Makro Sosyoloji

Siyasi Sistem

 

Toplum, fertlerin, sosyal grup ve kurumların karşılıklı ilişkisinden doğan bir varlıktır. Fertler arası ve sosyal grup ve kurumların işleyişi, aralarındaki ilişkilerin düzenlenmesi, değişmesi belli sosyal kurallara göre olmaktadır. Ancak bu işleyişi kontrol edecek, aralarındaki belli ilişkileri belli bir organizasyona bağlayacak ve yine aralarında belli bir bütünleşmeyi ve ahengi sağlayacak yeni bir kuruma ihtiyaç vardır. Bu da “devlet”tir.
Model toplum örneği millettir. Diğer bir ifade ile millet makro dü-zeyde bir sosyal gruptur. Her milletin amacı kendi kendini yönetecek birtakım kurumlar geliştirmek ve bu kurumlar ile sosyal kontrolünü ve bütünlüğünü sağlamaktır. Devlet, toplumun otorite ile donattığı ve bu otorite ile toplumu yöneten siyasi bir kurumdur. Toplumun nihai fonksiyonu siyasi bir kurum oluşturmaktır. Bu bağlamda siyaset, toplumu yönetmek sanatı ve işi, devlet de toplumun siyasi yetkilerini kullanan kurum olmaktadır.