Korporatizm Pahl ve Winkler

Korporatizm Pahl ve WinklerKorporatizm kavramının belirli bir yazara ait olsa olduğu söylenebilse de, kökleri daha ziyade 1930'lar İtalya ve Almanya'sının otoriter re­jimlerine ve Ortaçağ lonca sistemine uzanır. 1970'lerde bu fikir Bri­tanya gibi gelişmiş sanayi toplumlarında siyasal ve ekonomik karar alma sürecinin değişen doğasının temel bir açıklaması olarak yeni­den canlandı. 1950'ler ve 60'ların hızlı büyüme döneminin ardından ekonomik bir durgunluk...

Kollektif Tüketim Manuel Castells

Kollektif Tüketim Manuel CastellsCastells (1942-                ) İspanya'da doğdu. Doktorasını 1967'deParis Üniversitesi Sosyoloji bölümünde tamamladı. Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales'de Kent Sosyolojisi alanında seminerler yönetti ve burada on iki yıl sosyoloji dersleri verdi. Ayrıca Montreal, Chile, VVisconsin, Copenhagen, Boston, Mexico, Hong Kong, Kuzey California ve Madrid Üniversitelerinde misafir öğretim üyesi olarak bulundu. Şu anda California ve Berkeley Üniversitelerinde...

Kentleşme Louis Wirth

Kentleşme Louis WirthLouis Wirth (1857-1952) Almanya'nın bir köyünde zengin Yahudi bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi, ancak o ondört yaşındayken ailesi Amerika'ya göç etti. Chicago Üniversitesi'ni bitiren Wirth daha sonra aynı üniversitede Profesör olarak çalışmaya başladı ve 1920'lerde ünlü Chicago Sosyal Bilim Okulu'nun önde gelen şahsi­yetlerinden biri oldu. Yirminci yüzyıl başlarında Amerikan kent dev- riminin tam ortasında yer alan...

Kent İdareciliği Raymond E. Pahi

Kent İdareciliği Raymond E. Pahi Ray Pahl 1935'te Londra'da doğdu. Cambridge Üniversitesi'nde coğ­rafya okudu ve doktorasını London School of Economics'te, Hert- fordshire bölgesinde kentte çalışıp banliyölerde oturan insanlar üze­rine yaptı.1965'te Kent Üniversitesi sosyoloji bölümüne öğretim üyesi ola­rak giren Pahl, 1972'de sosyolojide özel kürsü sahibi oldu. O halen Kent Üniversitesi Sosyoloji bölümünde Araştırmacı Profesördür. Pahl 1960'ların sonlarında, daha sonradan 1970 yılında...

Kendini Doğrulayan Kehanet Rosenthall ve Jacobson

Kendini doğrulayan kehanet Kendini Doğrulayan KehanetRosenthall ve Jacobson fikrinin gelişimine birçok yazar katkıda bulunmuştur, fakat Profesör J.W.B. Douglas'ın eğitimde başarı konu­sundaki klâsik çalışması Ev ve Okul (1964) kadar değil. Ancak genellik­le, bu tezle ilgili ilk ayrıntılı çalışmanın Kaliforniya, Oak School'da Robert Rosenthal ve Leone Jacobson tarafından yapılan bir deney olduğu düşünülür ve bu deneyin bulguları onların kitapları Sınıftaki Pygmalion'un...

İnsan İlişkileri Elton Mayo

İnsan İlişkileri Elton MayoElton Mayo (1880-1949) Avustralya'da bir doktorun oğlu olarak dün­yaya geldi. Queensland Üniversitesi'nde psikoloji eğitimi aldı ve ders­ler verdi. Birinci Dünya Savaşı'nda savaşın yol açtığı ruhsal çöküntüle­rin tedavisiyle ilgilendi. 1922'de Amerika'ya göç etti ve Pennysylvania Üniversitesi'nde endüstriyel organizasyon ve disiplin konusunda araştırmacı olarak görev aldı. 1927'de VVestern Elektrik Şirketi'nin Personel Bölümü danışmanı oldu ve Havvthorne çalışmalarında ağır­lıklı...

İnsan Ekolojisi Robert A. Park

İnsan Ekolojisi Robert A. ParkRobert Ezra Park (1864-1944) 1920'lerde ve 1930'ların başlarında gelişen Chicago Sosyoloji Okulu'nu yaratan, yönlendiren ve bir arada tutan Amerikalı sosyologdur. Robert Park Pennsylvania, Harvey- vlle'de doğdu, ancak kısa bir süre sonra ailecek babasının işadamı olarak çalıştığı Minnesota, Red VVing'e göç ettiler. John Devvey ile birlikte çalıştığı ve ondan büyük ölçüde etkilendiği Minnesota ve Michigan Üniversitelerinde...

