Hacı Bayram KAÇMAZOĞLU Kimdir ?

Prof. Dr. Hacı Bayram KAÇMAZOĞLU Kimdir ?H. Bayram Kaçmazoğlu 1963 yılında Bayburt’ta doğdu. 1981’de Ümraniye Lisesi’ni, 1986’da İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü’nü bitirdi. Aynı bölümde Prof. Dr. Baykan Sezer’in yönetiminde Yüksek Lisans ve Doktora yaptı. 1989-1999 yılları arasında Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü’nde öğretim üyesi olarak çalışan Kaçmazoğlu, Türk sosyologları, Türk düşünce tarihi, Türkiye’nin sosyal siyasal yapısı,...

Klasik Sosyolojide Temel Yaklaşımlar: Karl MARX

Klasik Sosyolojide Temel Yaklaşımlar: Karl MARXFELSEFE Ders Notları  Klasik Sosyoloji Tarihi Klasik Sosyolojide Temel Yaklaşımlar: Karl MARXKarl Marx (1818-1883)  Sosyoloji tarihinde pozitivist ve evrimci bakış açısının dışında Karl Marx tarafından ortaya atılan ve tarihsel materyalizm olarak isimlendirilen teorinin önemli bir etkisi olmuştur. Marx, görüneni değil görünenin ardında yatan toplumsal dinamikleri açığa çıkarmayı amaçlayan eleştirel bilim yaklaşımına yakın bir bilim anlayışına sahiptir. Alman filozof Hegel’in...

Pierre Bourdieu

Pierre BourdieuFransa’nın güneybatısında bir dağ köyünde dünyaya gelen Pierre Bourdieu, Fransa’nın itibarlı okullarından École Normale Supérieure’ü bitirir. Cezayir’de yerine getirdiği zorunlu askerlik hizmeti sırasında etnolojiye ilgi duyar. Kabil toplulukları üzerine etnolojik saha araştırmaları gerçekleştirir. 1960’lı yılların başlarında Paris’e döner ve Raymond Aron’un asistanı olarak Sorbonne’da çalışmaya başlar. 1964’te École des Hautes Études en Sciences Sociales‘da araştırma müdürlüğü yapar. Sonrasında yine...

David Harvey Zaman Mekan Sıkışması

David Harvey David HarveyPostmodernizm ve MekânDavid Harvey 1935’te İngiltere’de doğdu. 1961’de Cambridge’de coğrafya alanında doktora derecesi aldı. Çalışmalarında ağırlıklı olarak Marxist teori temelinde, küresel kapitalizmin neoliberal biçiminin eleştirisini yapmaktadır.Harvey’in, 1969 yılında yayınlanan Explanation in Geography (Coğrafyada Açıklama) adlı çalışması coğrafyanın mekân bilimi olarak kuramsal ve metodolojik temellerini inceleyen ilk kitap olarak kabul edilmektedir.Sonraki çalışmalarında kapitalist sermaye birikiminin hareketleri ve...

Bilgi Sosyolojisi ve Hermeneutik

Susan Hekman: Bilgi Sosyolojisi ve HermeneutikBilgi Sosyolojisi ve Hermeneutik Bilgi problemi, “düşünenlerin” problemidir ve bu yüzden elinizdeki kitap hiç şüphesiz “bilgi”yi kendisi için entellektüel problem görenlerin kitabıdır. Adının ima ettiği gibi, bu kitap yalnızca bilgi sosyolojisi ve sosyoloji ile ilgili bir kitap değil, sosyolojinin ve bilgi sosyolojisinin felsefe ile derin iç bağlantılarını tartışan bir kitaptır da. Artık ne bilgi felsefesi...

İktisadî Aklın Eleştirisi – André Gorz

André Gorz: İktisadî Aklın Eleştirisi (Çalışmanın Dönüşümleri / Anlam Arayışı)İktisadî Aklın Eleştirisi Kapitalistler, "duvar"ın yıkılışının ardından kendileri için daha uygun bir “vahşet" ortamının oluşmasının sevinciyle "solun öldüğünü" ilan ettiler. Oysa ölen, kapitalizmin platformundan çıkamadığı için gayri insanî bir niteliğe bürünen reel-sosyalizmdi..."Duvar"ın yıkılmasından önce de reel-sosyalizme karşı çıkan Gorz, bu kitabında, kapitalizmin ve reel-sosyalizmin benzerliklerini göstererek asıl onların öldüğünü söyler....

