatsızlık ve ona...

Etnik milliyetçilik

Etnik milliyetçilik Etnik milliyetçilik ya da mikro milliyetçilik, milli kimliği oluşturan, kültür, tarih ve ülkü birliği gibi hakim kültür unsurların oluşturduğu milli biz şuuru yerine; boy, aşiret, kabile, mezhep ve etniklik gibi dar kapsamlı biz şuurunu benimseyen etnosentrik nasyonalizm görüşüdür. Mikro nasyonalizm, etnik grupların, milli kültürün temelini oluşturan hakim kültürü reddederek, onu, etnik kimliklerin rakibi veya eşidi gören siyasi ve sosyal mozaik fikrini ortaya atar....

Etnosentrizm

Etnosentrizm Etnosentrizm (Yunanca ethnos halk ve centre merkez kelimelerinden Fransızca:éthnocentrisme) ya da Etnik merkezcilik; bir aşirete, kabileye, boya ve benzeri etnik gruba bağlılık ile tarif edilen, bir kimsenin kendi kültürünü temel olarak alması ve diğer kültürleri kendi kültürü açısından değerlendirmesi ile tarif edilen duygu. Etnosentrik bireyler diğer sosyal toplulukları kendi sahip olduğu belirli etnik grup veya kültüre göre özellikle dil, yaşayış,...

Din ve Ritüel

Din ve Ritüel Ritüel nedir? Her dinin iki kısmı vardır; birinci kısma teorik, ikinci kısmına dinin pratik kısmı, diyebiliriz. Dinin teorik kısmını teoloji veya dinin felsefesi olarak niteleyebiliriz. Mesela Hitit dinindeki teori nedir, yahut dinin ana fikri ya da felsefesi nedir? ‹nsanların hayatında olabilecek iyi ve kötü fleylerin tanrılardan geldiği, tanrıların efendi ve insanların da köle konumunda olduğu, insanların tanrılara ancak...

FONKSİYONALİZM/NEO FONKSİYONALİZM VE AVRUPA BİRLİĞİ

FONKSİYONALİZM/NEO FONKSİYONALİZM VE AVRUPA BİRLİĞİ   Avrupa bütünleşme teorileri içerisinde yer alan fonksiyonalizm ve neo fonksiyonalizm, tarihsel süreçlerine bakıldığında, Avrupa entegrasyonunun kuruluş ve gelişim dönemlerini içermektedir. (1950 ve 1980’li yıllar) Bu nedenle Avrupa Birliği’ne uyarlanması ve uygulanması daha kolay olmuştur. Daha açık belirtmek gerekirse, Avrupa Kömür Çelik Topluluğu (AKÇT) ve Avrupa Ekonomik Topluluğu’nun (AET) teori olarak açıklanmasını fonksiyonalizm ve neo fonksiyonalizm...

İşlevselcilik, Yapısal İşlevselcilik (Sosyoloji)

Türkçede "işlevselcilik" diye de anılan Fonksiyonalizm, iş, görev, rol anlamına gelen "fonksiyon" kelimesinden türetilmiş bir terimdir. Sosyal bilimlerde, toplumsal hadiseleri ve kurumları evrimci yaklaşıma göre değil de, toplum içinde yerine getirdikleri görevlere göre inceleyen yaklaşım tarzına "fonsiyonalizm" adı verilir. Başka bir tanıma göre, toplumu, her bir üyesi belirli bir fonksiyon ifa eden karşılıklı ilişkiler düzeni olarak gören ve toplumu...

Nihilist Sosyologlar

Nihilizm Temsilcileri Nihilist Sosyologlar Nihilist düşünce yapısı, tarih sahnesine Rusya ile çıktı. Fakat asıl yükselişini, Friedrich Nietzche ile yakalamıştır. Nietzche teorik olarak Nihilist bir felsefeci olsa da, bir çok düşünüre göre Nihilizm’i geçmeyi başarmıştır. Tarihte en çok bilinen Nihilizm temsilcileri şunlardır; Friedrich Nietzche Jan Paul Sartre Herbert Spencer Henry Thomas Buckle Ülkemizde Nietzsehe’nin nihilizminden ve inkârcı varoluşçuların ateist nihilizminden güç alarak ve...

Yapısalcılık Nedir?

