Divan Bahaeddin Sultan Veled Konusu, İçeriği

Bahaeddin Sultan Veled’in Mevlânâ’ya uyarak tahminen Hicri 660 – 669 = Miladi 1267 – 1291 yılları arasında tanzim ettiği Farsça Divan’ında aruzun muhtelif kalıplarıyla yazdığı 925 gazel ve 455 rubai mevcuttur. Hepsi, 12719 beyittir. Bunun 129 beyti Türkçe’dir. Oğuz lehçesiyle yazılmış ilk şiirler oldukları için Türk dili  bakımından değerli belgelerdir. Büyüklerden Kılıç Arslan, Taceddin Hüseyin, Emin Alâmeddin Kayser, Muinûddin Pervane, Sahip Atâ Fahreddin Âli, Güneş Hatun, Selçuk Hatun ve Tabib Ekmelüddin için yazılmış övgüler ve mersiyeler müstesna, bütün gazeller tasavvufi ve didaktik bir mahiyettedir. Bu gazellerin ve rubailerin en büyük özellikleri ifâ­denin hepsinde açık ve sâde oluşudur.

Sultan Veled’in diğer eserleri:
İbtidanâme, (1291), Rebabnâme, (1300), İntihanâme, (1303-1312), Maarif, (1301-1303).