Hüma Hatun Kimdir

Yazar:Ahmet ŞİMŞİRGİL, Kategoriler:187.Sayı, Tarih “Fatih Sultan Mehmed’in annesinin kimliği konusunda birbirini tutmayan iddialar ortaya atılmıştır. Bazı Osmanlı tarihçileri İsfendiyaroğulları’ndan Taceddin İbrahim Bey’in kızı Hatice Halime Hatun’u Fatih’in annesi olarak gösterirler.” II. Murad Han’ın hanımı ve Fatih Sultan Mehmed’in validesidir. Fatih Sultan Mehmed’in annesinin kimliği konusunda birbirini tutmayan iddialar ortaya atılmıştır....

Kızıl Erik Kimdir, Hayatı, Keşifleri, Hakkında Bilgi

Erik 985’te İzlanda’ya döndü. Gröndland’m hayvan yetiştiriciliği açısından İzlanda’dan daha iyi koşullara sahip olduğuna inanan Erik 986’da 25 gemiyle birlikte yeniden Gröndland’a doğru yola çıktı. Gemilerden ancak 14’ü 350 kişi ile birlikte Eystribygo (Doğu Kolonisi) bölgesine vardı. Erik, Erik Fiyordu’nda Brattahlid’e yerleşti. 998’de oğlu Leif, Gröndland’a Hıristiyanlık’ı getirdiyse de Erik çoktanrılı dine bağlı kaldı. 999’da Newfoundland’a doğru yola çıktı ancak...

Mustafa Kemal Atatürk Kimdir, Hayatı (Devrimleri, İnkilapları, Dönemi) Hakkında Bilgi

Mustafa Kemal için artık en ideal rejim olarak gördüğü cumhuriyeti benimsetme ve onu geliştirme dönemi başlamıştı. Bu da ancak inkılâp sayılacak yeni atılımlarla gerçekleştirilebilecekti. As­lında o Türk Kurtuluş Savaşı'nı Millî Mü­cadele ve onu izleyen inkılâplar dönemi olarak iki aşamalı bir bütün halinde görüyordu. 1931'debunu, "İstiklâl Harbi Şark'ın dinî, içtimaî ve siyasî baskısıyla Garp...

Jeodezik Kubbe Nedir

Jeodezik Kubbe Kiiçiik boyutlu öğelerin bir küre ya da küre parçası yüzeyinde üçgenlerden oluşan bir ağ yapacak biçimde birleştirilmesinden elde edilen uzaysal taşıyıcıya jeodezik kubbe denir. Küçük boyutlu öğeler, taşıyıcı gücü yüksek çelik, alüminyum gibi malzemelerden yapılmış çubuklar olabileceği gibi, taşıyıcı güçleri daha az olan plastik, hatta karton gibi malzemelerden yapılmış şeritler de olabilir. Ağ üstündeki üçgenlerin, üçgenin türevi olan...

Murabıtlar Devleti Kuruluşu, Gelişmesi, Yıkılışı

Murâbıtlar (Mülessimîn) Murâbıtlar (Mülessimîn) İslâm kaynaklarında “Murâbıtîn” veya “Mülessimîn”, batı dillerinde İsp.Almarabut-muravid, Alm. Almorawiden, Fr. Almoravides, İng. Almoravides isimlendirilen Murabıtlar Devleti, 1056 yılında kurulup, 1147'de yıkılmıştır. Kuzey Afrika, İspanya ve Balear adalarına hâkim olarak, İslâm devleti kuran hânedân. batıda’da kurulan devletin başşehri Merâkeş’dir. Kelimeler, hudut kalelerinde ikâmet edenler, peçeliler, Fransızca’da derviş mânâsındadır. 11.asrın ilk yarısında Senhace Berberî Kabîlesi reisi Yahyâ bin İbrâhim,...

Kemal Doğan Kimdir, Hayatı

Kemal Doğan. Asker. Üsküp'te 1879'da doğdu, İstanbul'da 1951'de öldü. Harp Okulu'nu bitirdi (1900). Balkan Savaşı'na ve Birinci Dünya Savaşı'na katıldı. 9. Ordu’da topçu komutanı olarak görev aldı (1919). Topçu Atış Okulu, Topçu ve Nakliye Okulu müdürlüğü yaptı. Binbaşı rütbesinde iken 19 Mayıs 1919'da Mustafa Kemal Atatürk'le birlikte Bandırma vapuruyla Samsun'a çıkan (mürettebat dışındaki) 19 kişiden biriydi. Erzurum müstahkem mevki...

Nikolay Basov Kimdir, Hayatı, Laser, Hakkında Bilgi

BASOV, Nikolay (1922 – 1 Temmuz 2001) SSCB’li fizikçi. Maser ve laserin yapımına yol açan yöntemleri geliştirerek, kuvantum elektroniğinin öncülerinden olmuştur. Nikolay Gennadiyeviç Basov 14 Aralık 1922’de Voronej’de doğdu. 1948’de, daha Moskova Fizik Mühendisliği Enstitüsü’nde öğrenimini sürdürürken, aynı kentteki Lebedev Enstitüsü’ne laboratuvar asistanı olarak girdi. İki yıl sonra diplomasını, 1957’de fizik ve matematik bilimleri dalında doktorasını aldı, 1958’de de Lebedev Enstitüsü’nde...

