Kollektif Tüketim Manuel Castells

Kollektif Tüketim Manuel Castells Castells (1942-                ) İspanya'da doğdu. Doktorasını 1967'de Paris Üniversitesi Sosyoloji bölümünde tamamladı. Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales'de Kent Sosyolojisi alanında seminerler yönetti ve burada on iki yıl sosyoloji dersleri verdi. Ayrıca Montreal, Chile, VVisconsin, Copenhagen, Boston, Mexico, Hong Kong, Kuzey California ve Madrid Üniversitelerinde misafir öğretim üyesi olarak bulundu. Şu anda California ve Berkeley Üniversitelerinde...

Gabriel Tarde

Jean-Gabriel De Tarde (12 Mart 1843 Dordogne eyaleti, Fransa – 13 Mayıs 1904 Paris), Fransız yazarıdır. Fikirleri, sosyal davranışın tanımlanmasında bazı sosyolog ve sosyal psikologlara esin kaynağı olmuştur. Tarde, "Toplum taklittir" diyerek insanların kişisel farklılıklarına rağmen nasıl olup da benzer davranışlar göstererek bir sosyal düzen kurabildikleri sorusuna cevap aramıştır. Eserler La criminalité comparée (1890) La philosophie pénale (1890) Les lois de l'imitation (1890) Les...

Ziya Gökalp’in Din Sosyolojisi Üzerine Düşünceleri

Ziya Gökalp düşünsel yaşamının tüm dönemlerinde, toplumsal bir kurum olarakdine büyük bir önem vermiş ve hiçbir zaman dini geri plana atmamış; dinin toplumüzerindeki etkilerini anlamaya ve açıklamaya çalışmıştır. O, dinin bir inanç işiolduğunu belirtmekle birlikte, sosyolojik özellikleri ve toplumsal yararları konusundada araştırılmasının önemini ortaya koyarak dinin bilimsel açıdan araştırılmasının önünü açmıştır (Kaçmazoğlu, 2003: 109).Din, eğitim açısından da yararlı kurumlardan...

Roscoe Pound Sosyolojik Hukuk Okulu ‘nun kurucusu

Sosyolojik Hukuk Okulu 'nun kurucusu Roscoe Pound Mahkeme, federe devletlerin çıkarmış olduğu yasaların, anayasaya uygunluğunu denetle¬meyi de içine alan geniş yetkilere sahiptir. Bunun yanında, Yüksek Mahkeme, vermiş olduğu kararlarda anayasaya ve yasalara ge¬tirdiği yorumlar nedeniyle, zaman zaman, ikinci bir yasama organı gibi çalışmaktadır. Yüksek Mahkeme'nin bu konumu, hukuk¬çuların yargısal kararlar ve yargıçlar üzerin¬de, diğer hukuk sistemlerine oranla daha fazla incelemede...

Demokrasi ve Kapitalizm Samuel Bowles & Herbert Gintis

Samuel Bowles & Herbert Gintis: Demokrasi ve Kapitalizm (Mülkiyet, Cemaat ve Modern Toplumsal Düşüncenin Çelişkileri Mülkiyet, Cemaat ve Modern Toplumsal Düşüncenin Çelişkileri Demokrasi ve Kapitalizm Fransızcadan Çinceye kadar birçok dile çevrilen Demokrasi ve Kapitalizm'in, gördüğü ilgiyi haklı çıkaran çok iddialı bir projesi var: Batı’nın iki temel toplumsal düşünce ve si­yaset geleneği olan Liberalizmi ve Marksizmi kıyasıya eleştirerek, bu geleneklerin kazanımlarını da özümleyen...

Özer Ozankaya

Şuraya atla: kullan, ara Özer Ozankaya (d. 1937 Kulp, Diyarbakır), Türk toplum bilimci (sosyolog), akademisyen. "Türk Devrimi ve Yüksek Öğretim Gençliği" konulu araştırmasıyla bilinir. 1959'da Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ni bitirerek aynı fakültede Sosyoloji Asistanı oldu. ABD'de Syracuse Üniversitesi'nde "Türk ve Japon Çağdaşlaşma Deneyimlerinin Karşılaştırması" teziyle sosyoloji master derecesi alan Ozankaya, Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde sırasıyla 1966 yılında "Üniversite Öğrencilerinin Siyasal Yönelimleri" konulu...

Etnometodoloji Harold Garfinkel

Etnometodoloji Harold Garfinkel Etnometodoloji’ terimi "insanların etraflarındaki dünyayı anlamak için kullandıkları metotlar"ı anlatır. O gündelik hayatın, insanların gündelik işlerini sürdürmekte kullandıkları rutinler ve kuralların, dost­lar veya aile, iş arkadaşları veya müşteriler, yabancılar veya tanıdıklar olarak diğer insanlarla alışverişleri ve ilişkilerinde kullandıkları norm­lar ve değerlerin araştırılmasıdır. Bu sosyolojik araştırma ve teori anlayışı Marx, Weber ve Durk- heim'ın büyük boy teorileriyle keskin karşıtlık...

