Sosyoloji Nedir?

Sosyoloji Nedir? Sosyoloji, insanın toplum yaşamı­nın, insan grupları ile toplumlarının bilimsel incelemesidir. Sosyoloji, sosyal varlıklar olarak bizim kendi kendi davranışımızı ele aldığından, başdön- dürücü ve zorlayıcı bir girişimdir. Sos­yolojik incelemenin kapsamı son dere­ce, sokakta bireyler arasında gerçekle­şen karşılaşmalardan, İslami köktendincilik gibi küresel toplumsal süreçlere yayılacak kadar, geniştir. Çoğumuz dünyayı, kendi yaşamı­mızın bildik özellikleri bakımından görürüz. Sosyoloji, bizim neden oldu­ğumuz gibi olduğumuz...

Bilişsel Gelişme

Bilişsel Gelişme Yeni doğan bir bebeği düşünün. Gelirken getirdiği bazı yeterlilikleri ve eğilimleri olmakla birlikte, içinde yaşadığı dünyayı, kendinin ve diğerlerinin zihinlerini anlamak, açıklamak ve anlamlandırmak için oldukça uzun bir yolu vardır. İnsanlar dünya hakkındaki kavram, fikir ve anlayışlarını yaşadıkları süre boyunca edinir, geliştirir ve değiştirirler. Yirminci yüzyılın ilk yarısında, insanlarda zihinsel/bilişsel gelişimin çocukluk süresince olagelen ve yetişkin olunduğunda sona...

Sosyalleşme Süreci

Sosyalleşme Süreci İnsanlar ve aslında pek çok memeli her zaman belirli bir türdeş grup ile birlikte yaşarlar. Bir sosyal grup içinde yaşayan canlının hayatta kalması, diğerleriyle anlamlı ve etkili ilişkiler kurmasına bağlıdır. Bu durum içinde yaşanılan sosyal grupların belirli kurallarını ve uygun davranma yollarını öğrenmeyi gerekli kılar. Sosyalleşme, bireyin davranışlarının, değerlerinin, yeteneklerinin, tavırlarının, ihtiyaçlarını giderme yollarının içinde yaşadığı topluma uygun...

Psikososyal Gelişim Kuramı ve E. Erikson (1902-1994)

E. Erikson (1902-1994) ve Psikososyal Gelişim Kuramı Psikanalitik yönelimli bir kuramcı olan Erikson, insanların sosyal-duygusal gelişimlerini yaşam boyu devam eden 8 evre halinde tanımlamıştır. Ortaya attığı evreler özellikle küçük yaşlarda psikanalitik bakış açısının kabulleri üzerine oturtulmuş olmakla birlikte, günümüzde kuramının bu yönü pek vurgulanmamaktadır Erikson'un psiko-sosyal evreleri, Piaget'de olduğu gibi aşamalılık içerirler, evrenseldirler ve yaklaşık yaş karşılıkları bulunmaktadır. Her bir evre, bir...

Sosyal Gelişme

Sosyal Gelişme İnsanlar her zaman diğer insanlarla birlikte yaşarlar. Yetişkin bir birey tek başına yaşıyor olsa bile, daima onu çevreleyen, imkanlarından yararlandığı ve içine girip çıktığı bir ilişkiler ağı bulunmaktadır. Bu ağ, ailesi ve yakın çevresinden başlayıp içinde yaşadığı toplum ve hatta dünyayı kapsar. Bireylerin sosyal etkileşimleri ve bu etkileşimdeki rolleri ve beklentileri yaşam süreleri boyunca değişir. Bu süreç onların...

Lev Semyonoviç Vigotsky (1886-1934)

Lev Semyonoviç Vigotsky (1886-1934): Günümüzde, yukarıda söz edilen şekliyle, gelişen insana bakış açışının değişmekte olması, Vigotsky'nin yeniden ele alınmasını ve onun görüşlerinden yola çıkan araştırmaların yürütülmesini sağlamıştır. Vigotsky'ye göre, bilişsel gelişimin kaynağı, bireysel özelliklerden önce, insan ile kültür arasındaki etkileşimdir. Çocuk, bir boşluk içinde hareket eden sabit ve evrensel bir organizma değildir. Bir çocuk, düşünme ve anlama yollarını öncelikle çocuk-çocuk veya...

Bilişsel Gelişme Kuramı ve Jean Piaget (1896-1980)

.    Jean Piaget (1896-1980) ve Bilişsel Gelişme Kuramı Piaget, bilginin yapısı, kökeni ve oluşumu gibi epistemolojik sorulardan yola çıkarak, küçük çocukların dünyayı nasıl anladıkları ve yapılandırdıklarını açıklayan kapsamlı bir kuram ortaya koymuştur. Bugün kuramı pek çok yönden eleştirilmekte ve farklı sonuçlar elde edilmekle birlikte, Piaget hala bilişsel gelişim alanının en önemli ve etkili isimlerinden biridir. Bunun bir nedeni, kuramının deneysel...

