Werner Forssmann Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

Mide, dölyatağı, bağırsak, safra kesesi, sidik torbası gibi iç boşluğu olan organların incelenmesinde sonda kullanımı oldukça eski bir uygulamadır. Ancak, kan damarları ve kalp gibi ulaşılması hem güç, hem de sakıncalı organların aynı yöntemle incelenmeye başlaması 1920’lerden sonrasına rastlar. “Kalp kateterizasyonu” denilen bu yöntemin öncüsü olan Forssmann, 1929’da, denemenin tüm tehlikelerini göze alıp, kol toplardamarından içeriye 76 em uzunluğunda...

İdrisiler Devleti Tarihi, Özellikleri, Hakkında Bilgi

İdrîsîler. 789-985 yıllan arasında Fas'ta hüküm süren ilk İslâm hanedanı. Hanedanın kurucusu, Hz. Ali'nin oğlu Hasan'ın neslinden olup soyu Fas şerifle­rinin bir kolunu meydana getiren İdrîs b. Abdullah Fah Savaşı1 nın (169/786) ardından Mağrib'in merkezi Tanca'ya git­mek zorunda kalmıştı. Daha sonra Velî-lâ'da Evrebe adlı Berberî kabilesinin des­teğiyle kendisine dinî ve siyasî lider ola­rak biat edilmiş, böylece Velîlâ merkez ol­mak üzere...

Filarete Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

Filarete 1450’de kutsal emanetleri çaldığı suçlamasıyla Roma’yı terketmeye zorlanınca Milano’ya gitti, Dük Francesco Sforza’nm hizmetine girdi. 1451-1454 arasında dükün isteği üzerine Sforzesco Sarayı’m gerçekleştirdi. Bu yapısı sonradan başka mimarlar tarafından birçok kez taklit edildi. 1457-1465 arasında, Sforza’nm kurduğu Ospedale Maggio-re’yi tasarladı ve yapının bir bölümünü de gerçekleştirdi. Yapının geri kalan bölümleri 18.yy’da, Filarete’ nin çizimleri uyarınca tamamlandı. Bergamo Katedrali’ra ve...

Ruy Barbosa Kimdir, Hayatı, Dönemi, Hakkında Bilgi

BARBOSA, Ruy (1849-1923) Brezilyalı hukukçu ve siyaset adamı, imparatorluk yönetiminin devrilmesinden sonra, anayasanın hazırlanmasında ve meşruti yönetimin kurulmasında önemli katkısı olmuştur. 5 Kasım 1849’da Bahia Eyaleti’nin Sao Salvador kentinde doğdu. 1 Mart 1923’te Rio de Janeiro’da öldü. 1866-1870 arasında Recife ve Sao Paulo hukuk fakültelerinde öğrenim gördü. Öğrencilik yıllarında köleliğin kaldırılması için mücadele eden (abolitionist) harekete katıldı ve O Radical Paulistano...

Edmund Gunter Kimdir, Hayatı, Buluşları, Hakkında Bilgi

GUNTER, Edmund (1581-1626) İngiliz matematik bilgini. Özellikle denizcilik ve gökbilime ilişkin hesapları kolaylaştıran buluşlarıyla tanınır. Hartfordshire’da doğdu, 10 Aralık 1626’da Londra’da öldü. Oxford’daki Westminster School and Christ Church’de gördüğü öğrenimini 1605’te tamamladı. Bir süre sonra rahip oldu ve 1615’te Southwark’taki bir okulun yöneticiliğine getirildi. 1619’da Londra’daki Gresham College’da gökbilimi profesörlüğüne atanan Gunter, 44 yaşında noktalanan yaşamının son yıllarını bu görevde geçirdi. Çalışmalarında...

Şecer-üd-Dürr Kimdir, Hayatı, Dönemi, Hakkında Bilgi

ŞECERÜ’D-DÜRR ( ? -1257) Memlûk sultanı. Memlûkler’in Bahri kolunun ilk kadın hükümdarıdır. Doğum yılı ve yeri bilinmiyor. 18 Nisan 1257’de Kahire’deki Kal’a-i Cebel’de öldü. Türk soyundan Abdullah adlı birinin kızıdır. Eyyubiler’in yedinci meliki Salih Necmeddin Halil’in cariyesidir. Halil isimli çocuğu olduktan sonra onunla evlendi. Şecerü’d-Dürr (inci ağacı) kocasının saltanatı süresince (d. 1240-1249) devlet yönetiminde etkili oldu. Melik Salih 23 Kasım 1249’da...

