Jeodezik Kubbe Nedir

Jeodezik KubbeKiiçiik boyutlu öğelerin bir küre ya da küre parçası yüzeyinde üçgenlerden oluşan bir ağ yapacak biçimde birleştirilmesinden elde edilen uzaysal taşıyıcıya jeodezik kubbe denir. Küçük boyutlu öğeler, taşıyıcı gücü yüksek çelik, alüminyum gibi malzemelerden yapılmış çubuklar olabileceği gibi, taşıyıcı güçleri daha az olan plastik, hatta karton gibi malzemelerden yapılmış şeritler de olabilir. Ağ üstündeki üçgenlerin, üçgenin türevi olan...

Gülük/Külük Camii, Külliyesi -Kayseri- Tarihçe, Mimari, Hakkında Bilgi

Gülük/Külük Camii ve Külliyesi. Kayseri'de ilk kuruluşu Dânişmendli dönemine ait külliye.Kayseri'de kendi adıyla anılan mahalle­de bulunan külliyede cami. medrese, ha­mam ve çeşme yer almaktadır. Cami, medrese ve hamamın, Kayseri'nin Dâniş­mendli başşehri olduğu 1135 -1142 yılla­rında Melik Nizâmeddin Yağıbasan tara­fından yaptırıldığı kabul edilmektedir. Ca­minin kuzeydoğu köşesindeki taçkapıda. I. İzzeddin Keykâvus zamanında 607'de (1210) Yağıbasan'ın torunu Atsız Elti Ha­tun tarafından onarıldığını...

Hakim Camii -Kahire- Tarihçesi, Mimari, Özellikleri, Hakkında Bilgi

Hakim Camii. Kahire'de Fatımî dönemine ait cami.Yapımı Halife Azîz-Billâh tarafından Ramazan 380'de (990) başlatılan cami ertesi yıl ibadete açılmış, fakat tamam­lanması Hâkim-Biemrillâh döneminde gerçekleşmiştir. Daha önce Câmiu'l-hutbe diye anılan yapı bu sebeple onun adını almış, ayrıca el-Câmiu'l-enver ismiyle de tanınmıştır. İlk yapıldığında Kahire kapı­larından Bâbülfütûh'un dışında bulunan cami. Vezir Bedr el-Cemâli'nin 1081'de surları tamir ederken genişletmesi sıra­sında içeri alınmış...

Sahaflar Çarşısı Beyazıt, Tarihi, Nerededir, Adresi ve Kolay Ulaşım

Bugün halen İstanbul ili Fatih ilçesinde, Bayezid Câmii ile Kapalıçarşı arasında bulunan, eskiden genellikle eski harfli yazma ve matbu kitap alım-satımının yapıldığı çarşının adı.

Beşiktaş Mevlevihanesi Tarihi, Mimari, Özellikleri, Hakkında Bilgi

Beşiktaş Mevlevîhânesi, İstanbul Beşiktaş'ta kurulan ve Çırağan Sahilsarayı'nm büyütülmesi sebebiyle sonradan yıktırılan Mevlevi tekkesi.İstanbul'daki Mevlevi âsitânelerinden olan tekke, Veziriazam Damad Ohrili Hü­seyin Paşa tarafından 1622'de halen Çı­rağan Sarayı'mn bulunduğu yerde kurul­muştur. Gelibolu Mevlevi hanesi'nin bânisi ve ilk postnişini Ağazâde (Yeniçeriağasızâde) Şeyh Mehmed Hakîkî Dede Efen­di, kendi mensuplarından olan Hüseyin Paşa'nın ricası üzerine Beşiktaş Mevlevi-hânesi'nin meşihatını da üstlenmiştir. Kaynaklarda belirtildiğine...

Halkulvadi Nerede, Tarihçesi, Hakkında Bilgi

Haikulvâdî. Tunus'ta Akdeniz kıyısında tarihî öneme sahip bîr kasaba.

Fener Semti Tarihi/Tarihçesi, Özellikleri, Hakkında Bilgi

Fener. İstanbul'da Halic'in güney sahilinde tarihî bir semt.Günümüzde Fatih ilçesi sınırları için­de yer almakta olup Abdi Subaşı, Tahta Minare, Tevkiî Cafer mahallelerini kap­samaktadır. Kuzeyinde Balat, batısında ve güneybatısında Fatih, güneyinde Aya-kapı semtleri bulunmaktadır. Bizans dev­rinde Petrion mahallesinin tamamını kap­layan Fanarion semtine Haliç surları yönünden, A. Van Millingen'in 1351 tarihli bir belgeye dayanarak Fanari adını taşı­dığını kaydettiği bir kapıdan girilmek­teydi,...

