Difüzyonizm Nedir

Difüzyonizm  yayılmacılık (nedir ne demek) Sözlük Anlamları Kendi sınırları ötesinde toprak ve ekonomik çıkarlar peşinde koşan zihniyetin tutumu, emperyalizm. Bir ülkenin iktisadi etkinliğini veya sınırlarını genişletmeye dayanan öğreti. Yüksek kültürlerin ve uygarlıkların bir ana kaynaktan göçler ve yayılmalar sonucu oluştuğunu ileri süren görüş; bu görüş çevresinde toplanan kimselerin bağlı bulunduğu okul. Diffusionism. Expansionism. Özellikle etnografya müzesi olarak bildiğimiz müzelerde...

Antropoloji Dersleri Konu Anlatımları

Antropoloji Dersleri Konu Anlatımları   Eski Dünya Maymunları – Antropoloji Eski Dünya Maymunları Eski Dünya maymunları, Yeni Dünya maymunlarından daha fazla davranışsal ve biçimsel çeşitliliğe sahip olan primatlardır. Sahra altı Afrika'dan Asya'nın güneyine tropikal, yarı tr ... Read more Antropoidler Antropoloji Antropoidler Parazit ayıklama: Antropoid maymun topluluklarında bireyler arasında postlarının tımarlanması, parazitlerin ayıklanmasını içeren sosyal bir davranış örüntüsüdür. Maymunlarda Önemli...

DİL VE KÜLTÜR Antropoloji

DİL VE KÜLTÜR Bir toplumun zihniyet tarzı ve dünya görüşü ile dili birbiriyle yakın ilişki içindedir. O nedenle bir dili anlamadan o kültürü, o kültürü anlamadan da dili anlamak mümkün değildir. Ancak bu iki olgu arasında ne denli yakın ve sıkı bir etkileşim olsa da, kültür ile dili tam anlamıyla bütünleşmiş de sayamayız. Dil de kültür de, birbirleri dışında başkaca...

İLETİŞİM SÜREÇLERİ VE İLETİŞİM ORTAMLARI – YAZI VE DİL – Antropoloji

İLETİŞİM SÜREÇLERİ VE İLETİŞİM ORTAMLARI Daha önce belirttiğimiz gibi, bir göndericiyle alıcı arasında bilgi alışverişine ileti­şim diyoruz. Konuşma dili özel bir iletişim türü olmakla birlikte, en yaygın ve kul­lanışlı olanıdır. Ancak onun dışında sesle, dansla, şarkıyla, şiirle, simgeyle, görün­tüyle ve kokuyla iletişim kurulduğunu da biliyoruz. Bu iletişim araçlarının tümüne işaret diyoruz. İşaret alıcısına ulaştığında o işaretin taşıdığı anlam, işaretin taşıdığı...

Dillerin Yayılması, Teması, Karışması ve Küreselleşmenin Etkisi -Antropoloji

Dillerin Yayılması, Teması, Karışması ve Küreselleşmenin Etkisi Dünya tarihine bakıldığında yazı dili olarak gelişen belirli bazı dillerin diğer diller üzerinde önemli bir etki yarattığı ve yüksek kültürün dili haline gelerek, yerli dil­ler aleyhine geliştiği görülür. Özellikle farklı bir kültür çevresinden ve yaşam biçi­minden yeni bir çevreye giren topluluklar, o yeni çevrenin egemen dilinin de et­kisi altına girerler. Örneğin Türkler, Iran...

Dil Öbekleri (Büyük Dil Aileleri) Antropoloji

Dil Öbekleri (Büyük Dil Aileleri) İnsanların farklı coğrafyalara ve ekolojik ortamlara yerleşmeleriyle, yaptıkları göç­lerle, girdikleri siyasal ve kültürel ilişkilerle aşağı yukarı son 15-20 bin yıl içinde şe­killenmiş büyük dil öbekleri oluşmuştur. Köke doğru gittikçe tek bir ata dile ulaşı­lan dil akrabalıkları dil ailelerini oluşturur. Buna göre belli başlı dil aileleri ve için­de yer alan önemli diller şunlardır: Altay Dilleri: Moğolca, Tunguzca...

DİLLERİN ÇEŞİTLİLİĞİ Diller Nasıl Çeşitlendi? Antropoloji

DİLLERİN ÇEŞİTLİLİĞİ Diller Nasıl Çeşitlendi? İnsanların konuşma dilini nasıl geliştirdikleri konusunda tartışma vardır. Konuşma dilinin ilk olarak hangi insan türü tarafından geliştirilmiş olabileceği, bu tartışmala­rın merkezinde yer almaktadır. Yakın zamanlara kadar bu tartışma Neandertal in­sanı ile Homo sapiens üzerinde devam etmekteydi. Bugün genel olarak kabul edi­len görüş, konuşma dilinin Üst Paleolitik'te yaşayan insanlar tarafından geliştirildi­ği üzerinde durmaktadır. Bu görüşün temeli...

KONUŞMA DİLİ Dil Nedir? Dillerin Göreliliği Dilin Unsurları -Antropoloji

KONUŞMA DİLİ Dil Nedir? Dil, kültürlerin dünyayı nasıl kavradıklarına ilişkin en geniş çerçeveyi oluşturur. Hepimiz doğal ve toplumsal çevremizi dilimizin içinden kavrar ve anlamlandırırız. Çeşitli dillere baktığımızda, çevrenin ele alınışmdaki belirgin farklar açıkça ortaya çıkar. Dolayısıyla bütün diller, aslında birer kavramsal çerçeve ve zihniyet modeli­dir. Bu yüzden mutlak bir kavramsal çerçeveden, en doğru bir zihniyet modelin­den söz edilemez. Bütün kavramsal çerçeveler,...

