Conrad Hilton Kimdir, Hayatı, Hakkında Bilgi

HILTON, Conrad (1887-1979) ABD'li işadamı. Hilton oteller zincirinin kurucusudur. 25 Aralık 1887’de New Mexico Eyaleti’nde San Antonio’da doğdu, 3 Ocak 1979’da California Eyaleti’nde Beverly Hills’te öldü. İki yıl New Mexico Madencilik Okulu’nda öğrenim gördükten sonra, oldukça büyük olan evlerini hana dönüştürerek gezgin satıcılara yatak kiralayan babasının yanında çalışmaya başladı. 1913’te, San Antonio’daki New Mexico Devlet Bankası’na kasiyer olarak girdi. 1918’de babasının...

Charles W. Hart Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

HART, Charles William (1905-1976) Avustralya asıllı ABD’li antropolog. Türkiye’de sosyal antropolojinin gelişmesine katkıda bulunmuştur. Avustralya’da Melbourne’da doğdu, ABD’de öldü. Sydney, Chicago ve Londra üniversitelerinde iktisat öğrenimi gördü. Doktora çalışmasını Ingiltere’ de ünlü antropolog Radcliffe-Brown’un yanında tamamladı. London School of Economics’te, Toronto ve Wisconsin üniversitelerinde antropoloji dersleri verdi. 1948-1953 arasında American Anthropologist dergisini yönetti. 1953’te ABD vatandaşı oldu. 1958-1959 yıllarında Uygulamalı Antropoloji...

Marcus Garvey Kimdir, Hayatı, Dönemi, Hakkında Bilgi

GARVEY, Marcus M. (1887-1940) Jamaikalı eylem adamı. Afrika milliyetçi hareketinin önderlerindendir. 17 Ağustos 1887’de Jamaika’da St. Ann’s Bay’de doğdu, 10 Haziran 1940’ta Londra’da öldü. 14 yaşına kadar okula devam edebildi. Daha sonra bir basımevinde çırak olarak çalışmaya başladı. 1903'te Kingston’ a giderek Jamaika’daki ilk sendika olan Matbaacılar Sendikası’nın kurulmasına öncülük etti. Daha sonra Watchman adlı bir dergi yayımladı. 1910’da Orta Amerika’yı dolaştı....

Giuseppe Piazzi Kimdir, Hayatı, Hakkında Bilgi

PIAZZI, Giuseppe (1746-1826) İtalyan astronomi bilgini. Değerli bir yıldız kataloğu hazırlamış ve ilk kez küçük gezegenlerden birini gözlemleyerek adlandırmıştır. 16 Temmuz 1746’da Ponte in Valtellina’da (bugün İsviçre’de) doğdu, 22 Temmuz 1826’da Napoli’de öldü. 18 yaşındayken girdiği bir Katolik .tarikatının Milano ve Roma’daki okullarında tanrıbilim, felsefe ve matematik öğrenimi görüp, uzun yıllar çeşitli okullarda matematik öğretmenliği yaptıktan sonra, 1780’de Palermo Akademisi’nin yüksek...

Ludwig Boltzmann Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

BOLTZMANN, Ludwig (1844-1906) AvusturyalI fizikçi. Termodinamiği Newton kuramlarına göre hareket eden atomların istatistiksel mekaniğine indirgemiş, zamanın akış yönü ile ilgili H- kuramını önermiştir. 20 Şubat 1844’te Viyana’da doğdu. Linz’de başladığı eğitimini Viyana Üniversitesinde, kendi adıyla anılan ışıma kuramını geliştiren Josef Stefan’ın asistanı olarak sürdürdü. 1867’de doktorasını tamamlayınca Stefan’ın önerisi üzerine Maxwell’in elektrodinamik kuramıyla ilgili çalışmalarını incelediğinde, 19.yy’ın en önemli fizikçilerinden biri...

Mustafa Necati Uğural Kimdir, Hayatı, Hakkında Bilgi

MUSTAFA NECATİ (1892-1929) Türk devlet adamı ve eğitimci. Milli eğitimde köklü atılımların öncüsü olmuştur. İzmir’de doğdu, 1 Ocak 1929’da Ankara’da öldü. İzmir İdadisi ve İstanbul Hukuk Mektebi’ni bitirdi. 1914’te İzmir’de avukatlığa başladı. Kız Muallim Mektebi’nde öğretmenlik, 1915-1918 arası Şark İdadisi’nde yöneticilik, Demiryolları’nda hukuk danışmanlığı yaptı. 15 Mayıs 1919’da İzmir’in Yunanlılar tarafından işgali üzerine Balıkesir Cephesi’ndeki milli çetelerle birleşerek Kuvâ-yı Milliye komutanlığında...

