Ahd-i Cedid (Vahiy) Hakkında Bilgi

33

E- Vahiy.
 
Ahd-i Cedîd külliyatı. Vahiy kitabıyla sona ermektedir. Vahiy kitabı­nın yazılış tarihiyle ilgili iki hipotez var­dır. Birincisine göre 65-70 yılları arasın­da, günümüz yorumcuları tarafından da benimsenen ikinci hipoteze göre ise 94-96 yılları arasında yazılmıştır. Yazarı ke­sin olarak bilinmemektedir. Yazar kendişini Peygamber Yuhanna diye takdim etmekte, an­cak on iki havariden biri olduğunu söy­lememektedir. Kilise geleneği kitabı İn­cil yazarı Yuhanna’ya nisbet etmekte­dir. Ancak bu telakki bütün kiliselerce benimsenmemiştir. Eusebe bu kitabı herkes tarafından kabul edilmeyen ya­zılar arasına koymuş. Kudüslü St Cyrille ve St. Gregoire de Nazianze ise bunu kendi listelerinden çıkarmışlardır. Vahiy kitabı. Ahd-i Cedîd’in Süryânîce ve Er­menice nüshalarında yer almamaktadır. Çağdaş yorumcuların bir kısmı, üslûp ve teolojik bakış açısı yönünden İncil ile Vahy’in aynı yazara ait olamayacağını ileri sürerken diğerleri aksini savunmak­ta ve bunun Efes’teki Yuhanna Kilisesi redaktörleri kanalıyla kaleme alındığını belirtmektedirler. İki temel bölümden olu­şan kitabın ilk bölümü (I-9-3-22), Asya’daki yedi kiliseye hitaben yazılmış mektupları, ikinci bölüm (4/1-225) ise âhir zamanla ilgili belirtileri, büyük çatışmayı ve diğer olayları sembollerle anlatan vahyi ihtiva eder.