Madam Marie Curie Kimdir?

Öğretmen anne ve babanın çocuğu olan Marie Sklodowska yada bilinen ile ile Madam Curie 7 Kasım 1867 yılında polonyanın Varşova şehrinde dünyaya geldi.Marie’nin doğduğu varşova şehri günümüzdeki polonyanın bir şehri değildi.Rus yönetimindeki Varşova kenti halkı kendi dilleri olan Lehçe’nin konuşulmasının yasaklandığı bir baskı ortamında idi. E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

SAÎD BİN CÜBEYR KİMDİR? HAYATI VE ESERLERİ

İbn-i Hişâm el-Kûfî el-Esedî, Tâbiîn’in en meşhurlarındandır. Künyesi, “Ebû Muhammed” veya “Ebû Abdillâh”dır. Aslen Habeşîdir. Takriben H. 46 târihinde doğmuş, H. 95 senesinde şehîd olarak vefat etmiştir. Kabri Vâsit şehri hâricinde bir ziyâretgâhdır. Saîd b. Cübeyr büyük bir imam; yüksek bir âlimdir. Yüce kadrini, celâlet-i şânını, zühd ü takvasını herkes tasdik etmektedir. Hazık, nâkıd, mütebassir bir zât...

SÜDDÎ-İ KEBÎR KİMDİR? HAYATI VE ESERLERİ

Ebû-Muhammed İsmail b. Abdi’r-Rahmân, Tâbiîn’den meşhur bir zâttır. Babası Isfahan ahâlîsinden imiş; kendisi Hicaz’lıdır. Kûfe’de sakin olmuş­tur. Küfe câmi-i şerifi süddesinde, yâni gölgesinde oturmak âdeti olduğun­dan “Süddî” diye yâd olunmuştur. Bir rivayete göre de Medîne-i Münevvere’de “Südd” denilen bir mahalde oturduğu için (Süddî) nisbetini almıştır. Vefatı (127) târihine müsadiftir. Tefsirde Ve Sâir  İlimlerdeki   Mevkii : Süddî-i...

SUFYAN-I SEVRİ KİMDİR? HAYATI VE ESERLERİ

Ebû Abdi’llâh Süfyân b. Saîd, Mudar kabilesine mensub meşhur bir zât­tır. (97) târihinde Küfe’de doğmuş, (161) senesi Basra’da vefat etmiştir. Mevki-i   İlmîsi: Sevrî büyük bir âlimdir; büyük bir müctehiddir. Cüneyd-i Bağdadî gibi bir kısım zevat, Sevrî’nin mezhebine tâbi’ bulunmakta idi. Bu mezheb ta’kîb edilmemiştir. Aynî’nin beyânına göre Süfyân-ı Sevrî, mezâhib-i sitte-i metbûa sâhiblerinden biridir. ...

SÜFYÂN BİN UYEYNE KİMDİR? HAYATI VE ESERLERİ

 Ebû Muhammed el-Hilâlî el-Kûfî, pek meşhur bir zâttır. (107) târihinde Kûfe’de doğmuş, (198) târihinde Mekke’de vefat etmiştir. Mevki-i  İlmîsi: Süfyân b. Üyeyne pek yüksek bir müfessir, bir muhaddis, bir fakıyhdir. Muhaddisü’l-Harem unvanını hâiz bir allâme idi. Amr b. Dînar, Zührî, Ziyâd b. Alâka gibi zevattan hadîs istima’ etmiştir.    Kendisinden de A’meş, İbn-i Cüneyc, Şu’be, Îbnü’l-Mübârek, İmâm-ı...

Ebû Dâvûd kimdir? Hayatı ve eserleri

Ebû Dâvûd kimdir? Hayatı ve eserleri: Süleyman b. Eş’as b. İshâk el-Ezdiyyi’s-Sicistânî, pek büyük bir muhaddisdir. Hindistan’a mücavir olan Sicistan iklîmine mensubdur. (202) târihinde dünyaya gelmiş, bilâhare Hicaz’a, Şam’a, Mısır’a, Irak’a, Horasan’a, Basra’ya gitmiş; defeâtla Bağdad’da bulunmuş; gittiği yerlerde hadis rivayet ve tedrisiyle iştigal etmiş, nihayet Basra’da ikamet edib (275) târihinde Basra’da vefat eylemiştir. Rahmetu’llâhî aleyh. Meşâyihi: ...

SA’LEB KİMDİR? HAYATI VE ESERLERİ

Ahmed b. Yahya b. Yezid eş-Şeybânî el-Bağdâdî, meşhur lisan âlimIerindendir. Künyesi (Ebü’l-Abbâs) dır. (200) târihinde Bağdad’da dünyâya gelmiştir. Son günlerinde kendisine sağırlık arız olmuştu. Bir Cum’a günü îkindi namazından sonra camiden gelirken arkasından koşan bir hayvanın çarpmasiyle bir çukura düşerek (291) târihinde Bağdad’da vefat etmiştir. Mevki-i  İlmîsi: Sa’leb, yüksek bir âlimdir. İbn-i A’râbî, Muhammed h. Sellâm...