Max Ferdinand Scheler

Max Ferdinand Scheler Max Ferdinand Scheler (22 Ağustos 1874, Münih - 19 Mayıs 1928, Frankfurt), Alman filozoftur. Görüngübilim, etik ve felsefi antropoloji konularında yaptığı çalışmalarla tanınır. Fenomenlerle ilk iglilenen kişi olan Edmund Husserl'in görüşlerini geliştirmiştir. Daha sonra Papa II. Ioannes Paulus olacak olan Karol Wojtyla, 1954 yılında verdiği doktora tezinde, Max Scheler'in kuramını Hıristiyan etiğine uyarlamıştır. Kitapları Etikte Biçimcilik ve Maddi Değer Etiği,...

Seçkinler Teorisi Pareto ve Mosca

Seçkinler Teorisi Pareto ve Mosca Vilfredo Pareto (1849-1923) Paris'te İtalyan bir siyasal sığınmacı ve Fransız annenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Aile 1858'de İtalya'ya döndü. Vilfredo Torino Üniversitesi Politeknik Enstitü- sü'nde mühendislik eğitimi gördü ve yirmi yıl bir demiryolu şirketinde mühen­dis ve yönetici olarak çalıştı. Sosyal bilim­lere, özellikle ekonomi ve siyasete karşı ilgisi giderek arttı ve 1880'lerin İtalyan Serbest Ticaret Hareketi'nden...

Mübeccel Kıray

Şuraya atla: kullan, ara Mübeccel Belik Kıray Doğum 1923İzmir, Türkiye Ölüm 7 Kasım 2007İstanbul, Türkiye Vatandaşlığı Türkiye Dalı Sosyoloji, antropoloji Çalıştığı yerler Ankara ÜniversitesiOrta Doğu Teknik ÜniversitesiLondra Ekonomi Okuluİstanbul Teknik ÜniversitesiMarmara ÜniversitesiTeksas Üniversitesi Öğrenim Ankara Üniversitesi Mübeccel Belik Kıray (d. 1923, İzmir - ö. 7 Kasım 2007, İstanbul), Türk akademisyen. Türkiye'de sosyolojinin kurumsallaşmasında önemli rol oynamıştır. 1923 yılında İzmir'de doğdu. 1897'de Girit'ten İzmir'e göçen bir ailenin kızıdır. 1940'ta İzmir Lisesi'nden, 1944'te Ankara Üniversitesi'nden mezun oldu....

Kendini Doğrulayan Kehanet Rosenthall ve Jacobson

Kendini doğrulayan kehanet Kendini Doğrulayan Kehanet Rosenthall ve Jacobson fikrinin gelişimine birçok yazar katkıda bulunmuştur, fakat Profesör J.W.B. Douglas'ın eğitimde başarı konu­sundaki klâsik çalışması Ev ve Okul (1964) kadar değil. Ancak genellik­le, bu tezle ilgili ilk ayrıntılı çalışmanın Kaliforniya, Oak School'da Robert Rosenthal ve Leone Jacobson tarafından yapılan bir deney olduğu düşünülür ve bu deneyin bulguları onların kitapları Sınıftaki Pygmalion'un...

Mehmet Ali Şevki Sevündük Hayatı Fikirleri Eserleri ve Sosyolojisi

  Hayatı Mehmet Ali şevki Sevündük, 1882 yılında istanbul’da doğdu. 1907 yılında Hukuk Mektebi’nden mezun oldu. 1903-1908 yıllarında Maliye Düyunu Umumiye Kalemleri Kâtipliği, ardından Kavala idadi Hayriyesi Ders Nazırlığı ve Muallimliği yaptı. 1918’de Darüleytam Müdürü Umumi Muavinliği’ne, 1924 yılında da Çamlıca Kız Orta Mektebi Müdürlüğü’ne getirildi. Mehmet Ali şevki Bey, 1930’lu yıllarda ise sı- rası ile Kadıköy Erkek Mektebi Tarih-Coğrafya Muallimliği,...

Hans Freyer

Hans Freyer (31 Temmuz 1887, Leipzig – 18 Ocak 1969 Ebersteinburg, Baden-Baden yakınları) muhafazakar Alman sosyolog ve filozoftur. İçindekiler 1 Hayatı 2 Çalışmaları 3 Ayrıca bakınız 4 Kaynakça 5 İleri okuma Hayatı Freyer teoloji, milli ekonomi, tarih ve felsefe çalışmaya 1907 yılında Greifswald Üniversitesi'nde başladı. Luterci teolog olma amacındaydı. Bir yıl sonra Leipzig'e taşındı ve çalışmalarına devam etti. Daha sonra teolojiyle ilgilenmeyi bıraktı. 1911'de doktorasını tamamladı. Hayat felsefesi hakkındaki çalışmaları Alman gençlik hareketini etkiledi. 1920'de üniversite okutmanı oldu. 1922'de Kiel Üniversitesi'de profesör oldu.  1925'te Leipzig Üniversitesi'ne geçerek sosyoloji...