Manisa Mimari, Tarihi Eserleri -Kütüphaneleri- Hakkında Bilgi

Şehrin müstakil kütüp­hanelerinden Çaşnigîr Camii yanındaki, Karaosmanoğlu Hacı Eyüb Ağa tarafın­dan inşa edilen Çaşnigîr Kütüphanesi 1247 (1831 -32) tarihlidir. Önünde üç bi­rimli revakı olan yapı kare planlı ve üzeri sekizgen kasnaklı basık bir kubbeyle ör­tülüdür. Camiye bitişik bir başka kütüp­hane yine Karaosmanoğulları'ndan Hacı Osman Ağa'nın Nişancı Paşa Kütüpha­nesi idi. 1203 (1789) tarihli yapı...

Firuz Bey Camii ve Medresesi -Milas- Mimari, Planı, Özellikleri, Hakkında Bilgi

Fîruz Bey Camii ve Medresesi. Milas'ta Menteşeoğullan dönemine ait cami ve medrese.Milas'ın Burgaz mahallesinde, Hisar-başı ve Yeldeğirmeni mevkilerini birleş­tiren yol üzerinde yer alan yapıların, ca­minin girişindeki dört satırlık sülüs hat­lı ve 26 Safer 797(21 Aralık 1394) tarih­li Arapça kitabeden Osmanlılar'ın Menteşe valisi Fîruz Bey tarafından inşa et­tirilmiş olduğu öğrenilmektedir. Halk arasında Kurşunlu Cami adıyla da tanı­nan cami, mavi damarlı...

Dolmabahçe Sarayı (Tarihi Eserler)

dolmabahcemaingate.png" border="0 Dolmabahçe Sarayı, Karaköy'den Sarıyer'e uzanan sahil şeridinin Kabataş ile Beşiktaş arasında kalan bölümünde, Marmara Denizi'nden Boğaziçi'ne deniz yoluyla girişte sol kıyıda, Üsküdar'ın karşısında yer alan saray.19 uncu yüzyılda Sultan I. Abdülmecit tarafından yaptırılan Dolmabahçe Sarayı'nın cephesi Boğaz'ın Avrupa kıyısında 600 m boyunca uzanmaktadır. Dolmabahçe Sarayı Avrupa sanatı üsluplarının bir karışımı olarak 1843-1856 yılları arasında inşa edilmiştir. Sultan...

İznik Tarihi, Nüfusu, -Osmanlı Dönemi- Hakkında Bilgi

Kutalmışoğlu Süley­man Şah'ın İznik'i alıp merkez yapması, daha sonra Bizans'ın eline geçen şehrin Anadolu'daki Türkmenler tarafından ye­niden fethinin kutsal bir misyon olarak kabul edilmesine yol açmıştır. Osmanlı Beylîği'nin kuruluş yıllarında Osman Bey'in ilk önemli hedefi İznik oldu. 1300'-de Yenişehir'den hareket ederek Avdan dağlarını geçip şehri kuşattıysa da son derece müstahkem surları aşamadı. He­men yakınında bir havale kulesi  yaparak İznik'i...

Efdalzade Sebili Tarihçesi, Mimari, Özellikleri, Hakkında Bilgi

Efdalzâde Sebili. İstanbul'un XV. yüzyılın sonlarında yapıldığı tahmin edilen en eski sebili.Fatih'te Cedîd Nişancı Mehmed Paşa Camii yakınında Keskin Dede Mescidi'ne bitişik bir su yapısı idi. II. Bayezid döne­minde 901-908 (1496-1503) yılları arasında şeyhülislâmlık yapan Efdalzâde Hamîdüddin Efendi tarafından yaptırılan mescidin yanında bir de sebil inşa etti­rilmişti. Mescid. yakınında bulunan Kes­kin Dede adındaki bir yatırdan dolayı Keskin Dede Mescidi...

Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Kütüphanesi -Merzifon-

Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Külliyesi. Merzifon'da XVII. yüzyılın ikinci yarısında inşa edilen külliye.Merzifonlu Kara Mustafa Paşa'nın üçüncü vezir olduğu yıllarda yaptırdığı külliye cami, kütüphane, sıbyan mektebi, dükkânlar, taşhan, bedesten ve iki ha­mamdan oluşmaktadır. Külliye, şehir merkezinde Gazi Mahbub mahallesinde inşa edilmiş olup yalnızca Paşa Hamamı adıyla tanınan hamam biraz uzakta Hacı Bâlî mahallesinde yer...