Aylık Arşiv: Temmuz 2017

KLASİK SOSYOLOJİ OKULLARI’NIN SINIFLARA AYRILMASI

KLASİK SOSYOLOJİ OKULLARI'NIN SINIFLARA AYRILMASI Sosyoloji okullarını ve onların çeşitlerini ya da dallarını şöylece belirtebiliriz: 1. Mekanist Okul, Sosyal Mekanik, Sosyal Fizik, Sosyal Enerjetik, Pareto'nun matematiksel sosyolojisi . 2. Bireşimci Okul. 3. Coğrafya Okulu . 4. Biyolojik Okul, Organist dal, Irk, soyaçekme ve seçip ayıklama -selection- dalı , Sosyal Darvincilik ve yaşam kavgası kavramları. 5. Biyo-sosyal Okul, Demografik sosyoloji. 6. Biyolojik-Psikolojik Okul, içgüdü sosyolojisi. 7 . Sosyolojism Okulu , Yeni pozivitizm dalı,...

ÇAĞDAŞ BİLİMDE DİYALEKTİK

ÇAĞDAŞ BİLİMDE DİYALEKTİK MANEVİ BİLİMLERDE Bu bilimin temelinde psikoloji vardır. Burada eleştiride bulunan bizzat nesnenin kendisidir. Bir kişi hem hakim hem de savcı olamaz. Özne işin içine girdiğinde nesnellikten söz etmek çok zor olur. Buna en çarpıcı örneği gazete haberlerinden verebiliriz. Aynı olayı iki farklı düşünceye sahip yazarlardan dinlediğimizde sanki farklı bir olayın aktarıldığı kanısına kapılırız. FİZİKSEL BİLİMLERDE Bu gün gelinen nokta ile bundan birkaç yüzyıl önceki ulaşılan...

KLASİK ALMAN FELSEFESİNDE DİYALEKTİK

KLASİK ALMAN FELSEFESİNDE DİYALEKTİK KANT Kantın düşünceleri kendinden sonraki bir çok alman filozofona temel olmuştur. Kendinden sonra yazılan eserler ona bir cevap niteliğinde olmuştur. Kant bilgi hakkında ; insanoğlu düşüncenin birleştirici gücü ve somut sezgi tarafından ortaya konulan bilginin dışında herhangi çeşitten başka bir şey elde edemez demektedir. Ayrıca, kant insan zekası ile ve bir vergi olarak belli şeylere ulaşabilir demiştir. GOTHE Alman felsefesinde diyalektik düşüncenin önem kazanması...

ORTA ÇAĞDA DİYALEKTİK

ORTA ÇAĞDA DİYALEKTİK Hristiyanlık bir felsefe değil dindir. Bununla beraber tanrı sözü( vahiy ) felsefeyi gereksiz hale getirmemiştir. Kecskes bu durumu açıklamak için iki tana durum ileri sürüyor. 1-İnsan oğlunun inandığı şeyi anlamaya ve onu düşünce yoluyla geliştirmeye çalışması doğaldır. Bu durumda felsefe gerekli bir şeydir. Çünkü imanı anlamak ve kavramak ancak felsefenin sağladığı kavramlarla kabildir. 2-Hristiyanlığın felsefe akımlarına başvurması gerekli idi. Çünkü puta tapar Dünya bu dine...

YUNAN DÜŞÜNCESİNDE DİYALEKTİK

YUNAN DÜŞÜNCESİNDE DİYALEKTİK Yunan felsefesinde daha başlangıcından beri çocukça ve basit biçimde de olsa diyalektikten, oluş ve değişme kavramlarını dile getirerek bahsedildiğini duyarız. HERAKLEİTOS Milattan önce 535-475 yaşadığı sanılan Heraklietos Efesli bir aristokratın oğludur. Kendisi bir ayaklanmaya katılmış ve başarısızlığı üzerine Artemis tapınağına kapanarak Dünya ile ilgisini kesmiştir. Heraklietos insanı bir nesne olarak ilk defa ele almıştır. Ve ben kendimi alıyorum demiştir. Heraklietos’a göre evrendeki herşey değişikliğe uğrar. Bozulmayan...

Schopenhauer Hayatı – Eserleri – Fikirleri

Schopenhauer köklerinin, Descartes ile Spinoza'nın çalışmalarını sürdürüp etkili oldukları ülkede, yani Hollanda'da yattığını sanmış olsa da, bugünkü bildiklerimiz onun yanıldığını göstermektedir. 1695'te ilk kez bir Schopenhauer, Danzing'de vatandaşlık  hakkı kazanmıştır. 1745'te Andreas Schopenhauer, Anna Renata Soermans  ile evlenince, ileride Hollanda başbakanı olacak bir siyasetçinin kızı üzerinden Schopenhauer ailesine Hollanda kam karışmış oldu. Anna Renata ruhsal dengesizlikler gösterme eğilimi taşıyan bir kadındı. Biyografi yazarı Gvvinner, kadının,...

