59.İBADET PSİKOLOJİSİ

İbadetin TanımıSözlükte ibadet; "Tanrı buyruklarını yerine getirme, Tanrı'ya yönelen saygı davranışı, tapınma, tapınış, kulluk" gibi anlamlara gelmektedir. Terim olarak, Allah'a karşı kulluk ve bağlılığı ifade eden sözler ve hareketler, O'na yaklaşmak için yapılan dinî davranışlar diye tanımlanır.İbadet, genel anlamda bireyin inanç, düşünce ve duygu dünyasında kendisini hissettiren sübjektif olgular, diğer bir deyimle kalplerin derinliklerindeki dinî yaşanış ve tecrübelerin, davranış...

58.DUA GÜDÜLERİ Din Psikolojisi

Bireyi Allah'la iletişim kurarak O'na dua etmeye, O'ndan yardım talebinde bulunmaya yönelten güdülerin çok çeşitlilik gösterdiği görülmektedir. Bunlar bireyin yaşına, cinsiyetine, eğitim, kültür ve ekonomik durumuna göre farklı nedenlere bağlı ve farklı içeriklerde olabilmektedir. Örneğin, 11-18 yaş arası öğrenciler üzerinde yapılan bir araştırmada Allah'a dua etmelerine sebep olarak % 41'i manevi sıkıntıları, % 15'i maddi sıkıntıları, % 11 'i...

57.DUA PSİKOLOJİSİ – Duanın Tanımı

Dua sözlükte, "çağırmak, davet etmek, yardım istemek" anlamlarına gelmektedir. Terim olarak dua, inanan kişinin Allah'la iletişim kurması, O'na yalvarışı ve yakarışı ve O'ndan yardım dilemesidir. Dolayısıyla duada bireyden Allah'a doğru bir yöneliş ve insani durumunu ve talebini Allah'a arz ve O'nun yardımını talep, temel unsurlardır.Dua, İbadetve Dini Törenler Sınırsız istek ve arzulara, sayısız korku ve endişelere sahip bulunan insanın...

56.Dua İbadet Ve Dini Törenler

İnsan yapısı gereği dua eden bir varlıktır. Dünyanın her yerinde ve tarihin her döneminde insanlar dua etmiş, dua etmekte ve ilahi varlıkla iletişim kurarak O'na duygularını, düşüncelerini, gönüllerini açmakta, isteklerini sunmaktadır. Aynı şekilde inandıkları varlığa karşı sevgilerini, saygılarını, bağlılıklarını göstermek, O'nu yüceltmek üzere tapınma davranışında bulunmakta, ibadet etmektedir. Bu nedenle dua da, ibadet de evrensel bir özelliğe sahiptir. Bütün...

55.TANRI TASAVVURUNUN PSİKOLOJİK YANSIMALARI

Bir Tanrı tasavvuruna sahip olmak, insanın din ve Tanrı ile ilişkisini belirlediği gibi, kendisiyle, diğer insanlarla, toplumla, doğayla ve evrenle ilişkisini de belirlemekte, bunlara ilişkin bir bakış açısı kazandırmaktadır. Hatta insanın bilim, sanat, siyaset, tarih, kültür, ekonomi, spor ve benzeri diğer bütün alanlardaki düşünce ve yorumları, bu tasavvurun oluşturduğu bakış açısının etkisiyle şekillenebilmektedir.Tanrı tasavvurunun çok çeşitli yansımaları olabilir. Burada...

54.TANRI TASAVVURU VE KÜLTÜREL FARKLILIKLAR

Psikolojik bir inşa olarak Tanrı tasavvurunun şekillenmesinde, din kadar, bireyin mensup olduğu toplumun ve kültürün de etkisi ve işlevleri gözönünde bulundurulmalıdır. Çünkü birey, hayatını sosyo-kültürel bir çevrede sürdürür. Bu çevre, bireyin tutum ve davranışlarının anlaşılıp açıklanmasına yardım eden önemli ve etkili bir bağlamdır. Bireyin kişisel Tanrı tasavvuru ne olursa olsun, bu tasavvur onun sosyo-kültürel bağlamında anlaşılmak durumun¬dadır.Hiç şüphe yok...

