DİNİN ÇEŞİTLİ KİŞİSEL VE TOPLUMSAL EĞİLİMLER, İHTİYAÇLAR VE KURUMLARLA OLAN FONKSİYONEL İLİŞKİLERİ

0
48

DİNİN ÇEŞİTLİ KİŞİSEL VE TOPLUMSAL EĞİLİMLER,
İHTİYAÇLAR VE KURUMLARLA OLAN  FONKSİYONEL İLİŞKİLERİ

Din ve toplum arasındaki karşılıklı ilişkilerin, etki ve tepkilerin in- C^rcelenmesi çerçevesinde, üzerinde önemle durulması gereken bir konu da dinin çeşitli ferdî ve toplumsal eğilimler, ihtiyaçlar ve kurum- larla olan karşılıklı etkileşiminin (enteraksiyon) incelenmesidir. Esa­sen sosyolojide, P. Sorokin ve özellikle de T. Parsons’un etkisiyle, bir­birine bağlı ve birbirini tamamlayan üç faaliyet alanı ayır- t edilmiştir ki, bunlar “toplum, kültür ve kişilik”tir. Gerçekten de, her beşerî toplumsal eylemin temelinde bu üç faaliyet sistemi yatmakta olup, analitik olarak onları birbirlerinden ayırmak mümkünse de, as­lında hiçbirinin ötekilerden bağımsız olarak varlığı düşünülemez. Ki­şinin toplum tarafından çizilen çevresi demek olan kültür, aynı za­manda toplumsal bünyenin onsuz var olmayacağı bir yapı şartıdır. Kültürsüz bir insan toplumu olamayacağı gibi, toplum kültürünün en önemli veçhelerinden birini de dinî inançlar, normlar, değerler, dü­şünce ve davramşlar oluşturur. Bu bakımdan burada öncelikle din ve kültür ilişkilerini ele almamız yerinde olacaktır.