Hacı Bayram KAÇMAZOĞLU Kimdir ?

Prof. Dr. Hacı Bayram KAÇMAZOĞLU Kimdir ?H. Bayram Kaçmazoğlu 1963 yılında Bayburt’ta doğdu. 1981’de Ümraniye Lisesi’ni, 1986’da İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü’nü bitirdi. Aynı bölümde Prof. Dr. Baykan Sezer’in yönetiminde Yüksek Lisans ve Doktora yaptı. 1989-1999 yılları arasında Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü’nde öğretim üyesi olarak çalışan Kaçmazoğlu, Türk sosyologları, Türk düşünce tarihi, Türkiye’nin sosyal siyasal yapısı,...

Klasik Sosyolojide Temel Yaklaşımlar: Karl MARX

Klasik Sosyolojide Temel Yaklaşımlar: Karl MARXFELSEFE Ders Notları  Klasik Sosyoloji Tarihi Klasik Sosyolojide Temel Yaklaşımlar: Karl MARXKarl Marx (1818-1883)  Sosyoloji tarihinde pozitivist ve evrimci bakış açısının dışında Karl Marx tarafından ortaya atılan ve tarihsel materyalizm olarak isimlendirilen teorinin önemli bir etkisi olmuştur. Marx, görüneni değil görünenin ardında yatan toplumsal dinamikleri açığa çıkarmayı amaçlayan eleştirel bilim yaklaşımına yakın bir bilim anlayışına sahiptir. Alman filozof Hegel’in...

Pierre Bourdieu

Pierre BourdieuFransa’nın güneybatısında bir dağ köyünde dünyaya gelen Pierre Bourdieu, Fransa’nın itibarlı okullarından École Normale Supérieure’ü bitirir. Cezayir’de yerine getirdiği zorunlu askerlik hizmeti sırasında etnolojiye ilgi duyar. Kabil toplulukları üzerine etnolojik saha araştırmaları gerçekleştirir. 1960’lı yılların başlarında Paris’e döner ve Raymond Aron’un asistanı olarak Sorbonne’da çalışmaya başlar. 1964’te École des Hautes Études en Sciences Sociales‘da araştırma müdürlüğü yapar. Sonrasında yine...

Liberalizm’in Çeşitleri

Liberalizm'in ÇeşitleriLiberalizmin çok sayıda çeşidi bulunmaktadır. Her dönemde farklı liberal görüşler ortaya çıkmış ve yeni liberalizm türleri gelişmiştir.Klasik Liberalizm: Asıl özgürlüğün baskılardan vazgeçilmesi olduğunu; bireylerin ekonomik özgürlüklerini kısıtlayan zorlayıcı yöntemlerden kaçınılması gerektiğini savunur. Vatandaşların refahının, devletin en önemli sorumluluğu olduğunu vurgular. ''Negatif özgürlük'' anlayışına sahiptir. Sivil ve politik özgürlük, hukukun üstünlüğü ve temsili demokrasiyi savunur, ekonomik özgürlüğü vurgular.Sosyal Liberalizm: ''Modern liberalizm'' veya...

Kur’an’a Göre Hz. Adem’in Serüveni

Kur'an'a Göre Hz. Adem'in SerüveniYazarı: Gürbüz Deniz(Adem) Arapça asıllı olan bu kelime, “yeryüzü” anlamına gelen, “edimu’l-ard”dan türemiştir.Sümer dilindeki, “adamu=babam”, Asur-Babil dilindeki “adamu=yapılmış, çocuk, genç” veya Sabiî dilindeki “adam=kul”dan geldiği ileri sürülmüştür.İbranice “adamah=toprak, yeryüzü” ve eski doğu dillerinde “Adam” kelimesinden; yani “yerden” veya “yere ait, insan insanlık” anlamlarına geldiği de rivayetler arasındadır. Adem kelimesinin ayrıca “ülfet” anlamında “edmi” ve “edme” sözcüklerinden türetildiğini ifade eden hadisler de bulunmaktadır.…insanlar...

Adem’in Cennetten Yeryüzüne İnişi

Adem'in Cennetten Yeryüzüne İnişiYazarı: İbrahim GörenerBakara suresinin ilk 29 ayetinde, Kur’an’ın kendisine güvenerek hükümlerine sığınanlar için yol gösterici bir kitap olduğu ifade edilmekte; ona inanan ve inanmayan insanların davranışları anlatılmaktadır.Halife, sözlük anlamı itibariyle birinin yerine geçmek, ardından gelmek anlamına gelmektedir.O, yeryüzünde bir halife tayin edeceğini meleklere söylemektedir.Ayetten anladığımız kadarıyla meleklerin bildiği iki şey vardı. İnsanlar bozgunculuk çıkaracak ve kan dökecektir.“Sabretmelerine karşılık da onları cennet ve ipek(ten...

Adem’e (AS) Öğretilen İsimler

“Adem'e (AS) Öğretilen İsimler” başlıklı bir makaleMakalenin yazarı Mehmet Akif Alpaydın,…sünnetullaha göre peygambere verilen kitaplar, gönderildiği kavmin dili üzere nazil olmuştur.…kitapların ortak özelliklerinden birisi (nerede diğerleri?)Kur’ân bütün insanlığın anlaması için gönderilmiş bir kitaptır. İşte bu noktada ortaya çıkacak sorunlardan birisi, Kur’ân’ın gönderildiği dili konuşmayan toplumların, Kur’ân mesajını nasıl anlayacağı problemidir. (s. 124)Bakara suresinin 31. âyetiHasan Basri Çantay: Âdeme bütün isimleri öğretmişdi. Sonra onları...

