Aylık Arşiv: Nisan 2018

Demokrasi ve Kapitalizm Samuel Bowles & Herbert Gintis

Samuel Bowles & Herbert Gintis: Demokrasi ve Kapitalizm (Mülkiyet, Cemaat ve Modern Toplumsal Düşüncenin Çelişkileri Mülkiyet, Cemaat ve Modern Toplumsal Düşüncenin Çelişkileri Demokrasi ve Kapitalizm Fransızcadan Çinceye kadar birçok dile çevrilen Demokrasi ve Kapitalizm'in, gördüğü ilgiyi haklı çıkaran çok iddialı bir projesi var: Batı’nın iki temel toplumsal düşünce ve si­yaset geleneği olan Liberalizmi ve Marksizmi kıyasıya eleştirerek, bu geleneklerin kazanımlarını da özümleyen...

E.P. Thompson: İngiliz İşçi Sınıfının Oluşumu

E.P. Thompson: İngiliz İşçi Sınıfının Oluşumu İngiliz İşçi Sınıfının Oluşumu Thompson 20. yüzyılın en önemli tarihçilerinden bi­risidir. Kuşkusuz sadece mâdunlann, aşağıdakilerin tarihini yazdığı için değil, bu tarihi onların yanın­dan yazmak cesaretini gösterdiği için de önemlidir. Güç mü­cadelelerinin geçmişini sunarken kendisi de bu mücadelele­rin sahnesi haline gelen tarih alanında Thompson'un katkı­sı daha da büyük bir etkiye sahiptir. Thompson, İngiliz İşçi Smıfı'nın Oluşumu’nda...

Zygmunt Bauman: Modernlik ve Müphemlik

Zygmunt Bauman: Modernlik ve Müphemlik Modernlik ve Müphemlik Çalışmalarıyla sosyolojinin sınırlarını genişleten, yüzyılın en parlak sosyologları arasında sayılan Zygmunt Bauman’ın en önemli kitaplarından birini sunuyoruz: Modernlik ve Müphemlik.   Bauman’a göre yaratıcılık, müphemlikle yakından ilişkilidir; müphemliğinse her zaman modernlikle ikircimli bir ilişkisi olmuştur. Modern proje bir yandan şeyleri adlandırmak, sınıflandırmak, düzenlemek ister; baş düşmanlarından biri bu sınırları ihlâl eden, adlandırmalara direnen,...

ÇATIŞMA KURAMI

ÇATIŞMA KURAMI Çatışma kuramın Persons’un ihmal ettiği noktadan hareket eder. Amacı işlevselciliği yıkmak değildir. Daha çok yapısal işlevsellik köklerinden tamamlar. Sosyoloji tarihçisi Georges çatışmacıların sorunu temelde yapısal işlevselliklerden kopmamalarıdır. Çatışmacılar kuramlarını doğrudan doğruya Persons’un hedef olarak inşa etmişlerdir. Yapısal işlevselcilerde eksikleriyle malumdur. Ancak çatışmacılar daha bütünseldir. Daha yukardan bakar. Yapısal ve işlevselcilerin eksikliklerini tamamlar. Çatışma teorisi için bir şekilde tersine çevrilmiş...

Tarihte En Çok Atıf Alan 10 Sosyolog

Tarihte En Çok Atıf Alan 10 Sosyolog Sosyolojinin en temel konusu sosyal değişmedir. Bütün büyük sosyologlar, sosyal değişmenin teorisini ve kavramlarını sistemleştirdikleri için adları büyük olarak sosyoloji tarihine geçmiştir. İbn Haldun’dan günümüze kadar çok sayıda önemli sosyolog önemli çalışmalara imza atarak sosyoloji tarihini yazdılar. Kelimeyi ilk kullanan Auguste Comte olsa da, sosyoloji disiplininin tek bir kurucusu değil ancak kurucuları olabilir....

Talcott parsons

Talcott parsons 1902 yılında Colorado kentinde dünyaya geldi. Babası evrimle İncil’i uzlaştırmaya çalışan bir papaz, annesi ise koyu bir liberal idi. 1920’de babasının ve iki ağabeyinin okulu olan Amherst Koleji’ne kaydoldu; burada felsefe ve biyoloji okudu. 1925 yılında London School of Economics’e girdi ve burada B. Malinowski ile çalıştı. Bir yıl sonra Heidelberg Üniversitesi’nden aldığı kabul, akademik hayatının rotasını belirleyen...

