Postmodern Feminizmin Hukuk Yaklaşımı

Postmodern Feminizmin Hukuk Yaklaşımı

Postmodern feminist yaklaşımlar, hem liberal hem de radikal feminist yaklaşımla­rın kadınları ve erkekleri, erkekler ve kadınlar olarak birbirlerini dışlayıcı ve her bi­rini kendi içinde homojenize eden kategoriler olarak kavramlaştırmasını eleştirir-

 

ler. Böyle bir bakışın, karmaşık sınıfsal, kültürel, etnik, ulusal, bölgesel ve benzeri ayrımları gizlediğini öne sürerler. Diğer feminist yaklaşımların kullanmakta olduk­ları toplumsal ve hukuksal kategorilerin homojenliğini ve değişmezliğini sorgular­lar. Özellikle de bu yaklaşımların kadın kategorisini eleştirerek; bunun, orta sınıfa mensup, iyi eğitim görmüş kadınların deneyimini yansıttığını belirtirler. Onlara gö­re, kadınların aynı kategoriye mensup homojen bir bütün olarak görülmesi, kadın­lar arasındaki ırk, sınıf ve cinsiyet ayrımlarını ihmal etmeye ve farklı konumlarda­ki kadınların seslerini ya da fikirlerini görmezlikten gelmeye yol açar.

Postmodern feminist teorisyenler, bir toplumsal düzenleme alanı olarak insan bedeni üzerinde çalışmaya, yaygın bir ilgi gösterirler. Hukukun, erkek bedenleri­ne ayrıcalık tanırken; kadın bedenlerini marjinalize etme ve patolojik kılma yönün­de normlar tesis ettiğini ileri sürerler. Onlara göre hukuk, diyet yapmayı ve egzer­siz yapmayı vurgulayan, güzelliğe dönük baskılarda bulunan, kadın bedenini uy- sallaştırarak onun kültürel gereklere itaatini sağlamaya çalışan ve kadına bu yön­de eğitim veren egemen kültürel pratiğin yeniden üretilmesine katkıda bulunur. Buna örnek olarak; evlenme, cinsellik, annelik ve istihdam gibi, kadın bedenleriy­le ilişkili hukuksal düzenlemelerin ceza yasalarında ve medenî kanunlarda merkezi bir yere sahip olduğunu belirtirler. Bu nedenle kürtaj, üreme, cinsel taciz, pornog­rafi, tecavüz ve aile içi şiddet gibi konular üzerinde yoğunlaşırlar.