Gülük/Külük Camii, Külliyesi -Kayseri- Tarihçe, Mimari, Hakkında Bilgi

Gülük/Külük Camii ve Külliyesi. Kayseri'de ilk kuruluşu Dânişmendli dönemine ait külliye. Kayseri'de kendi adıyla anılan mahalle­de bulunan külliyede cami. medrese, ha­mam ve çeşme yer almaktadır. Cami, medrese ve hamamın, Kayseri'nin Dâniş­mendli başşehri olduğu 1135 -1142 yılla­rında Melik Nizâmeddin Yağıbasan tara­fından yaptırıldığı kabul edilmektedir. Ca­minin kuzeydoğu köşesindeki taçkapıda. I. İzzeddin Keykâvus zamanında 607'de (1210) Yağıbasan'ın torunu Atsız Elti Ha­tun tarafından onarıldığını...

Hermann Oberth Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

OBERTH, Hermann Julius (1894 – 28 Aralık 1989) Alman fizik bilgini. Roket teknolojisinin kuramsal öncülerindendir. 25  Haziran 1894’te Transilvanya bölgesindeki Hermannstadt’ta (bugün Romanya’nın Sibiu kenti) doğdu. Münih Üniversitesi’nde görmekte olduğu tıp öğrenimini yarıda bırakarak Avusturya-Macaristan ordusunda I. Dünya Savaşı’na katılan Oberth savaştan sonra, Münih, Göttingen ve Heidelberg üniversitelerinde fizik ve matematik öğrenimi gördü. 1925’te Mediaş’ta (bugün Romanya’da) lise öğretmenliği yapmaya başladı....

Richard Cobden Kimdir, Hayatı, Hakkında Bilgi

COBDEN, Richard (1804-1865) İngiliz sanayici, siyaset adamı. Serbest ticaret hareketinin önderidir. 3 Haziran 1804’te Sussex’te Midhurst yakınlarında doğdu. 2 Nisan 1865’te Londra’da öldü. Yoksul bir çiftçinin oğludur. Düzensiz ve kısa süreli bir okul eğitiminden sonra Londra’da amcasının ambarında çalışmaya başladı. 1828’de patiska ticaretine başlayan Cobden, 1831’de bir tekstil fabrikası açtı. Kısa zamanda zengin oldu, bu parayla Fransa, Ingiltere, Almanya, İsviçre, Birleşik...

Beşiktaş Mevlevihanesi Tarihi, Mimari, Özellikleri, Hakkında Bilgi

Beşiktaş Mevlevîhânesi, İstanbul Beşiktaş'ta kurulan ve Çırağan Sahilsarayı'nm büyütülmesi sebebiyle sonradan yıktırılan Mevlevi tekkesi. İstanbul'daki Mevlevi âsitânelerinden olan tekke, Veziriazam Damad Ohrili Hü­seyin Paşa tarafından 1622'de halen Çı­rağan Sarayı'mn bulunduğu yerde kurul­muştur. Gelibolu Mevlevi hanesi'nin bânisi ve ilk postnişini Ağazâde (Yeniçeriağasızâde) Şeyh Mehmed Hakîkî Dede Efen­di, kendi mensuplarından olan Hüseyin Paşa'nın ricası üzerine Beşiktaş Mevlevi-hânesi'nin meşihatını da üstlenmiştir. Kaynaklarda belirtildiğine...

Hakim Camii -Kahire- Tarihçesi, Mimari, Özellikleri, Hakkında Bilgi

Hakim Camii. Kahire'de Fatımî dönemine ait cami. Yapımı Halife Azîz-Billâh tarafından Ramazan 380'de (990) başlatılan cami ertesi yıl ibadete açılmış, fakat tamam­lanması Hâkim-Biemrillâh döneminde gerçekleşmiştir. Daha önce Câmiu'l-hutbe diye anılan yapı bu sebeple onun adını almış, ayrıca el-Câmiu'l-enver ismiyle de tanınmıştır. İlk yapıldığında Kahire kapı­larından Bâbülfütûh'un dışında bulunan cami. Vezir Bedr el-Cemâli'nin 1081'de surları tamir ederken genişletmesi sıra­sında içeri alınmış...

Sahaflar Çarşısı Beyazıt, Tarihi, Nerededir, Adresi ve Kolay Ulaşım

Bugün halen İstanbul ili Fatih ilçesinde, Bayezid Câmii ile Kapalıçarşı arasında bulunan, eskiden genellikle eski harfli yazma ve matbu kitap alım-satımının yapıldığı çarşının adı.

Tycho Brahe Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

BRAHE, Tycho (1546-1601) Danimarkalı astronomi bilgini. Kuyrukluyıldızlar ve novalar üzerindeki gözlemleri, özellikle Mars’ın konumuna ilişkin sağlıklı ölçümleriyle teleskop öncesi dönemin en büyük astronomudur. 14 Aralık 1546’da, o zamanlar Danimarka Krallığı’na bağlı olan Skâne’deki (İsveç) Knudstrup’ta doğdu. Büyük toprak sahibi, soylu bir ailenin oğluydu. Çocuğu olmadığı için daha birkaç aylıkken kendisini evlat edinen amcasının şatosunda özel öğretmenlerden ders alarak iyi bir öğrenim...