Arslan Başer Kafaoğlu Kimdir, Kısaca Hayatı, Hakkında Bilgi

Aslan Başer KAFAOĞLU, maliyeci, yazar (Yozgat 1928 - Çanakkale 28 Temmuz 2011). Siyasal Bilgiler Okulu'nu bitirdi. Maliye Bakanlığı'nda, İstanbul Defterdarlığı’nda hesap uzmanı (1950), Maliye’de bütçe ve malî kontrol genel müdür muavini (1961) olarak çalıştı. Devlet Planlama Teşkilâtı uzmanlığına (1962), Türkiye Petrolleri A. O. müşavirliğine atandı (1963-1966). Bu yıllarda Türkiye’nin yeraltı kaynaklarını ve özellikle petrolü devletin işletmesi için açılan kampanyaya...

Mukanna Kimdir, Hayatı, Mukanna İsyanı, Hakkında Bilgi

Mukanna el-Horasani (ö. 161/778 ) Abbasîler devrinde Mâverâünnehir'de peygamberlik ve İlâhlık iddiasıyla ortaya çıkan isyancı. Adı Atâ, Hakîm, Hişâm b. Hakîm ve Hâşim b. Hakîm olarak kaydedilmektedir. An­cak Abbâsîler'le giriştiği savaşlarda taraf­tarlarının kendisinden "Ey Hâşim, bize yar­dım et!" diye niyazda bulunmalarından adının Hâşim olduğu anlaşılmaktadır. Şa­şılığını yüzüne örttüğü yeşil bir örtü (kına1) veya altın bir peçe ile gizlediği için "Mukanna'"...

Ahmet Recai Seçkin Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

Ahmet Recai SEÇKİN, yargıç, Yargıtay başkanı (İstanbul 1911-Ankara 1972). İstanbul Hukuk Fakültesi’ni (1934) ve Cenevre Hukuk Fakültesi'ni (1936) bitirerek hukuk doktoru oldu (1939). İzmir Ticaret Mahkemesi başkanlığına (1944), Yargıtay Ticaret Dairesi üyeliğine atandı (1952). 1960’ta Yargıtay başkanlığına getirilen, bir ara da Yüksek Seçim Kurulu başkanlığı (1960-1965) yapan Seçkin daha sonra Anayasa Mahkemesi üyeliğine (1966) seçildi. Seçkin bu görevleri sırasında...

Giovanni Arduino Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

ARDUINO, Giovanni (1714-1795) İtalyan jeoloji bilgini. Yer kabuğunu oluşturan dört ana katmanı sınıflandırarak stratigrafik kronolojinin temellerini hazırlamıştır. 16    Ekim 1714’te Verona’da doğdu. 21 Mart 1795’te Venedik’te öldü. Fakir bir ailenin çocuğuydu; Verona’da başladığı öğrenimini yarım bırakarak, gençliğinin büyük bir bölümünü Alto Adige bölgesindeki madenlerde çalışarak geçirdi. Daha sonra bu deneyimini bilimsel araştırmalarla zenginleştirerek jeolojinin kurucuları arasında yer aldı. Yer’in birtakım değişimler geçirmiş...

Halkulvadi Nerede, Tarihçesi, Hakkında Bilgi

Haikulvâdî. Tunus'ta Akdeniz kıyısında tarihî öneme sahip bîr kasaba.

İsmail Hakkı Karafakih Arık Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

İsmail Hakkı KARAFAKİH, hukuk profesörü (Manisa 1898-İstanbul 1964). İstanbul (1924) ve Lozan (1928) Hukuk fakültelerini bitirdi. İstanbul ve Ankara hâkimliklerinden sonra Ticaret Mahkemesi başkanlığı (1937-1939), Adliye Vekâleti hukuk işleri umum müdürlüğü (1939-1947) yaptı. 1947-1962’de Siyasal Bilgiler medeni hukuk ve usul hukuku profesörüydü. Özellikle, Hukuk muhakemeleri usulü esasları (1952) adlı eseri ve Wieland’dan yaptığı Aynî haklar çevirisiyle tanınır.

Fener Semti Tarihi/Tarihçesi, Özellikleri, Hakkında Bilgi

Fener. İstanbul'da Halic'in güney sahilinde tarihî bir semt. Günümüzde Fatih ilçesi sınırları için­de yer almakta olup Abdi Subaşı, Tahta Minare, Tevkiî Cafer mahallelerini kap­samaktadır. Kuzeyinde Balat, batısında ve güneybatısında Fatih, güneyinde Aya-kapı semtleri bulunmaktadır. Bizans dev­rinde Petrion mahallesinin tamamını kap­layan Fanarion semtine Haliç surları yönünden, A. Van Millingen'in 1351 tarihli bir belgeye dayanarak Fanari adını taşı­dığını kaydettiği bir kapıdan girilmek­teydi,...