Yapısalcılık Batı dünyasında Structuralism olarak bilinir. 20. yüzyılın ikinci yarısında dil, kültür, matematik felsefesi ve toplumun analizinde en fazla kullanılan yaklaşım olmuştur. Ferdinand de Saussure'ün çalışmaları genellikle bir başlangıç noktası olarak kabul edilir. Yapısalcılığı birçok çeşitlemesi olan genel bir yaklaşım olarak görmek en doğrusudur. Yapısalcılık temelde büyük yapılar, sistemler ve oluşumlarla ilgilidir. Yapısalcı hareket çerçevesinde insan davranışları ve olgular bu...

Postmodernizm Nedir?

Postmodernizm Nedir? Postmodernizm, modernizmin sonrası ya da ötesi anlamında bir tanımlama olarak kullanılmaktadır ve modern düşünceye ve kültüre ait temel kavram ve perspektiflerin sorunsallaştırılmasıyla ve hatta bunların yadsınmasıyla birlikte yürütülmektedir. Teori alanında modernist sanat biçimleri ve uygulamalarından koptuğu iddia edilen bir dizi kültürel yapıntıyı tanımlayan mimarlık, felsefe, edebiyat, güzel sanatlar gibi alanlarda yeni kültür biçimlerin işaretleri olarak başlamıştır. Bu tartışmalar zamanla...

Varoluşçuluk Nedir?

Alm. Existenzialismus, Fr. existentialisme, İng. existentialism  Varoluşçu felsefe düşüncesini temel olarak alan bütün düşünsel uğraşılara verilen ad. Başlıca temsilcileri: Jean Paul Sartre, Albert Camus, Merlaeu-Ponty, Simone de Beauvoir, Gabriel Marcel, Martin Heidegger ve Karl Jaspers'dir. Fransa'da bir felsefe - edebiyat akımı olarak biçim almıştır. J. P. Sartre'a göre; varoluş özden önce gelir ve her bir kimseye bir öz kazandırmayı sağlayacak özgürlükle özdeştir;...

ZULÜM

  ZULÜM   Zulüm mefhumu Kur'an-ı Kerim'de çok geniş yer tutan bir kavramdır. Bu kavram iman ve amel bakımından geniş manalar ih­tiva eder. Tespitimizde yanılmamışsak, zu­lüm ve müştakları Kur'an'da 280'den fazla geçmektedir. Bu sayıya zulüm manasında kullanılan diğer kelimeler dahil değildir. Arap dilinde en eski lügatçilerden birisi olan Ibni Fâris (395/1004), zulmün iki kök manası bulunduğunu, bunlardan birincisi­nin, ziya ve nurun aksini, diğerinin de, "Bir şeyi yerinden başka yere koymak"...

Dış Gebelik Nedir, Neden Olur, Riskleri, Tedavisi

Dış gebelik veya ektopik gebelik, gebelik ürünü olan döllenmiş yumurtanın (fertilize ovum) rahim boşluğu dışında yerleşmesiyle oluşan bir gebelik komplikasyonudur. Çok seyrek istisnalar dışında...

Değinmek Nedir? Değinmek Anlamı ve Hakkında Bilgi

Sözlüklerde geçen anlamı : "değinmek" ne demek?1. Bir konuyu ele alarak ondan kısaca söz etmek, dokunmak, temas etmek Cümle içinde kullanımı Gündüz...

Abdülaziz Ne Demek, İsminin Anlamı,

ABDU'L-AZÎZ: El-Azîz, yenilmeyen yegâne galip, izzet sahibi anlamınadır. Allah'ın izzet tecellîsi ile azîz kıldığı kul, olaylar ve mahlûkattan hiç bir şey onu yenemez iken...

Nahit Ulvi Akgün Kimdir, Hayatı, Eserleri, Edebi Kişiliği, Hakkında Bilgi

AKGÜN, Nahit Ulvi (1918) Türk şair. Yalın bir dille yazdığı şiirlerinde kent insanlarının günlük kaygılarını dile getirmiştir. Milas’ta doğdu. Bir memur ailesinin oğludur. İzmir İkinci Erkek...

Jimi Hendrix Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

HENDRIX, Jimi (1942-1970) ABD’li gitarcı ve şarkıcı. En yaratıcı pop müzikçilerinden biridir. James Marshall Hendrix 27 Kasım 1942’de Washington Eyaleti’nde, Seattle’da doğdu, 18 Eylül 1970’te Londra’da...