Sofistler hakkında bilgi

Sofistler hakkında bilgi: 4.  yüzyılın  ünlü  tarihçisi  ve  denemecisi Ksenophanes’in  “Her  isteyene  para  karşılığında bilgelik satanlar”  diye  tanımladığı  Sofistler ‘in  en  ünlü  ve  önemli  temsilcileri  arasında,  Abderalı  Protagoras, Leontinili  Gorgias,  Keoslu  Prodikos,  Elisli  Hippias,  Antiphon,  Atinalı  Thrasymakhos  ve  Kallikles bulunur.  Sofistler,  felsefi  bir  okul  oluşturmaktan  ziyade,  belli  bir  mesleğin  üyesi  olan,  toplumsal koşulların  değişmesinin doğal  bir  sonucu...

Sokrates Hayatı, felsefesi ve yöntemi hakkında bilgi

Sokrates Hayatı, felsefesi ve yöntemi hakkında bilgi: Sokrates, genel olarak felsefenin ve Batı felsefesinin, özel olarak da Antik Yunan felsefesinin, hiç kuşku yok ki en kilit  ismidir. Nitekim Batı felsefesinin beşiği kabul edilen Antik Yunan felsefesi, bir bütün  olarak  onun  ismiyle  sınıflandırılır.  Gerçekten  de  ondan  önce  yaşamış  ve  doğa  felsefesiyle uğraşmış  bütün  filozoflara,  Sokrates ’ten  önce  gelenler ...

Stoacılık hakkında bilgi

Stoacılık hakkında bilgi: Helenistik  dönemin  ikinci  büyük  ve  önemli  okulu  Stoacı  Okul’dur.  Stoacılık  da  Helenistik dönemde  ortaya  çıkan  diğer  okullar  gibi,  daha  ziyade  etik  görüşüyle  seçkinleşmiştir.  Başlangıçta Kiniklerden  etkilenen,  özellikle  de  onların  aldırmazlık  etiğinin  tesiri  altında  kalan  Stoacı  Okul, Kiniklerin  anarşist  yaklaşımından  bir  ölçüde  uzaklaşarak  Kinik  bilgenin  bağımsızlığını  politik  ve sosyal yaşamın katı gerçekleriyle uzlaştırma çabası içinde olmuştur....

Septisizm hakkında bilgi

Septisizm hakkında bilgi: Helenistik  Roma  döneminin  üçüncü  önemli  felsefe  okulu,  septik  okuldur.  Septisizm,  Yunanca skeptikoi  isminden gelir. Buna göre, Septisizm  en  azından Helenistik  çağda,  günümüzdeki  anlamına paralel olarak sadece kuşkuculuk anlamına gelmiyor  fakat aynı zamanda veya daha ziyade “gerçeğin peşinden koşan araştırmacılar”ın meydana getirdiği felsefe okulunu  tanımlıyordu. Gerçekten de başka felsefelerin  doğruluklarından  kuşku  duyan  septikler,  hakikate  erişmek ...

SAKAL BIRAKMA ÖZGÜRLÜĞÜ

SAKAL BIRAKMA ÖZGÜRLÜĞÜ: İnsan özgür olmak istiyor. Soru şudur: Özgürlük nedir ve nasıl elde edilir?. 1789’da yayımlanan İnsan Hakları Bildirisi’nin birinci maddesi, özgürlük (erkinlik, hürriyet) ilkesini şu özdeyişle dile getiriyordu: İnsan özgür doğar, özgür yaşar… Doğru muydu? Doğru olsaydı, bu ilkeyi ortaya atabilmek için yapılan Fransız İhtilali’nin hiçbir anlamı kalmazdı. İnsanlar özgür doğmuyorlar, özgür yaşamıyorlar ama, özgür olmak...

Sühreverdi kimdir? Hayatı ve eserleri

Sühreverdi kimdir? Hayatı ve eserleri: İşraki felsefenin kurucusu olarak Sühreverdi’nin (1115-1191) önemi, söz konusu mistik felsefenin gerek  dini  gelenek,  gerekse  Meşşailik  anlamında  felsefi  gelenekle  ilişkisini  belirleyerek,  onun terminolojisini,  kavramsal  araçları  ve  yaklaşımını  belirlemesidir.  Sözgelimi,  o  geleneksel  felsefenin bilişsel  aklının  eseri  diskürsif  bilgiye  tamamen  karşıt  dolayımsız  ve  sezgisel  bir  bilgi  türünden  söz ederken,  hakikate  ulaşmanın  farklı  yollarından  hareketle,  kendisinden ...

