Din Sosyolojisi

Monografi Metodu

Monografi Metodu
İlk olarak Fransız sosyologu Le Play’m kullandığı bir metottur. Gerçekte Le Play bu metotla işçi aileleri üzerinde çalışmalar yapmıştır. Ancak onun, bu ailelerin bütçelerindeki gelir seviyesi ile dinî yaşayışları arasındaki korelasyon üzerinde de durmuş olması din sosyolojisi bakımından dikkati çekici olmaktadır. Le Play’ın monografi metodu günümüzde oldukça yaygınlık kazanmış ve bir konuyu derinlemesine ele alan, dar boyutlu ve sınırlı araştırmalarda kullanılan bir metot halini almıştır. Önceden hazırlanmış “soru kağıtları” (question- naires) na dayanan monografi metodunda, ayrıca tarihî metot da kullanılarak yazılı kaynaklardan yararlanılmaktadır. Ayrıca yerine göre karşılaştırma metoduna, başvurulduğu da olmaktadır. Bu son durumda monografi metodunun dar şeması aşılarak ve konunun gerektirdi
ği başka metotlardan da faydalanılarak monografi adı verilen çalışmalar yapılmaktadır ki, bu tür çalışmalarda sosyal hayatın çeşitli faaliyet alanları arasında dinî hayat çoğunlukla önemli bir yer tutmaktadır. Nitekim ülkemizde de bu metot Deneysel Sosyoloji araştırmalarında önemli bir uygulanma alanı bulmuş olup, meselâ İbrahim Yasa’nm Hasanoğlan Köyü araştırması buna bir örnek olarak gösterilebilir. Ayrıca sırf dinî hayat ve meselelere ayrılmış monografiler de vardır. Monografi tasvirî, yani deskriptif bir çalışma olabileceği gibi, bazı hipotezlerin doğrulanması için girişilen bir araştırma da olabilir.

İlgili Makaleler