İktidar Seçkinleri C. Wright Mills

İktidar Seçkinleri C. Wright MillsVVright Mills (1916-1962) Teksas, VVaco'da orta sınıf Katolik bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Üni­versite eğitimini Teksas ve VVisconsin Üniversitelerinde tamamladıktan sonra Mary- land Üniversitesi'nde öğre­tim üyeliğine başlayan Mills, daha sonra Columbia Üniversitesi'ne geçti. Fakat bazı politik engellemeler yüzünden 1956'ye kadar profesörlük unvanı alamadı. Bu tür engeller Mills'in ol­dukça tartışmalı kariyerini yeterince yansıtmaktadır. O...

İdeoloji Kari Mannheim

İdeoloji Kari MannheimKari Mannheim (1893-1847) Maca­ristan, Budapeşte'de dünyaya geldi ve Birinci Dünya Savaşı'nda Orta Avrupa'daki karışıklıkların ve ko­münistlerle faşistler arasındaki ça­tışmaların ortasında yetişti. 1918­1919 yıllarında radikal Macar Hü­kümetinde görev yaptı, fakat sağcı bir darbenin ardından Almanya'yı terk etmek zorunda kaldı. Berlin, Budapeşte, Paris, Freiberg Üniversi­telerinde ve Max VVeber’in fikirleri­nin yoğun etkisi altında olan önde gelen düşünce merkezi Heidelberg Üniversitesinde...

Hegemonya Antonio Gramsci

Hegemonya Antonio GramsciGramsci (1891-1937) İtalya, Sardin- ya'da yoksul, alt-orta sınıf bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. 1911 'de Torino Üniversitesi'ne bilim adamı olarak girdi. 1913'te Italyan Sosyalist Partisi'ne katıldı. Radikal L'Ordine Nuovo gazetesinin kurul­masına ön ayak oldu ve editörlüğü­nü üstlendi; 1920'lerin sendikalist veya fabrika konseyi hareketinde temel bir şahsiyet haline geldi. Bununla beraber, 1921'de diğer eylemcilerle birlikte İtalyan Komü­nist...

Fenomenoloji Husserl ve Schutz

Fenomenoloji Husserl ve Schutz Edmund Husserl (1859-1938), bugün Çekoslovakya'nın bir parçası olan Prossnitz-Moravio'da zengin bir Mu­sevi tüccarın oğlu olarak dünyaya geldi. Bu Alman filozof Leipzig ve Berlin Üniversitelerinde okudu ve matematik eğitimi aldı. Filozof- psikolog-rahip Franz Brentano ve mantıkçı Bernard Bolzano tarafından felsefeye yönlendirildi. Halle Üniversi­tesinde dersler verdi (1887-1901) ve ardından ilk önce Göttingen, daha sonra Freiberg Üniversitelerinde fel­sefe profesörü...

Etnometodoloji Harold Garfinkel

Etnometodoloji Harold GarfinkelEtnometodoloji’ terimi "insanların etraflarındaki dünyayı anlamak için kullandıkları metotlar"ı anlatır. O gündelik hayatın, insanların gündelik işlerini sürdürmekte kullandıkları rutinler ve kuralların, dost­lar veya aile, iş arkadaşları veya müşteriler, yabancılar veya tanıdıklar olarak diğer insanlarla alışverişleri ve ilişkilerinde kullandıkları norm­lar ve değerlerin araştırılmasıdır.Bu sosyolojik araştırma ve teori anlayışı Marx, Weber ve Durk- heim'ın büyük boy teorileriyle keskin karşıtlık...

Etiketleme Kuramı Howard Becker

Etiketleme Kuramı Howard Becker Amerikalı sosyolog Hovvard Becker (1928- ) Chicago lllinois'de doğ­du, Chicago Üniversitesi'nde okudu ve Ford Vakfı üyeliği ve Stanford Oniversitesi'nde yardımcı profesörlük dâhil, çeşitli araştırma görevle­rinin ardından Evanston, lllionis, North VVestern Üniversitesi'nde Sosyoloji ve Kentsel İlişkiler Profesörü olarak çalışmaya başladı. W.l. Thomas, Herbert Blumer ve Everetto Hughes gibi yazarlardan büyük ölçüde etkilenen Becker, 1950'li ve 60'lı yıllarda,...