Ahd-i Cedid ve Müslümanlar

III. Ahd-i Cedid ve Müslümanlar Kur'ân-ı Kerim. Ehl-i kitap olarak tav­sif ettiği hıristiyanlara Hz. İsa vasıtasıy­la İncil'in verildiğini bildirir. Hz. İsa'ya kitap, hikmet. Tevrat ve İncil öğretilmiştir. İsa'ya verilen İncil'de hidayet ve nur vardır. Tevrat'ta olduğu gibi İncil'de de ümmî resulün geleceği yazılıdır. Kur'ân-ı Kerîm'de ayrıca havarilerin Al­lah'a ve onun elçisi Hz. İsa'ya inanarak müslüman oldukları...

Calvin ve Hıristyanlık’ta Din Eğitimi

Din Eğitimi Hıristiyan anlayışına göre, dinin özünü inan oluşturur, inan da eğitimle, öğretimle değil Kutsal Kitap'a uymakla, onun buyruklarını olduğu gibi yerine getirmekle sağlanır. Us, kendi başına gerçeğe ulaşamaz, inanın egemenliği altına girmediği sürece, doğru yargıda bulunamaz. Usu aydınlatan yalnız inandır. İnan, ayrıca, bir Tann vergisidir, Tanrı kayrasıyla kazanılan bir ışıktır. Calvin, Batı'da ilk olarak, dinin bir eğitim, öğretim işi olduğu...

Ahd-i Cedidin Bölümleri (İnciller, Resullerin İşleri, Pavlus’un Mektupları) Hakkında Bilgi

II- Ahd-i Cedidin Bölümleri   A- İnciller.   Hz. İsa'nın hayatının, faali­yet ve tebliğinin nakledildiği İnciller ki­lisece dört olarak belirlenmiştir. Halbu­ki II. yüzyılın ortalarına kadar hep bir tek İncil'den bahsedilmekteydi. İlk defa Justin Le Martyr İncil kelimesini çoğul olarak kullanmıştır. Bugün muteber sa­yılan dört İncil'in dışında artık apokrif addedilen pek çok İncil vardır. Hıristi­yan inancına göre İnciller. İsa Mesîh'in hayat ve doktrinini...

Komrıenoslar Döneminde Bizans: Halife ile Papa arasında

Komrıenoslar Döneminde Bizans: Halife ile Papa arasında Bizans Devleti, 11. ve 12. yy’larda doğusunda ve batısındaki iki fetihci güce karşı kendisini esas olarak diplomasi yoluyla korumaya çalıştı. Uzunca bir süre yönetsel, iktisadi ve askeri yapısında hiç bir köklü yeniliğe gidemeyen Bizans, Komnenos diplomasisi yoluyla gerçi devlet olarak varlığını korumayı başardı; ancak, uzun vadedeki çöküşü engelleyemedi. Doğudan dalgalar halinde Türk akmlan...

Ahd-i Cedid (Vahiy) Hakkında Bilgi

E- Vahiy.   Ahd-i Cedîd külliyatı. Vahiy kitabıyla sona ermektedir. Vahiy kitabı­nın yazılış tarihiyle ilgili iki hipotez var­dır. Birincisine göre 65-70 yılları arasın­da, günümüz yorumcuları tarafından da benimsenen ikinci hipoteze göre ise 94-96 yılları arasında yazılmıştır. Yazarı ke­sin olarak bilinmemektedir. Yazar kendişini Peygamber Yuhanna diye takdim etmekte, an­cak on iki havariden biri olduğunu söy­lememektedir. Kilise geleneği kitabı İn­cil yazarı Yuhanna'ya...

Misyonerlik Nedir -Günümüzdeki Yöntemleri- Hakkında Bilgi

Günümüzde farklı hıristiyan kiliselerine bağlı binlerce misyoner teşki­lâtıyla herhangi bir kilisenin denetimin­de olmaksızın çalışan yüzlerce misyoner kuruluşu dünyanın hemen her bölgesin­de yoğun bir çalışma içerisindedir. Farklı kiliselerle bunlara bağlı misyoner örgüt­leri faaliyet içinde oldukları yörelerde ge­nellikle birbiriyle uyum içinde çalışmakta­dır. Ancak Afrika'nın bazı yörelerinde olduğu gibi çeşitli bölgelerde birbirlerine rakip olarak çalışanlar...

Ahd-i Atik Nedir, Tercümeleri, Kanonizasyon, Hakkında Bilgi

AHD-İ ATİK Yahudilerin kutsal kitabına hıristiyanlarca verilen ad.

Kutsal Ahid Sandığı Nedir, Tevrat’ta, Kuran’da Hakkında Bilgi

Ahid sandığı. Allah ile İsrâiloğulları arasındaki ahd’in sembolü olan, on emir'in yazılı bulunduğu levhaların muhafaza edildiği sandık. İbrânîce'de aron hakodeş denilen bu sandık, Eski Ahid'de “Ahid sandığı”, “Şahadet sandığı” “Tanrı'nın sandığı” gibi muhtelif isimlerle anılmakta. Kur'an'da tâbut di­ye geçmektedir.; Arapça'da ise tâbütü'l-ahd denilmekte­dir. Kitâb-ı Mukaddes'e göre ahid san­dığının şekli ve ölçüleri Tanrı tarafından bildirilmiştir. Akasya ağacından yapılması emredilen bu...

Davut Yıldızı / Mührü Süleyman Nedir, Hakkında Bilgi

Mühr-i Süleyman. Hz. Süleyman'a isnat edilen mucizevî yüzük, bu yüzüğün üzerine hakkedilmiş altı köşeli yıldız. Birinin tepesi diğerinin tabanına geçiril­miş iki eşkenar üçgenin meydana getir­diği bir sembol olup müslümanlar arasın­da "hâtem-i Süleyman", yahudi ve hıristiyanlarca "Dâvûd yıldızı" diye anılır. Hermetik gelenekte makrokozmosu temsil eder, Kadim Hind'de yaratıcı Vişnu üçgeniyle yok edici Şiva üçgeninin iç içe geçmiş şekli olarak yorumlanır ve...

Moonculuk Nedir, Moon Tarikatı, Akımı, Kurucusu, Tarihi, Hakkında Bilgi

Moonculuk. Hıristiyanlığın Doğu din ve felsefelerine uyarlanması sonucunda ortaya çıkan mesîhî dinî akım. Sun Myung Moon'un 1 Mayıs 1954 ta­rihinde Güney Kore'de Sege Kidok-Kyo Tong -II Sin Ryong Hyop-Whe adıyla resmen kurduğu bağımsız kilise günümüzde Birleştirme Kilisesi Unifica-tion Church ve Moonculuk olarak bilin­mektedir. Sun Myung Moon 1920'de Ku­zey Kore'de doğdu. 0 dönemde Japon iş­galindeki Kore tam bir dinler mozayiği...

Ahd-i Cedid (Genel (Katolik) Mektuplar) Hakkında Bilgi

D- Genel (Katolik) Mektuplar.   1- Yaküb'un Mektubu. Ahd-i Cedîd'deki yedi mektup, şahıs ve cemaat ayırımı yap­maksızın bütün hıristiyanlara hitap et­tiği için “Genel (Katolik) Mektuplar” diye adlandırılmaktadır. Bunlardan Ya'küb'un Mektubu, kilise geleneğine göre, Kudüs Kilisesi'nin lideri ve Hz. İsa'nın kardeşi Ya'küb (Jacques) tarafından yazılmış sayılırsa da bu İhtilaflıdır. Bazıları mek­tubun, on iki havariden biri olan Alfeus oğlu Ya'küb tarafından yazıldığını,...