Psikolojiye Giriş

Sosyal Gelişme

Sosyal Gelişme
İnsanlar her zaman diğer insanlarla birlikte yaşarlar. Yetişkin bir birey tek başına yaşıyor olsa bile, daima onu çevreleyen, imkanlarından yararlandığı ve içine girip çıktığı bir ilişkiler ağı bulunmaktadır. Bu ağ, ailesi ve yakın çevresinden başlayıp içinde yaşadığı toplum ve hatta dünyayı kapsar. Bireylerin sosyal etkileşimleri ve bu etkileşimdeki rolleri ve beklentileri yaşam süreleri boyunca değişir. Bu süreç onların sosyal gelişimlerini oluşturur.
Sosyal gelişme hem makro ve hem de mikro düzeyde içinde yaşanılan toplumsal ve kültürel ortamdan etkilendiği gibi bireysel özelliklerden de etkilenir. Bir diğer ifadeyle, bu ikisinin karşılıklı etkileşimi neticesinde ortaya çıkar. Bu bakış açısının bir örneğini, Erikson’nun psiko-sosyal gelişimi tanımlayan kuramında görebiliriz.