Sosyal Değişme Nedir ?

Sosyal Değişme Nedir ?
Her toplumun, birçok iç ve dış etkenler ve dinamikler altında, sürekli bir oluş ve akış halindeki bir süreçte bize kendini sunduğuna yukarıda işaret etmiş bulunmaktayız. Bu bakımdan da değişimin insan topluluklarının en esaslı bir temel karakteristiğini oluşturğunu önemle ve ısrarla belirtmek gerekiyor. Buna göre, toplumu statik bir biçimde hiç değişmiyormuş farz etmek yanıltıcı olmaktadır. Nitekim, A. Comte’un toplum incelemelerinde, sosyolojik yaklaşımı “sosyal statik” ve “sosyal dinamik” şeklinde ikiye ayırmış olması hatalı bulunmuş ve çok tenkit edilmiştir. Toplumdaki bir kısım değişmeler çok yavaştır. Öteki bir kısım değişmeler ise çok hızlı gerçekleşirler. Her halde toplumda birikici bir biçimde sürekli bir değişim söz konusu olup, bu şekli altında toplum dinamik bir olgudur. Günümüz sosyolojisi, toplumsal değişmeyi, “social change” terimi ile ifade etmektedir. Pek çokları, toplumdaki bu değişimi yalnızca bir “kültür değişmesi” şeklinde algılıyorlar. Ancak, toplumda, kültür değişmelerinin yanı sıra “yapısal ve işlevsel değişim”ler ve nihayet “karakter değişmeleri” de söz konusu olmaktadır ve bütün bunlar da toplumsal değişmeye dahidir. Öte yandan, toplumdaki değişim olgusunda din de önemli bir faktör olarak yerini almaktadır.