Dil ve İletişim

İletişim, karşılıklı olarak ilişkiye girmiş olan tarafların davranışlarını ya da fikirleri­ni yönlendirmek veya onlardan bilgi ya da tepki almak amacı taşıyan bilgi iletme sistemidir. Bütün canlılar çeşitli amaçlarla iletişime geçer. Bir ava kalkışmak, avla­nanı paylaşmak, cinsel ilişkiye girmek veya bir düşmanı kendi çevresinden uzak­laştırmak asgari düzeyde iletişimi gerektirir. İletişim seslerle kurulabildiği gibi çe­şitli vücut davranışları yoluyla da sağlanabilir. Ancak...

TABULAR, KÜLTLER VE DİNSEL SİMGELER Antropoloji

TABULAR, KÜLTLER VE DİNSEL SİMGELER Tabular İnanç sistemlerinin yanaşılmasını, dokunulmasını, yenilmesini, hatta kimi zaman adlarının anılmasını yasakladığı canlı ve cansız varlıklardır. Bazı toplumlarda tabu sayılan bu nesnelere dokunma hakkı, sadece belirli kişilere ait olabilir. İslam ve Yahudi inancında kirlilik tabusu olan şeyler tanımlanmıştır. Örneğin domuz yeme yasağı böyle bir tabudur. Birinci derecede akraba sayılan kişilerle cinsel ilişki ya­sağı, yani enRest tabusu,...

Temel İnanç Sistemleri Animizm, Animatizm ve Animalizm -Antropoloji

Temel İnanç Sistemleri Animizm, Animatizm ve Animalizm Animizm insanlarda ve diğer canlılarda var olduğu düşünülen ruhların fiziksel çevrede bulunan her türlü nesnede de bulunduğuna inanılmasıdır. Animizm kura­mını antropolog Tylor geliştirmiştir. Tylor, animizmi bütün dinlerin temeli kabul eder. Ona göre uyku, uyanma, düş, hayal kurma, sarhoşluk, karabasan, trans, cin­net ve ölüm gibi yaşantılarını ruhların davranışlarıyla ilişkilendiren ilkel insanın, aynı ruh dünyasının...

İNANÇ SİSTEMLERİNİN ÇEŞİTLİLİĞİ – Antropoloji

  İNANÇ SİSTEMLERİNİN ÇEŞİTLİLİĞİ Farklı tarihsel ve ekolojik koşulların etkisiyle ortaya çıkmış, bu koşullarla bağlan­tılı biçimde çeşitlenmiş geniş bir inançlar yelpazesinden söz edebiliriz. Bu inanç­lar, somut şeylerin kutsallaştırmasından başlayarak soyut ve mutlak kudret sahibi bir tanrıya veya tanrılara inanç çerçevesinde örgütlenmiş dinlere kadar çeşitlilik gösterir. Burada temel inanç sistemlerini ele alacağız. Din ve Uyarlanma Toplumların yaşadıkları çevreye uyum sağlama biçimleri ve bu biçimlerin...

DİN: İNANCIN KURUMSALLAŞMASI Dinin Boyutları – Antropoloji

DİN: İNANCIN KURUMSALLAŞMASI Dinin Boyutları Giriş bölümünde değindiğimiz gibi, insanlar çeşitli nedenlerle inanma ihtiyacı du­yarlar. Ancak bu ihtiyacın giderilmesi bireysel, rastlantısal ya da konjonktürel bi­çimde değil, din adını verdiğimiz sistemleşmiş kurumlar aracılığıyla sağlanır. Din, doğrudan doğruya doğaüstüne işaret eder. Doğaüstü kavramı, gözlemlenebilir dünyanın ve duyularımızla algıladığımız çevrenin ötesini anlatır. Bu yüzden doğa­üstü alan, her ne kadar inananların varlığından kuşku duymadığı bir...

Çıtlamak Nedir Ne Demek, Anlamı, Hakkında Bilgi

Sözlüklerde geçen anlamı : "çıtlamak" ne demek?1. Çıt sesi çıkarmak Cümle içinde kullanımı Ateş çıtlıyor. Çıtlamak kelimenin ingilizcesi: (nesne almayan...

Hayrullah İbn-i İbrahim kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

Hayrullah İbn-i İbrahim kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: Sultan Üçüncü Mustafa devri tabiblerinden fazilet sahibi bir zat olup İstanbul’ludur. 46 bab...

Balıklıgöl (Tarihi Eserler)

Tarihi-eserler2/balikligol_4 Balıklıgöl Balıklıgöl, (Aynzeliha ve Halil-Ür Rahman Gölleri ) Şanlıurfa şehir merkezinin güneybatısında yer alan ve İbrahim Peygamberin ateşe atıldığında düştüğü yer olarak bilinen...

Boşanma davası Nedir Ne Demek, Anlamı, Hakkında Bilgi

Sözlüklerde geçen anlamı : "boşanma davası" ne demek?1. Eşlerden birinin evlilik birliğine son verecek kararı elde etmek için açtığı dava Boşanma davası...

Ceride Nezareti Nedir, Görevleri, Hakkında Bilgi

Cerî­de Nezâreti, 1831 yılında Osmanlı Devleti'nde maliye, nüfus ve istatistik işlerine bakmak üzere kurulan daire.Cerîde sözlükte "defter: zabıtname. tutanak; gazete" anlamlarına gelir. Es­kiden haraç...