DİNÎ GURUPLAR

Dinin sosyolojik anlatımı, her şeyden önce onun belli bir dinî topluluk veya cemâat oluşturma özelliğinde toplanmak­tadır. Esasen, her din bir toplum içinde ortaya çıkar ve yayılır; üste­lik o, kendine bağlananları, en azından manevî bir birlik oluşturan bir topluluk içerisinde bir araya getirir. Bu bakımdan, din sosyolojisinin en esaslı konularından birini, dinî grup, topluluk veya cemâat şekille­rinin doğuşu, gelişmesi, yapısı, değişimi ve tiplerinin incelenmesi teş­kil etmektedir. Bu durumda, din sosyolojisi derslerinin çerçevesi için­de, dinî gruplar konusunu ayrı bir başlık altında ele almak gerekmek­tedir. Ancak, dinî gruplar ve cemâatler konusuna girmeden önce sos­yal gruplar hakkında genel bilgiler vermek yerinde olacaktır. Çünkü, din sosyolojisinin temel konularından biri olan dinî gruplar meselesi, birçok bakımlardan genel sosyolojinin sosyal gruplar meselesine sıkı sıkıya bağlı bulunmaktadır.