Mümtaz Turhan’ın Hayatı Eserleri ve Sosyolojisi

  Mümtaz Turhan 1908 yılında dünyaya geldi. istanbul Üniversitesi Edebiyat FakültesiFelsefe Bölümüne girdikten sonra 1928 yılında devlet bursuyla eğitim için Almanya’yagitti. Berlin ve Frankfurt Üniversitelerinde yüksek öğrenim yaptı. 1935yılında Frankfurt Üniversitesinde Psikoloji doktorasını tamamladı.1936 yılında katıldığı istanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tecrübi PsikolojiÇalışmaları kürsüsünde akademik faaliyetlerini sürdürdü. 1944 yılında CambridgeÜniversitesinde sunduğu bir araştırma ile ikinci doktorasını aldı. Tecrübi PsikolojiKürsüsü başkanı ve...

CEMİL MERİÇ KİMDİR

  1912 yılında Balkan Savaşı esnasında ailesi Yunanistan Dimetoka’dan Hatay’a göç eden Cemil Meriç 1916’da doğdu. 1936’ya kadar Hatay Fransa’nın mandası altında olan Suriye sınırlarının içerisindeydi. Ortaöğretimini tamamladığı Reyhanlı Rüştiyesi ve Antakya Sultani’sinde eğitim Fransız kültürü ağırlıklıydı. istanbul’da Yabancı Diller okulunda 2 yıl eğitim aldı. ikinci yılın sonunda ikinci Dünya Savaşı sebebiyle Fransa’da yapması gereken staj iptal edildi ve Elazığ...

Ziya Gökalp Batılılaşma Açısından Eski Türklerin Önemi ve Kadın Hakları

  Batılılaşma Açısından Eski Türklerin Önemi ve Kadın Hakları Günümüzde Batı toplumlarında yer alan çağdaş yaşam biçimine ait ne varsa bunları n eski Türk toplumlarında da olduğu iddia edilir. Örneğin demokrasi, özgürlük ve eşitlikçi yaşam biçimi, kadın hakları ve benzeri alanlarda Batılı toplumlar ile eski Türk toplumları arasında paralellik kurulur. Bu konuların başında da kadının toplum içerisindeki eşitlikçi konumu gelmektedir. Ziya Gökalp, ulusal bir toplum oluşturma yolunda...

Ziya Gökalp’in Türk Sosyolojisine Katkıları

Sonuç olarak; sosyolojinin bilim olarak ülkemize yerleşmesinde Ziya Gökalp’in yerive çabaları tartışılmayacak kadar önemli ve nettir. Sosyoloji Gökalp aracılığı ileüniversiteye girmiş, üniversitede bir araştırma enstitüsüne ve süreli yayına kavuşarakkurumsallaşma yolunda önemli bir adım atmıştır. Yine Gökalp’in yetiştirdiği veteşvik ettiği bilim insanları onun bilimsel eğilimleri doğrultusunda birçok sosyal bilimalanını üniversitede faal hale getirmişlerdir. Gökalp sosyoloji dışında, diğersosyal bilim alanlarının kuruluşunu...

PRENS SABAHATTİNİN’N HAYATI ESERLERİ SOSYOLOJİSİ

    HAYATI Prens Sabahattin’in eserlerini, çeşitli sorunlara karşı geliştirdiği düşüncelerini ve sosyolojik yaklaşımlarını sıralayabilmek. Hayatı Prens Sabahattin 1879’da istanbul’da doğdu. Özel bir eğitim aldı. Osmanlı aydınları nın çoğunluğunu etkileyen materyalizm, sosyal Darwinizm ve pozitivizmden o da etkilendi. Düşüncelerinin şekillenmesinde babasının etkisi önemlidir. 1899 yılında babasının dayısı karşısında yürüttüğü mücadele sonucu Fransa’ya gitmek zorunda kaldı. Yurt dışında ittihat ve Terakki Cemiyeti’nin en...

Mehmet İzzetin Hayatı Eserleri ve Sosyolojisi

    Mehmet izzet’in Hayatı (1891-1930) Mehmet izzet, 1891 yılında istanbul’da doğmuştur. Babası kaymakamlıktan emekli Nazmi Bey’dir. Çocukluğuna dair fazla bilgi yoktur. ilköğrenimini istanbul’da çeşitli mekteplerde yaptıktan sonra Galatasaray Lisesine girmiştir. izzet’in Galatasaray’ı bitirdikten sonra istanbul Darulfünun Hukuk Fakültesine devam ettiği iddiası- nın yanında (Açıkgöz, Akt: Değirmencioğlu, 1987: 5), liseyi Paris de Louis Le Grand okulunda tamamladığı da belirtilmektedir (Ülken, 1994: 434)....

ZİYAEDDİN FAHRİ FINDIKOĞLU HAYATI ESERLERİ VE SOSYOLOJİSİ

  Ziyaeddin Fahri Fındıkoğlu’nun eserlerini, çeşitli sorunlara karşıgeliştirdiği düşüncelerini ve sosyolojik yaklaşımlarını sıralayabilmek.Çalışmalarının “çeşitliliği” ve “çok yönlülüğü”ne dikkat edilirse onun temel hedefinin“Türkiye’de yerli ve millî bir düşünce geleneği kurmak” olduğu görülür. Buamaca yönelik olarak çeşitli monografik çalışmalar yapmış, çeviri faaliyetlerindebulunmuş, Türkiye’nin güncel problemleriyle ilgili temel eserler ortaya koymuş,çeşitli sivil toplum kuruluşlarını ve yayın organlarını kurarak bilimsel ve felsefi birikimekatkıda bulunmuştur....