53.ANA BABA İMAJLARI VE TANRI TASAVVURU

Aile, toplumla ilgili en küçük sosyal birim, çocuğun katıldığı ilk ve en önemli kurumdur. İlişki, aileyi tanımlayan en güçlü kavramdır ve psikolojik ilişkiler bu kurumun temel özelliklerinden biridir. Bebeğin ilk karşılaştığı kişi annesidir ve bu karşılaşma onun din de dâhil bütün değerlerini biçimlendirir. Çocuk, dış dünyayı anne ve babasıyla tanır ve anlamlandırır. Bütün ilişkilerindeki ilk modelleri yine anne ve...

52.TANRI TASAVVURUNUN OLUŞUMU

Din psikolojisi'nde, insanların gerekli ve yeterli bir derûni Tanrı tasavvuru oluşturmak için izledikleri yollar konusunda esasa ilişkin birtakım tezler ileri sürülmüştür.1. Tanrı tasavvurunun oluşumu konusundaki yaygın tezlerden biri, Piaget'nin kuramını temel alan bilişsel tezdir. Zihinsel faaliyetlerin bütününü anlatmak için kullanılan biliş kavramı, Piaget (2005) tarafından gelişimle bağlantılandırılmış ve insanın kalıtımsal olarak getirdiği ve tüm gelişimi süresince değişmeden kalan bir...

51.TANRI KAVRAMI VE TANRI TASAVVURU

Tanrı kavramı ve Tanrı tasavvuru, her ne kadar çok eskilere giden bir tarihe sahip iseler de, Psikoloji ve Din Psikolojisi alanındaki kullanımları oldukça yeni sayılabilir. Bu kavramları daha iyi anlayabilmek için öncelikle düşünme, kavram ve tasavvurun ne ifade ettiğini açıklamak gerekir.  Düşünme, nesne ve olayları temsil eden imajların, sembollerin, kavramların belli bir amaca yönelik olarak işletilmesi, idare edilmesi veya kendiliğinden...

50.Tanrı Tasavvurları

Tanrı düşüncesi, insanlığın temel bir kavramıdır ve insan hayatının en önemli ve en vazgeçilmez gerçekliklerinden birini oluşturur. İnsanoğlunun dünya serüveni içerisinde başka hiçbir düşünce, Tanrı düşüncesi kadar güçlü bir etkide bulunmamıştır. Her dönemde ve hemen her yerde, nasıl tanımlanmış ve adına ne denmiş olursa olsun daima bir Tanrı fikri bulunagelmiş; en ilkelinden en gelişmişine kadar bütün dinler şu ya...

49.DİNÎ İLGİSİZLİK, DİNİ İNKÂR VE DİN KARŞITLIĞI – İnanç Psikolojisi

İnsan hayatında kimi zaman bazı soru ve şüphelerin ortaya çıkması kaçınılmazdır. Bunlar zihinsel bakımdan olduğu kadar psikolojik ve dinî bakımdan da teşvik edilmişlerdir. Ancak bu soruların yol açtığı tercihler farklı şekiller alabilmekte, bazen dinî anlamda bir kaygısızlığa, ilgisizliğe, dinî inkâra veya din karşıtlığına dönüşebilmektedir. Dinî hayat, her birey için her zaman olumlu bir seyir takip etmeyebilir. İçerisinde zaman zaman gerilimlerin,...

48.DİNÎ ŞÜPHE – İnanç Psikolojisi

Şüphe, insanca bir tutumdur. Her insan, çeşitli durum ve zamanlarda belirsizlik ve kararsızlık içinde kalabilir. Pekçok şeyi, şüphe konusu edebilir, seçimlerinde tereddütler yaşayabilir. Buna inanç da dâhildir. İnsanın sahip olduğu bilgilerin bütününün, bir anlamda inanç niteliği taşıdıklarını varsayarsak; bu bilgiler arasındaki fark, bireyin hangi ölçüte dayanarak bunları inanç ya da inançsızlık, iman ya da inkâr haline getirdiği noktasında düğümlenmektedir....

47.İNANÇ GELİŞİMİ-İnanç Psikolojisi

İnanç gelişimi, insan gelişimi düşüncesiyle bağlantılı olan ve inancı, gelişim dönemleri içerisinde inceleme amacı taşıyan bütün girişimleri ifade etmek üzere oluşturulmuş özel bir kavramdır. Bunların genel adı ise dinî gelişimdir. İnancın hayat boyu gelişimiyle alakalı olarak birtakım kuramlar geliştirilmiştir. Bu kuramlar, "basamak", "evre" ya da "aşama" kuramları olarak adlandırılmaktadır. İnancın gelişime dayalı yörüngesine ışık tutan bu kuramlar, Din Psikolojisi'ne,...