Abbasilerde Mimari, Sivil, Cami Mimarisi, Özellikleri, Hakkında Bilgi

Bağdat. Abbasî halifeliğinin yükseliş devrinde Mezopotamya'da muhteşem şehirler kurulmuştur. İkinci halife Mansûr'un planını bizzat çizerek kurdurdu­ğu Bağdat şehrinden bugüne, geçmişi­nin parlak devrini hatırlatan hiçbir şey kalmamıştır. Moğol istilâsı sırasında şehrin tamamen harap olması, sonra da üstüne yeni Bağdat'ın inşa edilmesi, ilk Bağdat şehrini efsane diyarı haline getirmiştir. Kaynaklardan öğrenildiğine göre Bağdat, savunmaya çok elverişli olduğu için Eskiçağ'dan beri Mezopo­tamya....

Çağatay Devleti Kuruluşu, Kısa Tarihi, Hakkında Bilgi

Çağatay Devleti Çağatay, sağlığında kendi yerine geçecek kişi olarak oğlu Mö’tügen’i seçmişti. Ancak onun Bamiyan kuşatmasında ölmesi, öbür oğlunun da 13 yaşında ölümü nedeniyle bu kişi Mö’tügen’in oğlu Kara Hulagu oldu. Ölümünde, Çağatay ulusunun başına o geçti. Güyük, 1246’da Büyük Kağan olunca hanlığa, Çağatay’ın küçük oğlu Yesü Möngke’yi getirdi. Çok geçmeden Güyük ölüp, Cuci’nin oğlu Batu kağan seçiminde ağırlığını Toluy soyundan...

Abbasilerde Sosyal, Ekonomik Hayat Özellikleri, Hakkında Bilgi

Abbâsîler'de İslâm toplumu genel olarak havas ve avam denilen iki taba­kadan oluşuyordu. Halifenin yakınları, vezirler, emîrler, kadılar, âlim ve edip­lerle kâtipler birinci tabakaya mensup­tu. Esnaf ve sanatkârlar, çiftçiler, askerler, köleler ve diğer gruplar da ikin­ci sınıfı teşkil ediyordu. Çok geniş bir alana yayılmış olan Abbasî halifeliğinin sınırları içinde başta Araplar, İranlılar ve Türkler olmak üzere muhtelif ka­vimlere ve çeşitli...

Abbasilerde Dil ve Edebiyat Özellikleri, Hakkında Bilgi

Abbasîler devri, Arap dili ve edebiyatı alanlarındaki çalışmalar bakımından çok verimli geçmiştir. Önceleri Kur'ân-ı Kerîm ve hadisin inceliklerini anlamak gayesiyle başlayan filolojik ve edebî araştırmalar, zamanla müstakil birer ilim dalı halini almış, çeşitli dilciler Arap kabileleri arasında dolaşarak Arap edebiyatına esas teşkil edecek malze­meyi toplayıp tesbit etmeye başlamış­lardı. Bu çalışmaları ve sonuçlarını şiir, şiir nevileri, kompozisyon ve hikâye türü,...

Abbasilerde İdari, Siyasi Teşkilat, Özellikleri, Hakkında Bilgi

Emeviler devrindeki gelişmelerin ar­dından Abbasîler devrinde halife mut­lak bir hükümdar, halifelik de verasete dayalı bir hükümdarlık şeklinde devam etti. Veliahtlık müessesesi de pratikte halifeliği Abbasî ailesinin elinde tutabil­mek gayesiyle muhafaza edildi. Halife­nin kudret ve kuvvetinin kaynağı ilâhî bir temele dayanıyordu. Abbasî halifele­ri artık “Halîfetü Resûlillâh” yerine “Halîfetullah” ve “Zıllullah fi'l-arz” unvanla­rını taşımaya başlamışlardı. Hulefâyi Râşidîn ve Emevî halifelerine adlarıyla...

İnka imparatorluğu ve Uygarlığı Hakkında Ansiklopedik Bilgi

İnka imparatorluğu ve Uygarlığı Irıkalar 12.yy’da Peru’nun güneyinde, Cuzco vadisinde yerleşmiş bir kızılderili topluluğudur. Cuzco bölgesinden çevreye yayılmaya 15.yy başlarında sekizinci imparatorları Yirukaça döneminde başladılar. Huayna’nm büyükbabası imparator Paçakuti ve babası Topa dönemlerinde yapılan birçok fetihler sonucu, İnka İmparatorluğu And Dağlan boyunca büyük bir hızla genişledi. Inkalar kendilerinden önceki And uygarlıklannın ve egemenlikleri altına aldıktan topluluklann kültürlerini özümseyerek yeni bir...

Enderun Nedir, Ne Demek, Ne Zaman Kuruldu, Tarihi, Hakkında Bilgi

Enderun. Osmanlılar'da idarî ve askerî kadronun yetiştirilmesi için teşkil edilen saray eğitim kurumu. Osmanlı Devleti nde XV. yüzyıl orta­larından itibaren medrese dışında en önemli resmî eğitim kurumu niteliği ta­şır. Daha ziyade mülkî ve askerî idareci­lerin yetiştirildiği bu mektep, Osmanlı merkez ve taşra bürokrasisine gerekli insan gücü kaynağını oluşturmak için kurulmuştur. Bu vasfı ile resmî Osmanlı ideolojisi veya zihniyetinin öğretilip ge­liştirildiği...