Diğer Metafizik Teoriler

Diğer Metafizik Teoriler Burada işte bu teorilerden üçünü, Shopenhauer'un, Bergson'un ve Whitehead'in teorilerini kısaca inceleyeceğiz. Hegel'in, zamanın metafizikçilerinden (özellikle de bir şarlatan olarak gördüğü Hegel'den) nefret eden bir geç Alman çağdaşı olan Arthur Schopenhauer (1788 - 1860) oldukça kötümser ve antirasyonel bir gerçeklik görüşü geliştirmişti. Dünyayı anlamanın Schopenhauer için anahtarı, irâdenin evrendeki temel faktör olduğunun görülmesiydi. Herkes, ona göre, kendisinin hem mekânsal ve zamansal bir nesne, hem de...

Diyalektik Materyalizm

Diyalektik Materyalizm Hegel'in idealist metafizik teorisi, dünyanın, tarihi de dahil olmak üzere, bir bütün olarak doğasmı, zihin ve zihinsel süreçlerle açıklama yönündeki en gelişmiş teşebbüsü temsil eder. Hegel'in ölümünden çok kısa bir süre sona, başka bir Alman düşünürü olan Kari Marx (1818 - 1883), Hegelci metafiziğin, diğer öğesini, yani zihnin temel gerçeklik olduğu görüşünü reddederken, bir öğesi, yani diyalektik süreç üzerine inşa edilen bir metafizik teori...

Hegelci Metafizik : Nesnel ya da Mutlak İdealizm

Hegelci Metafizik: Nesnel ya da Mutlak İdealizm En ünlü modern metafizikçi, Fichte'nin öznel idealizmini, herşeyi kucaklayan bir nesnel ya da mutlak idealizm teorisi yönünde geliştiren Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770 - 1831)'dir. Almanya'da, Stuttgart'ta doğmuş olan Hegel, Tübingen'de doğa bilimleri, felsefe ve klâsik kültür yanında, esas teoloji tahsil etmiştir. Hocalık kariyerine ise, görüşlerini kaleme alıp yayınlamaya koyulduğu Jena'da başlamıştır. Onun en önemli eseri olan The Phenomenology of Mind...

Fichte’nin Öznel İdealizmi

Fichte'nin Öznel İdealizmi Alman metafizikçisi Johann Gottlieb Fichte (1762 - 1814) onsekizinci yüzyılın sonlarında, solipsist bakış açısından hareketle, öznel idealizm diye geçen yeni bir metafizik sistem geliştirdi. Solipsizm, bizlerden her biri başka insan ve şeylerle her daim temas içindeymiş gibi göründüğünden, yani gündelik deneyimin karakteri ve içeriği nedeniyle, hemen herkese makûl olmayan bir teori gibi gelir. Solipsizmi çürütecek bir delil bulamasak bile, onu kabul etmeyi de istemeyiz....

Solipsizm

Solipsizm İdealist metafizik teorinin felsefî araştırma alanında bir rol oynamış olan ve oynamaya da devam eden çok farklı türleri vardır. İdealizmin (maddî dünya kategorisini ortadan kaldıran) Berkeley'deki, Malebranche'm teorisinin revizyonuna tekabül eden, versiyonunun çok az sayıda savunucusu olmakla birlikte, o diğer filozofların çürütmeye çalıştıkları aşırı idealizm formlarına ilham vermiştir. İşte bu tür aşırı idealizmlerden biri de, gerçekliğin başka hiçbir şeyden değil, fakat bireyden ve onun bilincinde olduğu idelerden...

Berkeley’in Metafizik Teorisi

Berkeley'in Metafizik Teorisi Piskopos George Berkeley (1685 - 1753) Locke'un felsefesinin "ümitsiz bir şüpheciliğe" götürdüğü kanaatindeydi. Locke'un epistemolojisi idelerle şeyleri birbirlerinden ayırmış ve şeyleri son çözümlemede bilinemez hâle getirmişti. Bu kusur ya da hata, onun bizim tözleri gerçekte bilmediğimizi, fakat onların varoluşlarını kabul etmeye mecbur kaldığımızı itiraf etmek durumunda kaldığı metafiziğinde açıklıkla ortaya konur. Yine Berkeley, Locke'un (maddenin veya maddî tözün varolduğuna inanması bakımından) hatalı bir metafiziği olduğunu,...

Locke’un Metafizik Teorisi

Locke'un Metafizik Teorisi John Locke (1632 - 1704), neyi bilebileceğimizle ilgili empirik görüşleri temeli üzerinde, biraz eğreti bir metafizik öne sürdü. Onun bilgi teorisi bizim şeylerin gerçek doğasıyla ilgili olarak gerçekte bir şey bilemeyeceğimiz sonucuna götürür gibi görünmekteydi. Bilebileceğimiz herşey, ona göre, zihinlere sunulmuş* olan idelerden ibaretti. Oysa bizler, hem idelerimizin gerisinde bir gerçeklik olduğuna, ve hem de bu gerçekliğin idelerimizin karakteristiklerinden bazılarına sahip olduklarına inanmaya âdeta mecburuz. Locke...