Liberal Feminizmin Hukuk Yaklaşımı

Liberal Feminizmin Hukuk Yaklaşımı
Liberal feministler, hukukun cinsiyet bakımından ayrımcı ve taraflı bir nitelikte ol-duğunu ileri sürerler ve çözüm olarak hukuk alanında reform yapılması gerektiği¬ni savunurlar. Bunlar, yasaların eşit bir şekilde uygulanabilmesi ve hukukun hem erkeklerin hem de kadınların deneyimlerini yansıtabilmesi için kadınları hukuk mesleğinden dışlama ve evli kadınların mülkiyet sahibi olmasını engelleme gibi hukuki pratiklerin değiştirilmesi gerektiğini düşünürler.
Liberal feministler, kadınların kamusal yaşama aktif olarak katılımlarının kadı-nın statüsüne avantaj sağlayacağını varsaymaktadırlar. Liberal feminizm, toplumun temelinde bireyler olduğu kabulüne dayanır. Dolayısıyla liberal femiznimin hak meselesine yaklaşımı, liberal birey haklarının ötesinde değildir. Yalnızca gelenek¬sel olarak erkeklere verilmiş bireysel hakların aynı zamanda kadınlara da verilme¬sini savunur. Liberal feministler, kadınların kamu yaşamına eşit katılımını ve mev¬cut hak ve fırsatlardan yararlanmayı talep ederler.
Tam da bu nedenle kanun önünde eşitlik, kadınlara oy hakkı tanınması, eğitim ve iş yaşamında fırsat eşitliği vb. konular liberal feministlerin çalışmalarında öne çı-kan temalardır. Liberal feministler, hukukun kadının ev ve aileyle yani özel yaşam-la sınırlandırılmasının aracı olduğunu, ancak aksine yine hukuk aracılığıyla yapıla-cak düzenlemeler sayesinde toplumsal bir reformun gerçekleştirilebileceğini öne sürmektedirler. Nitekim 1970’lerle birlikte kadının kamusal yaşama katılımının önündeki engellerin giderilebilmesi için farklı ülkelerde etki alanı bulan bu yakla-şım, kadına yönelik en azından resmî ayrımcılığın kaldırılabilmesi yolunda önem¬li adımlar atılmasını da sağlamıştır.
Liberal feministlere göre, hukukun, resmî ayrımcılığın aracı olmasının nedeni özellikle hukuk yapıcı ve yorumlayıcı mekanizmalarda erkek egemen yapının sür-mesidir. Dolayısıyla kadınların kamusal yaşamla birlikte, özellikle hukuk pratiğinin içerisinde de daha fazla yer almaları, kadın-erkek eşitliğinin sağlanması çabalarına daha büyük katkı sağlayacaktır.