Moonculuk Nedir, Moon Tarikatı, Akımı, Kurucusu, Tarihi, Hakkında Bilgi

Moonculuk. Hıristiyanlığın Doğu din ve felsefelerine uyarlanması sonucunda ortaya çıkan mesîhî dinî akım.

Sun Myung Moon’un 1 Mayıs 1954 ta­rihinde Güney Kore’de Sege Kidok-Kyo Tong -II Sin Ryong Hyop-Whe [Dünya Hı­ristiyanlığının Birliği için Kutsal Ruh Cemiyeti] adıyla resmen kurduğu bağımsız kilise günümüzde Birleştirme Kilisesi Unifica-tion Church ve Moonculuk olarak bilin­mektedir. Sun Myung Moon 1920’de Ku­zey Kore’de doğdu. 0 dönemde Japon iş­galindeki Kore tam bir dinler mozayiği görünümündeydi. En yaygın din olan Bu­dizm’in yanında Konfüçyüsçülük ve Taoizm ülkenin belli başlı dinleriydi; ayrıca Katoliklik ve Protestanlık, özelliklede Presbiteryen kilise oldukça yaygındı. Moon on yaşında iken ailesi ilk dinleri olan Konfüçyüsçülüğü, işgal altındaki Koreliler’in bir kurtuluş ümidi ve millî meşinlerinin gelmesini bekledikleri, bunun yanında Protestan misyonerlerinin mesîhin ikinci gelişinden ısrarla söz ettikleri bir ortam­da terkederek Presbiteryen inanç siste­mini benimsedi. 1936 yılının Paskalya bayramı sabahında Moon bir vizyonla îsâ’nin kendisine göründüğünü ve çarmıha gerilmesi sebebiyle yarım kalan kurtuluş gö­revini tamamlaması için seçilip görev­lendirildiğini ona bildirdiğini ileri sürdü. Bu vizyona göre îsâ ancak evlenip bir aile kurmakla insanlığı kurtarmış olacaktı; fa­kat evliliğe fırsat bulamadan Öldürülünce her ne kadar çarmıhta kanını akıtmak su­retiyle insanlığa (hıristiyaniar) mânevi kur­tuluşu sunduysa da aslî günahı ortadan kaldıracak fiziksel kurtuluşu gerçekleşti­rememişti, îsâ’nın başaramadığı bu kur­tuluşu gerçekleştirerek tanrısal krallığı­nı yeryüzünde kurmak ve bütün insanlığı Tann’ya itaat eden, tek din, tek dil ve kültüre sahip bir millet haline getirmekle görevlendirilen Moon, Kitâb-ı Mukaddes’i incelemeye başladı ve ilahiyatını sistem­leştirme sürecinde başta îsâ olmak üzere Mûsâ, İbrahim, Buda ve diğer din liderle­riyle, hatta bizzat Tanrı ile görüştüğünü iddia etti. Öte yandan fizik ilimlerine de yönelen Moon bu amaçla önce Seul Tek­nik Yüksek Okulu’na, ardından Japonya’-daki Waseda Üniversitesi Elektrik Mü­hendisliği Bölümü’ne girdi (1941), ancak 1944’te Japonlar tarafından tutuklandı. 194S’te Pyongyang’a gidip görüşlerini yaymaya başladı. 1948’de Komünist Parti tarafından beş yıla mahkûm edilerek bir çalışma kampına gönderildi. 1950″de öz­gürlüğüne kavuşunca Pusan’da faaliyetle­rine devam etti. Seul’de 1954 yılında kur­duğu Birleştirme Kilisesi’nin sayısı 1957′-de otuza çıktı ve Hıristiyanlık dahil olmak üzere çeşitli dinlerin heterodoks diye yar­gılamalarına rağmen yayılışını sürdürdü. 1958’de ilk misyonerini Japonya’ya gön­dererek dünyaya açılan Moonculuk 1970′-lerde 120, 1988’de 130, 1994’te 160 ül­kede faaliyet gösterir hale geldi. Bu hare­ket, Moon’un 1971’de Amerika Birleşik Devletleri’ne gitmesiyle New York’u mer­kez edindi.