Bazı motor gelişim evreleri

  Bazı motor gelişim evreleri Bu gelişim nasıl mümkün olmaktadır? Bir hareket becerisi her zaman kas ve sinirlerin kullanımıyla ilgilidir ve her belirli işlev için belirli bir fiziksel olgunlaşma düzeyi gereklidir. İnsanların yapabildikleri sabit bazı hareketler varmış gibi görünse de aslında duruma uygun hareket çoğu zaman duruma özgü çözümler gerektirmektedir. Dinamik Sistemler Teorisine göre, bebekler bir hareket yapmak için bir şeyleri...

Yaşam Boyu Fiziksel Gelişim

Yaşam Boyu Fiziksel Gelişim Fiziksel gelişim denildiğinde, bedensel büyüme, hareketler, duyum ve algı alanlarında olan değişimler incelenmektedir. Bu alanlar, yaşamın ilk yıllarında en hızlı ilerlemelerin görüldüğü alanlardır. 4.3.1. Yaşam Boyu Fiziksel ve Bedensel Değişmeler Bedensel büyüme, doğum öncesinden başlayarak ergenliğin sonuna kadar devam eden ve vücut parçaları ve organlardaki ebat artışı ile tanımlanan bir süreçtir. Küçük yaşlarda son derece hızlı seyreden bu...

Yeni Doğan

Yeni Doğan İnsanlarda yeni doğan, ortalama 50-52 cm boyunda, 3.100-3.400 gr ağırlığında, diğer canlılarda olduğu gibi, temel bir davranış repertuarına ya da hayatta kalma becerilerine sahip bir canlıdır. İnsanların doğduklarında var kalma becerileri olarak refleksler ve içgüdülere sahiptirler. Refleksler, doğuştan getirilen, belli bir uyarana karşı yapılandırılmış basit tepkilerdir. Bir diğer ifadeyle genetik olarak gelen hayatta kalma mekanizmalarıdır ve otomatik olarak, bebeğin...

Doğum öncesi gelişme, üç safha

Doğum öncesi gelişme, üç safhada incelenmektedir. Her safhada gelişen organizma yapısal ve niteliksel olarak birbirinden farklıdır. Döllenmeden sonraki ilk 2 haftayı kapsayan Germinal safhada zigot, fallop kanalları boyunca hücresel olarak bölünerek ilerlemeye devam eder ve rahime inerek rahim duvarına tutunur. Zigot, rahim duvarına yerleştikten sonra, hem hücre sayısını arttırır ve hem de giderek özelleşen hücre grupları oluşturarak gelişimini sürdürür....

Yaşamın ve Canlılığın Temelleri

Yaşamın ve Canlılığın Temelleri İnsan bir canlıdır ve biyolojik açıdan bütün diğer canlılar gibi, canlılığın sürdürülmesi temel amacına bağlı olarak kendini çoğaltan bir varlık olarak kabul edilebilir. Memeli sınıfına giren bir tür olarak insanlar için yaşam, dişilerdeki yumurta hücresi ile erkeklerdeki sperm hücresinin birleşmesi demek olan döllenme ile başlar. İnsanlarda, yumurta üretme olgunluğuna erişmiş dişi, 26-28 günde bir yumurtalıklarından bir yumurta...

Gelişim Sürecinin İncelenmesi Nasıl Mümkün Olmaktadır?

Gelişim Sürecinin İncelenmesi Nasıl Mümkün Olmaktadır? Az önceki büyük aile fotoğrafını düşününüz. Bu fotoğrafta, gelişimsel sürecin zaman hattı üzerindeki farklı dönemlerini de görebiliyoruz demiştik. Her ne kadar yaş/zaman gelişimi açıklayabilecek bir neden olmasa bile, insan yaşamının ayırt edilebilir dönemleri vardır. Bu dönemleri, doğum öncesi, bebeklik, ilk çocukluk, orta çocukluk, ergenlik, ilk yetişkinlik, orta yetişkinlik ve ileri yetişkinlik (yaşlılık ) ve...

Kırımlı Mahmud Ağa Kimdir, Hayatı, Mimari Eserleri, Hakkında Bilgi

Kırımlı Mahmud Ağa XIX. yüzyılda görev yapan Hassa başmimarı. Osmanlı mimarlık teşkilâtı olan Hassa Mimarlık Ocağı'nın kaldırılmasından önce görev yapan son başmimarlardandır. Târîh-i Lutffde kendisinden...

Tony Garnier Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

GARNİER, Toni (1869-1948) Fransız mimar ve kent tasarımcısı. Çağdaş mimarlıkta yeni malzemelerin, yöntemlerin kullanılması yolundaki çalışmaları, kentleri bir bütün olarak ele alan tasarımlarıyla çağını aşan...

Karnak el-Karnak (Mısır Mitolojisi)

Karnak mitoloji-2/el-karnak" 251" 366" el-Karnak (Arapça: الكرنك, Antik Mısır dilinde: Ipet Sut) Mısır mitolojisinde büyük yeri olan, Mısır'daki küçük bir köyün ismidir. Luksor'un...

Ekmektatlisi Nedir? Ekmektatlisi Anlamı ve Hakkında Bilgi

Sözlüklerde geçen anlamı : "ekmektatlısı" ne demek?1. Ekmek dilimlerinden yapılan tatlı