Mehmet Ali Şevki Sevündük Hayatı Fikirleri Eserleri ve Sosyolojisi

  Hayatı Mehmet Ali şevki Sevündük, 1882 yılında istanbul’da doğdu. 1907 yılında Hukuk Mektebi’nden mezun oldu. 1903-1908 yıllarında Maliye Düyunu Umumiye Kalemleri Kâtipliği, ardından Kavala idadi Hayriyesi Ders Nazırlığı ve Muallimliği yaptı. 1918’de Darüleytam Müdürü Umumi Muavinliği’ne, 1924 yılında da Çamlıca Kız Orta Mektebi Müdürlüğü’ne getirildi. Mehmet Ali şevki Bey, 1930’lu yıllarda ise sı- rası ile Kadıköy Erkek Mektebi Tarih-Coğrafya Muallimliği,...

İSMAYIL HAKKI BALTACIOĞLU HAYATI ESERLERİ VE SOSYOLOJİSİ

  ismayıl Hakkı Baltacıoğlu’nun eserlerini, çeşitli sorunlara karşı geliştirdiği düşüncelerini ve sosyolojik yaklaşımlarını sıralayabilmek.   Hayatı ismayıl Hakkı Baltacıoğlu 1886 yılında istanbul’da doğdu. 1908 yılında Darülfünun’dan mezun oldu. Öğrenciliği sırasında bazı memurluklarda bulundu. Eğitimle ilgili incelemeler yapmak üzere Avrupa’ya gönderildi. Ardından Darülfünun’a hoca olarak atandı. 1917’de Ziya Gökalp’in önerisi üzerine Eğitim Sosyolojisi dersleri vermeye başladı. Öğretim üyeliği sırasında, 1918’de Orta Öğretim...

Ziya Gökalp’in Hayatı

Ziya Gökalp 23 Mart 1876 yılında Diyarbakır’da doğdu. ilk, orta ve lise eğitimini Diyarbakır’da tamamladı. Yüksek öğrenim için istanbul’daki Baytar Mektebi’ne 1896 yılında kayıt yaptırdı. Ancak bu okuldan mezun olmadan ayrılmak zorunda kaldı. 1900-1909 yılları arasında Diyarbakır’da yaşadı ve kendisini sosyal bilimler alanında yetiştirdi. 1909’da Selanik’te yapılan ittihat ve Terakki Partisi Kongresi’ne Doğu illerini temsilen katıldı. Selanik’te başladığı parti ve sosyoloji çalışmalarını...

Ziya Gökalp’in Görüşlerinin Biçimlenişi ve Sosyoloji Anlayışı

Ziya Gökalp ilk düşünsel etkileri ve sosyolojik görüşlerinin alt yapısını babası TevfikBey, amcası Hasip Bey, fen bilgisi hocası Yorgi Bey ve daha sonra tanıştığı NaimBey’den almıştır. Babası Tevfik Bey, Batı tarzı bir eğitim almasını sağlayarakonun Batılı liberal görüşlerle vatanseverlik ve dini inançları uzlaştırmasında; amcasıHasip Bey, Arapça ve Farsça öğrenerek islam felsefesi, islam hukuku ve Doğudüşüncesiyle tanışmasında; Dr. Yorgi Bey,...

Ziya Gökalp’in Milliyetçilik Anlayışı

  Milliyetçilik Anlayışı Ziya Gökalp sosyoloji aracılığı ile Batıcı ve milliyetçi değerlerle biçimlenmiş bir toplum oluşturmayı amaçlar. Buna göre toplumların evrimsel ilerleme aşamasının son basamağı ulusal toplum ve devlet aşamasıdır. O nedenle tüm kurumlarının milliyetçi özelliklere sahip olduğu bir devlet oluşturmak gerekmektedir. Ortak duygular, ülküler, sınırlar etrafında toplanan belirli bir toplum, bir ulusu oluşturur. Ulusal bir ülkü oluşturulmadan ve sınırlar belirlenmeden bilinçli bir millet olunamaz. Anadolu’da yaşayan, üst kimlik...

Ziya Gökalp’in Kültür-Uygarlık Ayrımı

Ziya Gökalp’in Türk sosyolojisine kazandırdığı önemli görüşlerden biri de kültüruygarlı k ayrımıdır. Ziya Gökalp kültür-uygarlık ayrımı Batılı sosyologların gelişmişgelişmemiş, az gelişmiş, Doğu-Batı toplum ayrımlarına karşılık ürettiği bir açıklama biçimidir. Kültür Doğu’da, uygarlık Batı’dadır. Biz de kültürümüzü koruyarak Batıdan uygarlık alarak yeni bir sentezle Batı tipi bir toplum oluşturacağız ve geri kalmışlıktan kurtulacağız. Kültür ulusal, uygarlık uluslararasıdır. Kültür; çevreye, yerele; uygarlık merkeze aittir. Hisler, değerler, ülküler, gelenekler,...