Edebiyat

Sezaiyye Nedir, Hasan Sezai Gülşeni Kimdir, Hayatı, Eserleri

Sezaiyye

Halvetiyye tarikatına bağlı Gülşeniyye kolunun bir şubesi. Bu şubenin kurucusu Hasan Sezâî-i Gülşenî’ye nisbeten bu adı almıştır.

Hasan Sezâi Gülşeni

Hasan Sezâi  (1669-1737) aslen Mora’lı olup çocukluk ve ilk gençlik yıllarını orada geçirir. 1687’de Venediklilerin Mora’yı işgal etmeleri üzerine, buradan ayrılarak önce İstanbul’a, bir müddet sonra da IV. Mehmed’in yanına Edirne’ye giderek Mukabele Kalemi’nde çalışmağa başlar.

Edirne’de, önce İbrahim Gülşeni’nin halifelerinden Şeyh Aşık Musa’nın dergâhında irşadda bulunan Mehmed Sırrı Dede’ye intisab eder. Çile çıkardıktan sonra şeyhi vefat edince, bu sefer onun yerine geçen Mehmed La’lî Fenâî Efendiye bağlanır. Lâ’lî Efendi’nin ölümü sırasında Lârı Çelebi Camii karşısındaki Şeyh Velî Dede dergâhında posinişin olan Sezâî Efendi, buradan ayrılarak, sonradan Gülşerni tekkesi olan ve içinde tam otuz sekiz yil şeyhlik makamında irşadda bulunacağı dergâha yerleşir. Hâlen, Edirne’de Bostanpazarı civarında bulunan bu tekkede altmış sekiz yaşında vefat eder; vasiyeti üzerine giriş kapısının sağ tarafına gömülür.

Eserleri

Dinî ve tasavvufi konuların bütün inceliklerine vâkıf olan Sezâî Efendi’nin şiirlerinde, olgun ve mütevazı bir dervişin ifadelerini bulmak mümkündür. Gülşenı tarikatının ¡kinci piri kabul edilen Hasan Sezâi’nin Divan‘ından başka, başta oğlu olmak üzere bazı müridleriyie devrin devlet büyüklerine ve dostlarına hitâben kaleme alınmış mektuplarından meydana gelen Mektubât’ı ile, matbu divanının sonuna ilâve edilen Niyazî-i Mısrî’nin bir gazeline yazdığı mensur şerhi vardır.

İlgili Makaleler