Solon kimdir? Hayatı ve eserleri

Solon kimdir? Hayatı ve eserleri: M.Ö. 640-559’da yaşadığı tahmin edilen, Atinalı devlet adamı ve şâir. Yaptığı reformlarla Atina demokrasisinin temelini attığı kabul edilir. Orta halli bir âileden gelen Solon, önceleri ticâretle uğraştı. Bu sırada pekçok ülkeyi gezdi. M.Ö. 612’de Attike’ye yerleşen Solon, Salamis’in zaptı ile netîcelenen savaşa iştirak etti. Attike’de büyük karışıklıklara yolaçan tarım krizi sebebiyle idârede görev...

Sehend (Bulud Karaçorlu) kimdir? Hayatı ve eserleri

Sehend (Bulud Karaçorlu) kimdir? Hayatı ve eserleri: (1927-1979) Bulud Karaçorlu (Sehend) Güney Azerbaycan’ın, yakınında önde gelen şairle­rindendir. Şehriyar’a hayran ve onun dostluğunu kazanan Bulud Karaçorlu Se­hend mahlasını, tıpkı Heyderbaba ve “Savalan” gibi Azerbaycan’ın bir yüce dağın­dan almıştır. Nitekim Şehriyar’ın “Sehend” dağına da, Heyder Baba gibi şiiri gü­zel bir seslenişi bulunmaktadır. Sehend, Şehriyar’a: Tökülün tökülün, yol verin...

Lamarck Haindir!

Lamarck Haindir: Bilimde gerçekten büyük bir devrimi ifade eden Newton’un mekanik evren tasavvuru “yanılgılardan arındırılmış” ve evren hakkında “her soruya cevap veren” bir mutlak doğru olarak algılanmış ve Einstein’a kadar egemenliğini sürdürmüştür. Pozitivist ideolojilerin de hareket noktası buydu: Newton’un fizik yasaları gibi insanın ve toplumun yasalarını tesbit etmek! Mussolini gibi bir ‘dahi’ yanılmış olsa bile, başka bir dahi, “ideolojinin...

Gottfried Wilhelm Leibniz kimdir? Felsefi düşüncesi

Gottfried Wilhelm Leibniz kimdir? Felsefi düşüncesi: 17. yüzyılın üçüncü büyük rasyonalist-matematikçi filozofu olan Leibniz, Yeniçağ’a Hobbes eliyle damgasını vurmuş materyalist ve mekanist dünya görüşünden olduğu kadar, Descartes’ın unsurları yer kaplayan  madde  ile  düşünen  zihin  olan  düalizminden  ve  dolayısıyla  onun  bilim  ile  din  arasında gerçekleştirmiş  olduğu,  zemini  tamamen  bilime  terk  eden,  sözde  uzlaşmadan  ve  nihayet,  bilime gereksiz  ödünler  verdiğine ...

Leonhard Euler kimdir? Hayatı ve eserleri

Leonhard Euler kimdir? Hayatı ve eserleri: On sekizinci asırda yaşamış İsviçreli matematikçi. Büyük matematikçilerden kabul edilir. Matematiğin teorik ve uygulamalı bütün dallarında büyük katkılarda bulunmuştur. Leonhard Euler, İsviçre’nin Basel şehrinde 1707 senesinde doğdu. Bir protestan papazı olan babası, oğlunun kendisi gibi yetişmesini istiyordu. Leonhard Euler, 1720 senesinde Basel Üniversitesine girdi ve teoloji çalışmaya başladı. Fakat matematik ona daha...

Sabiha Sertel kimdir? Hayatı ve eserleri

Sabiha Sertel kimdir? Hayatı ve eserleri: Selanik’te doğdu (1896). Ortaöğrenimini Selanik’te Terakki Lisesi’nde tamamladı. Bir süre de bir Fransız okuluna devam etti. Balkan Savaşı’nın çıkması üzerine ailesiyle birlikte İstanbul’a yerleşti. 1917’de evlendiği eşi, gazeteci Mehmet Zekeriya ile birlikte Amerika’ya gitti. Orada Columbia Üniversitesi’nde toplumbilim okudu. Ülkeye döndüğünde eşinin Basın-Ya­yın Genel Müdürlüğü yaptığı kısa sürede Ankara’da bulundu. İstanbul’da...

Lewis, Sinclair kimdir? Hayatı ve eserleri

Lewis, Sinclair kimdir? Hayatı ve eserleri: Amerikalı roman yazarı. Bir doktorun oğlu olan Sinclair Lewis, Minneapolis’te 1885’te doğdu. Daha kolejde iken yazı yazmaya başlamış ve okul dergisinin sekreterliğini yapmıştır. 1908’de Yale Üniversitesinden mezun oldu. Bir müddet gazeteci olarak çalışıp daha sonra kendisini yazarlığa verdi. Nobel EdebiyatÖdülünü kazanan ilk Amerikalı edebiyatçıdır. Lewis’in 1920’ye kadar yazdığı hikâyeler, romanlar para...