Abbasilerde Askeri Teşkilat, Özellikleri, Hakkında Bilgi

49

İdarî, malî ve kazaî işleri Dîvânü’1-ceyş tarafından yürütülen Abbasî ordusunun esasını, murtazıka (ücretli) denilen ni­zamî ve daimî statüdeki muvazzaf as­kerler teşkil etmekteydi. Bunlar yaptık­ları askerî hizmet karşılığında devlet bütçesinden maaş alırlar ve her türlü ihtiyaçları devlet tarafından karşılanır­dı. Bunların yanında, cihad davetine uyarak kendi istekleriyle orduya katı­lan, zekât ve ganimetten pay alan ikinci bir grup daha vardı ki bunlara mutatavvıa (gönüllü) denilirdi, kendilerine hazineden herhangi bir ücret veya ma­aş ödenmezdi. Bu gönüllü kıtalar ara­sında bedeviler olduğu gibi köy, kasaba ve şehir halkı da vardı.

Abbasî ordusu şu beş gruptan olu­şuyordu: