SA’LEB KİMDİR? HAYATI VE ESERLERİ

Ahmed b. Yahya b. Yezid eş-Şeybânî el-Bağdâdî, meşhur lisan âlimIerindendir. Künyesi (Ebü’l-Abbâs) dır. (200) târihinde Bağdad’da dünyâya gelmiştir. Son günlerinde kendisine sağırlık arız olmuştu. Bir Cum’a günü îkindi namazından sonra camiden gelirken arkasından koşan bir hayvanın çarpmasiyle bir çukura düşerek (291) târihinde Bağdad’da vefat etmiştir.

Mevki-i  İlmîsi:

Sa’leb, yüksek bir âlimdir. İbn-i A’râbî, Muhammed h. Sellâm El-Cümahî, Alî b. el-Muğîre el-Eşrem, Seleme b. Âsim gibi büyük âlimlerden ders okumuş, Ferrâ’nın bütün kitaplarını ezberlemiştir. Lûgatta birinci üstâzı İbn-i A’râbî idi. Nahivde de en ziyâde İbn-i Âsım’a i’timad gösterirdi.

Sa’leb nahivde, lûgatta, şiir ve edebde zamanının en değerli imamı bu­lunuyordu. Hele nahivde Kûfelilerin imamıdır. Hafızasını birçok ma’lûmât ile tezyin etmişti. Mütefennin, i’timâda şâyân bir zât idi. Tevazu’dan ayrılmaz, bâzı suallere karşı : Bilmiyorum’ demekten çekinmez­di.

Müellefâtı:

Me’hazlar: El-A’lam,  Mevzûâtü’l-Ulum, Lügat-ı  Târihiyye ve Coğrafya.

KAYNAK: Ömer Nasuhi Bilmen, Büyük Tefsir Tarihi (Tabakatü’l-Müfessirin), Bilmen Yayınevi