Sosyoloji Tarihi

NORMALDIŞI (ANORMAL) DAVRANIŞLARIN TANI VE SINIFLANDIRILMASI

Klinik psikolog normaldışı davranışların ve uyum problemlerinin çözümünde bi­limsel olarak etkinliği desteklenmiş psikolojik prensipleri kullanmaya çalışır. Bu süreç öncelikle bireylerin düşünce, davranış ve duygularını başarılı bir şekilde de­ğiştirecek yöntemleri kullanmayı içerir. Bu yolda ya bireylerin uyumsuzluk düzey­lerini azaltmaya ya da uyum düzeylerini yükseltmeye çalışır. Davranış bozuklukla­rının nasıl tanı ve sınıflandırıldığını açıklamadan önce normaldışı davranışın ne ol­duğunu tanımlamakta fayda vardır.

Normaldışı (Anormal) Davrarnş Nedir?

Normaldışı davranışın ne olduğunu kesin olarak tanımlamak, sınırlarını çizmek ve herkes tarafından kabul edilebilir tek tanım yaratmak çok zordur. Şimdi çevreniz­deki 5 kişiye “Normaldışı davranış nedir ?” diye sorun. Büyük olasılıkla bu beş ki­şi size beş farklı tanım sunacaktır. Kimileri anormal davranışı herkesde gözleyeme- yeceğimiz tuhaf davranışlar olarak tanımlarken bazıları bireyde stres ve sıkıntıya yol açan davranışlar, bazıları ise toplumun kültür ve değerlerine aykırı olan davra­nışlardır şeklinde tanımlayacaklardır.

Normaldışı davranışın bütün boyutlarını kapsayacak tek bir kriterin ve tanımla­yıcı özelliğin bulunmaması ve normal ve normaldışı davranış arasında çok net bir sınırın olmaması normaldışı davranışı tanımlamayı zorlaştıren en temel iki neden arasında sayılabilir.

 

Bu zorluktan hareketle, klinik psikolojide normaldışı davranışın tanımlanma­sında Şekil 7.2’de sıralanmış olan 3 kriter önerilmiştir (Morris, 2002).

Normaldışı Davranış     

İşlevsellikte Bozulma

Kişisel Rahatsızlık Hissetme

Toplumsal Normlardan Sapma/İstatistiksel Seyreklik

                                        


 ،