İnsan İlişkileri Hareketi (Human Relations Movement)

İnsan İlişkileri Hareketi (Human Relations Movement) İkinci Dünya Savaşı’ndan önce ABD’de doğan ve etkisi savaştan sonraki kısa bir dönemde Britanya’ya yayılan bir “sanayi sosyolojisi okulu. İnsan İlişkileri, hem değişik nitelikteki akademik literatürden, hem de buna dayandığı iddia edilen, yönetsel pratikler için bir dizi reçeteden oluşuyordu. Tüm bu fikirlere otorite kazandıran da, Chicago’da, Western Electric Company’nin desteği ve Harvard Business School’un...

Lâikleşme Bryan Wiison

Lâikleşme Bryan Wiison Bryan Wilson (1926-2004) Yorkshire'da doğdu ve askerlik hizmetin­den sonra Leicester Üniversitesi'ne ve London School of Economics'e devam etti. Londra ve Oxford Üniversitelerinde daha yüksek derece­ler kazandıktan sonra Leeds Üniversitesi'nde ders vermeye başladı ve Oxford Üniversitesi'nde Öğretim Üyesi olarak çalıştı. Wilson bir dönem eğitim, gençlik kültürü ve kitle iletişim araçla­rıyla ilgilense bile, onun temel ilgi alanını din sosyolojisi -özelde...

Korporatizm neydi?

Korporatizm neydi? Leo Panitch'in öne sürdüğü gibi, "korporatizm kavramının gerçekte neyi anlattığı konusunda tam bir fikir birliği" yoktur. Bazı yazarlar sadece ekonomik gelişmelere, kimileri devletin yapısı ve rolüne odaklanırken, başkaları da onu farklı tipte baskı grubu etkinliklerini ortaya koymak amacıyla kullanmıştır. Korporatif hükümete muhalefet                                 ’ Dearlove ve Saunders (1984) gibi yazarlara göre, 1970'lerdeki görü­nür sınaî uyumun altında korporatist hükümetten rahatsızlık ve ona...

Korporatizm Pahl ve Winkler

Korporatizm Pahl ve Winkler Korporatizm kavramının belirli bir yazara ait olsa olduğu söylenebilse de, kökleri daha ziyade 1930'lar İtalya ve Almanya'sının otoriter re­jimlerine ve Ortaçağ lonca sistemine uzanır. 1970'lerde bu fikir Bri­tanya gibi gelişmiş sanayi toplumlarında siyasal ve ekonomik karar alma sürecinin değişen doğasının temel bir açıklaması olarak yeni­den canlandı. 1950'ler ve 60'ların hızlı büyüme döneminin ardından ekonomik bir durgunluk...

Kollektif Tüketim Manuel Castells

Kollektif Tüketim Manuel Castells Castells (1942-                ) İspanya'da doğdu. Doktorasını 1967'de Paris Üniversitesi Sosyoloji bölümünde tamamladı. Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales'de Kent Sosyolojisi alanında seminerler yönetti ve burada on iki yıl sosyoloji dersleri verdi. Ayrıca Montreal, Chile, VVisconsin, Copenhagen, Boston, Mexico, Hong Kong, Kuzey California ve Madrid Üniversitelerinde misafir öğretim üyesi olarak bulundu. Şu anda California ve Berkeley Üniversitelerinde...

Kentleşme Louis Wirth

Kentleşme Louis Wirth Louis Wirth (1857-1952) Almanya'nın bir köyünde zengin Yahudi bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi, ancak o ondört yaşındayken ailesi Amerika'ya göç etti. Chicago Üniversitesi'ni bitiren Wirth daha sonra aynı üniversitede Profesör olarak çalışmaya başladı ve 1920'lerde ünlü Chicago Sosyal Bilim Okulu'nun önde gelen şahsi­yetlerinden biri oldu. Yirminci yüzyıl başlarında Amerikan kent dev- riminin tam ortasında yer alan...

Kent İdareciliği Raymond E. Pahi

Kent İdareciliği Raymond E. Pahi   Ray Pahl 1935'te Londra'da doğdu. Cambridge Üniversitesi'nde coğ­rafya okudu ve doktorasını London School of Economics'te, Hert- fordshire bölgesinde kentte çalışıp banliyölerde oturan insanlar üze­rine yaptı. 1965'te Kent Üniversitesi sosyoloji bölümüne öğretim üyesi ola­rak giren Pahl, 1972'de sosyolojide özel kürsü sahibi oldu. O halen Kent Üniversitesi Sosyoloji bölümünde Araştırmacı Profesördür. Pahl 1960'ların sonlarında, daha sonradan 1970 yılında...