Foucault’nun Özgürlük Serüveni

James W. Bernauer: Foucault'nun Özgürlük Serüveni (Bir Düşünce Etiğine Doğru) Foucault'nun Ögürlük SerüveniMichel Foucault’nun XX. yüzyıla damgasını vuran en önemli düşünürlerden biri olduğu tartışmasız bir gerçektir. Klasik filozoflar gibi hayata dair hemen her konuda eser vermiş ve “düşüncenin arkeolojisini yapmış çağdaş düşünürlerdendir. Çağımızın temel sorunu olan iktidarı çalışmalarının odağına almış olan Foucault, aynı zamanda kendi yaşamını ve kimliğini de bir...

Demokrasi ve Kapitalizm Samuel Bowles & Herbert Gintis

Samuel Bowles & Herbert Gintis: Demokrasi ve Kapitalizm (Mülkiyet, Cemaat ve Modern Toplumsal Düşüncenin Çelişkileri Mülkiyet, Cemaat ve Modern Toplumsal Düşüncenin ÇelişkileriDemokrasi ve KapitalizmFransızcadan Çinceye kadar birçok dile çevrilen Demokrasi ve Kapitalizm'in, gördüğü ilgiyi haklı çıkaran çok iddialı bir projesi var: Batı’nın iki temel toplumsal düşünce ve si­yaset geleneği olan Liberalizmi ve Marksizmi kıyasıya eleştirerek, bu geleneklerin kazanımlarını da özümleyen...

E.P. Thompson: İngiliz İşçi Sınıfının Oluşumu

E.P. Thompson: İngiliz İşçi Sınıfının Oluşumuİngiliz İşçi Sınıfının Oluşumu Thompson 20. yüzyılın en önemli tarihçilerinden bi­risidir. Kuşkusuz sadece mâdunlann, aşağıdakilerin tarihini yazdığı için değil, bu tarihi onların yanın­dan yazmak cesaretini gösterdiği için de önemlidir. Güç mü­cadelelerinin geçmişini sunarken kendisi de bu mücadelele­rin sahnesi haline gelen tarih alanında Thompson'un katkı­sı daha da büyük bir etkiye sahiptir. Thompson, İngiliz İşçi Smıfı'nın Oluşumu’nda...

Zygmunt Bauman: Modernlik ve Müphemlik

Zygmunt Bauman: Modernlik ve MüphemlikModernlik ve Müphemlik Çalışmalarıyla sosyolojinin sınırlarını genişleten, yüzyılın en parlak sosyologları arasında sayılan Zygmunt Bauman’ın en önemli kitaplarından birini sunuyoruz: Modernlik ve Müphemlik.   Bauman’a göre yaratıcılık, müphemlikle yakından ilişkilidir; müphemliğinse her zaman modernlikle ikircimli bir ilişkisi olmuştur. Modern proje bir yandan şeyleri adlandırmak, sınıflandırmak, düzenlemek ister; baş düşmanlarından biri bu sınırları ihlâl eden, adlandırmalara direnen,...

Tarihte En Çok Atıf Alan 10 Sosyolog

Tarihte En Çok Atıf Alan 10 Sosyolog Sosyolojinin en temel konusu sosyal değişmedir. Bütün büyük sosyologlar, sosyal değişmenin teorisini ve kavramlarını sistemleştirdikleri için adları büyük olarak sosyoloji tarihine geçmiştir. İbn Haldun’dan günümüze kadar çok sayıda önemli sosyolog önemli çalışmalara imza atarak sosyoloji tarihini yazdılar. Kelimeyi ilk kullanan Auguste Comte olsa da, sosyoloji disiplininin tek bir kurucusu değil ancak kurucuları olabilir....

Talcott parsons

Talcott parsons1902 yılında Colorado kentinde dünyaya geldi. Babası evrimle İncil’i uzlaştırmaya çalışan bir papaz, annesi ise koyu bir liberal idi. 1920’de babasının ve iki ağabeyinin okulu olan Amherst Koleji’ne kaydoldu; burada felsefe ve biyoloji okudu. 1925 yılında London School of Economics’e girdi ve burada B. Malinowski ile çalıştı. Bir yıl sonra Heidelberg Üniversitesi’nden aldığı kabul, akademik hayatının rotasını belirleyen...

Lâikleşme Bryan Wiison

Lâikleşme Bryan WiisonBryan Wilson (1926-2004) Yorkshire'da doğdu ve askerlik hizmetin­den sonra Leicester Üniversitesi'ne ve London School of Economics'e devam etti. Londra ve Oxford Üniversitelerinde daha yüksek derece­ler kazandıktan sonra Leeds Üniversitesi'nde ders vermeye başladı ve Oxford Üniversitesi'nde Öğretim Üyesi olarak çalıştı.Wilson bir dönem eğitim, gençlik kültürü ve kitle iletişim araçla­rıyla ilgilense bile, onun temel ilgi alanını din sosyolojisi -özelde...