Gyula Andrassy Kimdir, Hayatı, Dönemi, Hakkında Bilgi

ANDRASSY, Gyula (1823-1890) Macar devlet adamı. Avusturya-Macaristan İmparatorluğu’nun kurulmasında ve Avusturya-Alman ittifakının sağlanmasında önemli katkısı olmuştur. Kassa’da (Slovakya’da Kosice) doğdu, Volosco’da (Hırvatistan’da Istria) öldü. Soylu bir aileden geliyordu. Gençliğinde ılımlı reformist Stephen Szechenyi’yi destekledi. Daha sonra radikal eğilimli Macar Reform Partisi’ne üye oldu. Parti başkanı Lajos Kossuth, Avusturya’nın Macaristan’ı denetimi altına almak istemesine karşı çıkıyor, milliyetçi bir siyaset izliyordu. Andrassy, 1847’de...

Mihrimah Sultan Kimdir, Hayatı, Kiminle Evlendi, Eşi, Hakkında Bilgi

Mihrimah Sultan (ö. 985/1578) Kanuni Sultan Süleyman'ın kızı. Doğum tarihi kesin olarak bilinmemek­le birlikte babasının tahta çıkışının iikyılla­rında 928'de (1522) dünyaya geldiği tah­min edilmektedir. Annesi Hürrem Sultan'dır. Bazı kaynaklarda adı "Mihrmah, Mihrimah" şeklinde geçerse de Osmanlı belgelerinde ve dönemin kroniklerindeki yazılış şeklinden hareketle bu adın "Mihr ü Mah" olarak okunmasının daha doğru olacağı anlaşılmaktadır. Bununla bera­ber literatürde "Mihrimah" yazılışı yay­gınlık...

Ala bin Ukbe Kimdir, Hayatı, Hz. Muhammed’in Katiplerinden

Alâ b. Ukbe.Hz. Peygamber'in kâtibi. Hayatı hakkında fazla bilgi bulunma­yan Alâ b. Ukbe, Hz. Peygamber tara­fından Abdullah b. Erkam (bazı kaynak­lara göre Erkam veya Zeyd b. Erkam) ile birlikte bugün noterlerce yerine getiri­len bazı işleri yürütmekle görevlendi­rilmişti. Bu iki sahâbî çeşitli kabileleri ve ashabın evlerini dolaşarak borç, mu­kavele vb. muameleleri yazıyla tesbit ederlerdi. Alâ b. Ukbe ayrıca Hz. Pey­gamber'in bazı...

Hacı Giray (Kırım hanı) Kimdir, Hayatı, Dönemi, Hakkında Bilgi

HACI GİRAY (?-1466) Kırım hanı. Giraylar hanedanının kurucusudur. Doğum yılı bilinmemektedir. Polonya kaynaklarına göre, Litvanya’da Troki’de doğdu, 1466 yazında Bahçesaray’da öldü. Soyu Cengiz Han’ın oğlu Cuci’nin küçük oğlu olan Tokay Timur’a bağlanır. Kırım’da egemenlik için savaşan babası Gıyaseddin Han, iç çekişmelerden kaçarak, Litvanya Grandükası Vitold’un yanma sığınmıştı. Hacı Giray, Altın Orda Devleti’nin temelini oluşturan, Şirin, Kongurat ve Berin kabilelerinin Kırım’a göç etmeleri...

Kalenderoğlu Kimdir, Hayatı, İsyanı, Hakkında Bilgi

KALENDEROĞLU ( ? - 1527) Türkmen ayaklanmacı. Osmanlı Devleti’ne karşı geniş çaplı bir ayaklanmaya önderlik etmiştir. Doğum yeri ve tarihi bilinmiyor. 1527’de öldü. Söylentiye göre Hacı Bektaş-ı Velî’nin nefes oğlu olan Balım Sultan soyundandır. Alevi ve Bektaşiler kendisine “Şah Kalender” ya da “Genç Kalender” adını da verirler. 1526’da başlayan ayaklanmalar içinde en büyük yandaş kitlesini toplayarak, Osmanlı ordusuna ağır kayıplar...

Louis Paul Cailletet Kimdir, Hayatı, Hakkında Bilgi

CAILLETET, Louis Paul (1832-1913) Fransız, fizikçi. Gazların sıvılaştırılması ve düşük sıcaklık fiziği üzerine çalışmalarıyla tanınır. Louis Paul Cailletet 21 Eylül 1832’de Chatillon-sur Seine kentinde doğdu. 5 Ocak 1913’te Paris’te öldü. Ecole des Mines’de okuduktan sonra babasının dökümhanesinde çalışmaya başladı, daha sonra işin başına geçti. Yaptığı işin niteliği onu fiziksel araştırmalar yapmaya yönlendirdi. 187Q’te gaz yasaları ile ilgilenmeye başladı. Özellikle hakiki gazların...