Artvin

Artvinİslam AnsiklopedisiArtvin'in hemen yakınında doğudan gelen Berta suyunun Çoruh ırmağına karışması, bu akarsu vadisini izleyerek Ardahan üzerinden Kars’a ulaşan karayolunun Erzurum'u Hopa'ya bağlayan ana yol ile Artvin civarında kesişmesini sağlar ve şehri önemli bir yol düğüm noktası durumuna getirir.Artvin, kuruluşu pek eski dönemlere inmeyen bir Ortaçağ şehridir.Ksenophon, milattan önce IV. yüzyılda Kolkhlar. Makaranlar ve Taokhlar gibi birtakım kavimlerin yaşadığını bildirmektedir.Artvin çevresinde Bizans egemenliği V. yüzyılın...

Emrah Kaya – Doğu Karadeniz Müzik Kültürü İçerisinde Nefesli Sazların Yeri

Doğu Karadeniz Müzik Kültürü İçerisinde Nefesli Sazların Yeri (Emrah Kaya'nın tezi, Doğu Karadeniz Bölgesinde icra edilen müzik ve müziğin icrasında kullanılan çalgılar hakkında malumat arayanlara faydalı olacağını düşündüğümüz bir çalışma.  Bu nedenle de tezin kısa bir özetine yer vermiştik burada, fakat Emrah Kaya özet metnini portaldan kaldırmamızı istedi, belli ki düşündüğümüz gibi değilmiş...)Tezde ayrı başlıklar halindeOrdu ,Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Gümüşhane, Bayburt Yöre Müziğihakkında bilgi veriliyor.ÇALGILARbaşlığı altında...

Yonca Saatçi – Hemşin Horonlarında Atma Türküler

Hemşin Horonlarında Atma Türküler - ÖzetHemşinlilerin Karadeniz Bölgesine gelişleri daha çok efsanelere ve seyyahların naklettiklerine dayandırılmaktadır.Hemşinlilerin anlattıkları birinci efsane, ulu ataları Erzurum, Kars bölgelerinden bugünkü Hemşin bölgesine gelmişlerdir. Ham/Hem ve Şem/Şin adındaki iki kardeş Hıristiyanlık dönemlerinde Çoruh ve Kaçkar dağlarının denize yakın bölgelerinde ve dere kenarlarına yerleşiyor. Zamanla bu iki kardeşin soyu sopu artıyor. Daha sonra yurt edindikleri yerlere sığmayarak dört kola ayrılıyorlar. Ekinci ve bağcı...

Kubilay Mutlu – Hemşin Kültürel Kimliğinin Müziksel Dinamikleri – Özet

Hemşin Kültürel Kimliğinin Müziksel DinamikleriBirinci bölümde Hemşinlilerin geçmişle kurdukları tarihsel bağların anlaşılması ve onların “geleneklerini icat” edişleri sırasında faydalandıkları tarihsel gereçlerin anlaşılmasına çalışılmıştır.İkinci bölümde (…) kültürel kimliğin birlik ve farklılık diyalektiği içerisinde inşa edilme süreçleri (tartışılıyor).Çalışmanın üçüncü ve dördüncü bölümleri alan çalışmasına dayalı olarak iki bölge üzerinde odaklanmıştır. ‘Yuvada’ ve ‘gurbette’1. BÖLÜM(Çamlıhemşin) Bölgenin yüksek kesimlerinde hala hayvancılık ve bununla bağlantılı yaylacılık faaliyetleri görülse de, bölgede hayvancılık sektörü yerini...

Hemşin Türkleri Homşetzi Türkleri

Yaşar Kalafat - Hemşin Türkleri (Homşetzi Türkleri) ve İkinci Dilleri Ermenice Olan Türklerin Karşılaştırmalı Halk İnançlarıHemşinli üst başlığı altında toplanan halkın Hopa Hemşinliler olarak bilinen kısmı adeta çift dillidir. Bunlar Türkçenin yanı sıra özel sayılabilecek Ermenice karışımı bir dil kullanmaktadırlar. Bu konudaki iki iddiadan birisi “ana dilleri olan Ermeniceye kısmen yitirip dillerinin Türkçeleştiği” ve diğeri de “anadilleri olan Türkçenin zamanla Ermeniciden de etkilenerek konuşulan dilin oluştuğu”...

Volkan Arslan – Hemşin Müzik Kültürü ve Remzi Bekar

Hemşin Müzik Kültürü ve Remzi Bekâr - ÖzetKaradeniz Bölgesinde yaşayan halkın bütününe “Laz” tanımlaması yapılmasına rağmen bölgede geçmişten günümüze kadar yaşamış olan birçok etnik topluluk olduğu da gözardı edilmemelidir.Karadeniz Bölgesinin doğusunda, sahilden iç kesimlere uzanan, dağlık bölgelerde yerleşik olan ve burada hayatını devam ettiren bir topluluk da Hemşinlilerdir.Hemşinlilerin, Türk ya da Ermeni soyundan olup olmadıkları konusu, farklı görüşler neticesinde hala kesinlik kazanmamıştır (Hâlbuki kimlik iradeyle seçilen bir...