Türk İlim ve Kültür Hayatında Samsun’lu Âlimler

Ahmet
Subhi Furat –
Türk İlim ve Kültür Hayatında Samsun’lu Âlimler

Samsunlu âlimler (Samsuni-zadeler), Fatih Sultan Mehmed’ten Sultan III. Mehmed’e kadar yedi
padişah devrinde 150 sene müddetle Osmanlı Türk toplumunda ilim ve kültür
hayatına hizmet ettiler.

Hasan
B. Abdussamed Samsuni
(ö. 891/1486): Taşköprülü-zade
Hasan b. Abdussamed’i11 eseri eş-Şeka’ik’te Fatih devri âlimleri arasında ele
alır.

Muhyiddin Mehmed B. Hasan Samsuni-Zade (ö. 919/1513)

Şemseddin Ahmed B.M. B. Hasan Samsuni (ö. 979/1571)

Mahmud B. M. B. Hasan Samsuni (ö.983/1575)

Mehmed B.Ahmed B. Mehmed B.Hasan Samsuni
(ö.998/1589)

Furat, Ahmet Subhi. (2011), “Türk İlim ve Kültür Hayatında Samsun’lu
Âlimler
,” Samsun Sempozyumu 13-16 Ekim Samsun, Bildiriler Kitabı, Cilt: 2,
s. 223-233, Samsun
2012