Safiye Erol kimdir? Hayatı ve eserleri

Safiye Erol kimdir? Hayatı ve eserleri: 1900-1964 İlerde tanıyacağımız Samiha Ayverdi gibi Safiye Erol da yaşadığı ve düşündü­ğü tasavvufl konulan romanlaştırmıştır. Dergâh, tarikat, sohbet hayalını, Avrupa’yı tanıyan bir Türk aydını kimliğiyle düşünce, kültür ve yaşayış olarak sürdür­müştür. Manen bağlandıklan Ken’an Rıfaî’nin havası ve ilhamı içinde Safiye Erol ve arkadaşları tasavvufun 20. yüzyılında, inanç, düşünce ve uygulanışını uzun sü­re...

Sevinç Çokum kimdir? Hayatı ve eserleri

Sevinç Çokum kimdir? Hayatı ve eserleri:  Hikâye ve roman yazan Sevinç Çokum, 25 Ağustos 1943’te İstanbul’da doğdu. Büyük Esma Sultan İlkokulu’nda, Beşiktaş Kız Lisesi’nde, ilk ve orta öğrenimi gördükten sonra İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı bölümünü bitirdi. Üç yıl Özel Anadolu Lisesinde edebiyat ve Türkçe Öğretmenli­ği yaptı. Türk Edebiyatı dergisi yazı işleri müdürlüğü de yapan...

Süfyan Bin Said Es-Sevri Hayatı ve Tefsiri

Süfyan Bin Said Es-Sevri Hayatı ve Tefsiri: Etbâu’t-tabiîn devrinin en mühim şahsiyetlerinden olan Süfyân b. Saîd b. Mesrûk es-Sevrî’nin, hicretin 97/715 senesinde Süleyman b. Abdilmelik’in hilafetinde doğduğu gürüşü ilim ehlince muteber addedilir. Onun 95/713,96/714 senelerde doğmuş olduğunu gösteren haberlere de rastlanılır. Künyesi Ebû Abdillah’dır. Babası Kûfe’nin sîkâ muhaddislerinden olan Sa’id b. Mesrûk’tur. Annesinin de zühd ve takva sahibi...

Ebu Hüreyre’nin Sahife-i Sahiha’sı

Ebu Hüreyre’nin Sahife-i Sahiha’sı: Bazı rivâyetler Ebu Hüreyre (radıyallahu anh)’nin, Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm)’tan işittiği hadîslerini yazdığını ifâde etmektedir. Bu sahifenin ismi Sahife-i Sahîha’dır. El-Hasan İbnu Amr İbnu Umeyye ed-Damrî anlatıyor: “Hz. Ebu Hureyre (radıyallahu anh)’nin yanında bir hadîs rivâyet ettim. Ancak o : “Böyle bir hadîs yok” diye inkâr etti. Bunu kendisinden işittiğimi söyledim. O vakit: “Bunu benden işitmişsen...

Said İbnu Cübeyr kimdir? Hayatı ve eserleri

Said İbnu Cübeyr kimdir? Hayatı ve eserleri: Tâbiîn’in büyüklerindendir. Siyâhîdir. Haccâc-ı Zâlim tarafından 95 hicri yılında öldürülmüştür. İbnu Abbâs, Adiy İbnu Hâtim, İbnu Ömer, Abdullah İbnu Muğaffel gibi büyük sahâbelerden ders almıştır. Kendisinden de Câfer İbnu Ebî’l-Muğire, Ebu Bişr Cafer İbnu İyâs, Eyyûb es-Sahtiyânî, el-A’meş, Atâ İbnu’s-Sâib gibi pek çokları hadîs almışlardır. Öldüğünde, meşhur kavle göre, 49 yaşında...

Said İbnu’l-Müseyyib kimdir? Hayatı ve eserleri

Said İbnu’l-Müseyyib kimdir? Hayatı ve eserleri: (Ebu Muhammed) (Vefatı 94 hicri) Medine’nin yedi büyük fakîhinden biridir. Tâbiîn’in büyüklerindendir. Hz. Ömer’in hilâfetinin ikinci yılında doğmuştur. Hz. Ömer, Hz. Osman, Hz. Zeyd İbnu Sâbit, Hz. Aişe, Hz. Sa’d, Hz. Ebu Hüreyre başta pekçok büyük Sahâbî (radıyallahu anhüm ecmâin)’den hadis dinlemiştir. İlmi geniş, büyüklere saygıca fazla, diyâneti kuvvetli, hakkı söyler, nefsini...