Mihrimah Sultan Kimdir, Hayatı, Kiminle Evlendi, Eşi, Hakkında Bilgi

Mihrimah Sultan (ö. 985/1578) Kanuni Sultan Süleyman’ın kızı.

Doğum tarihi kesin olarak bilinmemek­le birlikte babasının tahta çıkışının iikyılla­rında 928’de (1522) dünyaya geldiği tah­min edilmektedir. Annesi Hürrem Sultan’dır. Bazı kaynaklarda adı “Mihrmah, Mihrimah” şeklinde geçerse de Osmanlı belgelerinde ve dönemin kroniklerindeki yazılış şeklinden hareketle bu adın “Mihr ü Mah” olarak okunmasının daha doğru olacağı anlaşılmaktadır. Bununla bera­ber literatürde “Mihrimah” yazılışı yay­gınlık kazanmıştır.

Kanuni Sultan Süleyman’ın hayatta kalan tek kızı olması dolayısıyla babası tara­fından çok sevilen Mihrimah Sultan an­nesinin nezaretinde iyi bir eğitim gördü. Evlenme çağına geldiğinde sarayla yakın ilişki içinde bulunan Diyarbekir Beylerbeyi Rüstem Paşa ile evlendirilmek istendi. Bazı Osmanlı kaynaklarında yer alan ri­vayete göre damad adayı hakkında cüzzamlı olduğu dedikoduları çıkarılmış, pa­dişah da bunun doğruluğunu öğrenmek için Hassa doktorlarından birini Diyarbekir’e göndermiş, doktor Rüstem Paşa’nın üzerinde bit tesbit etmiş, cüzzamlida bit bulunmayacağı için onun cüzzamlı olma­dığını bildirmiştir. Ancak bu rivayetin doğ­ru olmayıp daha sonraki siyasî çekişmele­rin geç tarihli kaynaklara bir yansımasın­dan ibaret bulunduğu söylenebilir. Mihrimah Sultan ile Rüstem Paşa’nın düğü­nü Receb 946’da [Kasım 1539] Şehzade Bayezid ve Cihangir’in sünnet düğünleriyle birlikte yapılmıştır.

Mihrimah Sultan bundan sonra eşinin yükselmesine çalıştı, annesiyle birlikte ik­tidar mücadelesinin en güçlü cephesini oluşturdu. Bu ekip Rüstem Paşa’nın vezîriâzam olmasıyla daha da güçlendi. Şehzade Mustafa Çelebi”nin gözden düşürü­lüp Şehzade Bayezid’in öne çıkarılması ve ona padişahlık yolunun açılmasına çalışıl­dı. 951’de (1544) Rüstem Paşa’nın veziri­azam oluşunun ardından, 960’ta (1553) Şehzade Mustafa padişahın emriyle idam edildi. Ancak oluşan tepkiler sebebiyle Kanunî damadını azletti. Mihrimah eşi­nin bu olay yüzünden idamını önlemek için annesine başvurdu. Hürrem Sultan Halep’te bulunan padişaha bir mektup yazarak damadının affını istedi. Mihrimah Sultan iki yıl sonra Rüstem Paşa’nın yeni­den vezîriâzam olması için annesiyle bir­likte çalıştı, sonunda onların da tesiriyle Vezîriâzam Kara Ahmed Paşa ansızın idam edilerek yerine Rüstem Paşa geti­rildi (962/1555).

Mimar Sinan’ın Mihrimah Sultan’a Olan Aşkı