Roma Hukuku Nedir, Tarihi, Özellikleri, Hakkında Bilgi

Târihte Roma şehri ve buna bağlı ülkelerde ilkçağlardan ortaçağın başlangıcı kabul edilen Batı Roma İmparatorluğunun yıkılışına (M.S. 476), ayrıca Bizans’ta da 1453’e kadar uygulanan hukuk sistemi.

Helenizm Dönemi ve Helen Kültürü

İskender’in Anadolu ve Asya’nın büyük bir bölümünü, bütün doğu Akdeniz yörelerini ele geçirişinden sonra düşünce alanında üç önemli olay görülür. Birincisi, kendi içine kapalı bir dizge niteliği taşıyan Anadolu-Yunan felsefesi, bu imparatorluğun egemen olduğu bütün alana yayılmış, Yunanistan’dan Hindistan’a, Anadolu’dan Mısır ve Kuzey Afrika ülkelerine dek etkisini göstermiştir. İkincisi, eski doğu düşüncesi, özellikle dinle bağlantılı inançlar, Batı’da yayılma olanağı...

Güneş Saati Nedir, Tarihi, Kim Buldu, İcat Etti, Kullanımı, Hakkında Bilgi

Güneş Saati. Bir kadran ile bunun üzerine dikili bir milden oluşan ve gölge hareketi sayesinde vakti tayine yarayan basit bir alet. Mekanik saatlerin henüz bulunmadı­ğı veya yaygınlık kazanmadığı devirler­de günün vakitlerini belirlemekte kulla­nılan güneş saati, genellikle taş veya ma­denden yapılan bir levha üzerine kazın­mış göstergelerle gölge veren bir mil­den ibaret basit bir cihazdır. Bilinen ilk örnek eski Mısırlılara kadar ulaşmakta...

Çivi Yazısı Nedir, Tarihi, Özellikleri, Ne Zaman Bulundu, Hakkında Bilgi

Çivi Yazısı Çivi yazısı bilinen en eski yazı türüdür. Mezopotamya’da yaşamış olan Sümerler tarafından bulunmuştur. Buradaki Uruk kazılarında ele geçen ilk çivi yazısı belgeleri IO 4.binyılın ortalarına tariblenmektedir. Yazıyı oluşturan işaretlerin çiviye benzer biçimlerinden ötürü, 1700’de Oxford Üniversitesi profesörlerinden Thomas Hyde tarafından çivi yazısı olarak adlandırılmıştır. Çivi yazısının önceleri sadece somut kavramları içeren bir resim yazısı evresi geçirdiği gözlenmektedir. Giderek...

Abbasilerde Adli Teşkilat, Özellikleri, Hakkında Bilgi

Adliye teşkilâtı mahkeme, mezâlim mahkemeleri ve hisbe teşkilâtından müteşekkildi. Abbasî halifeleri kazaî yetkilerini fakihler arasından seçilen kadılar vasıtasıyla icra ederlerdi. Baş­langıçta eyaletlerdeki kadılar vali tarafından tayin ediliyordu. Ancak daha sonra halifeler merkezde veya eyalet­lerde kendi adlanna görev yapacak ka­dıları bizzat tayin etmeye başladılar. Hârûnürreşîd devrinden itibaren ise kâdılkudâtlık (başkadılık) müessesesi ihdas edildi ve bu göreve ilk olarak İmam Ebû...

Nizamı Cedid Nedir Nizamı Cedit Ordusu, Yenilikleri

Osmanlı Devletinde 18. yüzyıl sonunda, askerî ve idarî sahalardaki düzensizliklere çare bulmak için yapilan girişimlerin tamamı. Osmanlılar'da bu tâbir genellikle iki manâda kullanılır:

Ayakkabı vurmak Nedir Ne Demek, Anlamı Hakkında Bilgi

Ayakkabı vurmak nedir? (ayakkabı) ayağı zedelemek, ayağı rahatsız etmek

İstanbul Deniz Müzesi Tarihçesi, Nerede, Hakkında Bilgi

İstanbul Deniz Müzesi. İstanbul'da Beşiktaş semtinde Türk denizciliği ve deniz tarihîyle ilgili eşyanın seroilendiai askerî müze. Türkiye'nin ilk askerî müzesi olup II. Abdülhamid"in İzni...

Berm Nedir Ne Demek, Anlamı Hakkında Bilgş

İngilizce bir kelime olan berm Türkçe'de "banket" anlamına gelmektedir. Berm kelimesinin kelimesinin ayrıntılı anlamı için Türk dil kurumu TDK sözlükten yararlanarak oluşturulmuş içeriğine...

Robert Greene (1560-1592) Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

GREENE, Robert (1560-1592) İngiliz şair ve oyun yazarı. Gerçekçi öğeiere dayanan kısa romanları ve çok ayrıntılı otobiyografik oyunları ile tanınmıştır. Temmuz 1560’ta Norwich’te doğdu, 3 Eylül...

Abı Hayat Nedir, Hikayesi, Tasavvufta Anlamı,

AB-I HAYAT: Farsça, hayat suyu manasınadır. Bu suyu içenin ölümsüz olacağına inanılır. Aynı manaya gelen başka terimler de vardır : Ab-ı zindegi, ab-ı cavidani,...