Ahd-i Cedidin Bölümleri (İnciller, Resullerin İşleri, Pavlus’un Mektupları) Hakkında Bilgi

II- Ahd-i Cedidin Bölümleri
 
A- İnciller.
 
Hz. İsa’nın hayatının, faali­yet ve tebliğinin nakledildiği İnciller ki­lisece dört olarak belirlenmiştir. Halbu­ki II. yüzyılın ortalarına kadar hep bir tek İncil’den bahsedilmekteydi. İlk defa Justin Le Martyr İncil kelimesini çoğul olarak kullanmıştır. Bugün muteber sa­yılan dört İncil’in dışında artık apokrif addedilen pek çok İncil vardır. Hıristi­yan inancına göre İnciller. İsa Mesîh’in hayat ve doktrinini veren temel kitap­lardır.

B- Resullerin İşleri.
 
Ahd-i Cedîdde ta­rihî kitaplar arasında yer almakta ve İn­ciller’den hemen sonra gelmektedir.

Bu bölümde Hz. İsa’nın semaya urûcundan Pavlus’un Roma’ya seyahati ve oradaki iki yıllık ikametine kadar (m.s   63-64] geçen dönemin olayları anlatılmaktadır. İlk hıristiyan cemaatinin hayatının nak­ledildiği bu kitapta yazar, ilk on iki bab-da on iki havariden sadece bazıları hak­kında bilgi vermekte, kitabın ikinci kıs­mında ise (13-18) Pavlus’un faaliyetle­ri ve seyahatlerini anlatmaktadır. Kita­bın Luka İncili’ne ek mahiyette yazıldı­ğı ve yazarının da İncil yazarı Luka oldu­ğu kabul edilmektedir. Luka, Pavlus’un seyahatlerine katılmış, ancak Hz. İsa’yı görmemiştir. Kitabın yazılış tarihi tartış­malıdır. Yazar, Pavlus’un Roma’daki ika-metiyle eserini bitirmektedir. Pavlus’un Roma’da öldürülüşünden (66 veya 67) bahsetmemesi sebebiyle eserin 64’ten sonra, 67’den önce yazıldığı ileri sürülmekteyse de günümüz tenkit çalışma­ları Luka İncili’nin 70 yılından sonra ya­zıya geçirildiğini, Resullerin İşleri kitabı­nın ise İncil’den sonra ve 80 yılı civarın­da kaleme alındığını kabul etmektedir­ler. Kitabın en eski met­ni, İV-VI. yüzyıllara ait ve fakat birbirin­den farklı iki nüsha halinde mevcuttur.