Figüran Nedir, Tanımı (Edebiyat Kavramları Sözlüğü)

Sinema ve tiyatroda dikkati çekmeyecek kadar önemsiz rolde oynayan kişiler. Genellikle diyaloglarda yer almazlar.

Abdal Nedir, Ne Demektir Anlamı Tanımı

Abdal; Türk tasavvufunun daha radikal formlarında karşılaşılan, Allah hariç dünyadaki her şeyden vazgeçmiş kişidir ve bu sayede en üst mânevî mertebenin bir adıdır.Sünnî İslam dışında kalan birçok Türkmen dinsel topluluğunda rastlanmakta, Derviş veya baba da denmekteydi.Bir abdal Allah hariç dünyadaki her şeyden vazgeçmiş kişidir. Abdallık mertebesine ermiş kişi hakikatın mutlak ve doğrudan bilgisine erişebilmektedir. Toplumsal bir şahsiyet olarak abdal...

Epigraf Nedir, Tanımı (Edebiyat Kavramları Sözlüğü)

kursun_kalem.png 50 118 Epigraf, Bir eserin veya bir bölümün başlangıcında yer alan, cümle, alıntı ya da şiirdir.

Fâruk Nedir, Tanımı (Edebiyat Kavramları Sözlüğü)

Tasavvufta fâruk Allah'tır. Zira O, varlıkları farklı şekillerde yaratarak, birbirlerinden farkedilmelerini sağlamıştır.

Tuluat Nedir, Tanımı (Edebiyat Kavramları Sözlüğü)

kitap_eskiii.png 13 77 Karagöz ve Ortaoyunu'nda olduğu gibi, önceden yazılmış bir metne dayanmadan ama örgüsü önceden bilinen, oyuncuların bu örgüye göre o andaki buluşlarıyla konuşarak geliştirdikleri halk tiyatrosu türü.

Vecize Nedir, Tanımı (Edebiyat Kavramları Sözlüğü)

Söyleyeni belli, kısa, anlamlı söz. Özdeyiş diye de bilinir. Özdeyiş, vecize, aforizma ya da özlü söz, düşünce, duygu ya da ilkeleri kısa ve öz bir biçimde anlatan sözlerdir. Söyleyeni belli, kısa, anlamlı söz. Özdeyiş diye de bilinir.

Miraciye Nedir Ne Demektir, İlk Miraciye

Mi'râciyye İslâmî Türk Edebiyatı nevilerinden biri olarak Mi'râc hakkında yazılan, Hz. Muhammed'in Mirac mucizesini işleyen manzumelere verilen ad. Daha çok kaside ve mesnevî şeklinde yazılırlar.Eski Edebiyatımızda, Na't yazmak gibi, Mi'râciyye yazmak da edebî usul ve geleneklerden biri kabul edilmiştir. Bu yüzden pek çok şâir ve edibimiz Mi'râciyye yazmışlardır. Müstakil Mi'râciyye'ler kaleme alındığı gibi "Mevlid" manzumeleri içinde Mi'râc'ın anlatıldığı bölümler...

Nesir Nedir, Tanımı (Edebiyat Kavramları Sözlüğü)

Nesir, edebiyatta düzyazı sanatı. Dil kurallarından başka hiçbir ölçüye bağlı olmayan düz ve tabu anlatma yolu. Duygu, düşünce ve hayallerin dilgilgisi kurallarına uygun cümleler içinde anlatılması şeklindeki edebi eser. Edebiyatın iki anlatım yolundan biridir. Diğeri nazımdır. Nesirde aklın kontrolü altında duygu, düşünce ve hayallere yer verilir. Nazımdan daha geç doğmuştur. Düşüncelerin fadesi için nazımdan çok daha zengin imkanlara sahiptir. Hikaye,...

Triyole Nedir, Tanımı (Edebiyat Kavramları Sözlüğü)

edebiyat_ferman.png 43 165 On mısralı bir nazım şeklidir. Önce iki mısralı kısım, sonra dörder mısralı iki kısım gelir. Birinci kısmın ilk mısrası birinci dörtlüğün sonunda, yine birinci kısmın ikinci mısrası ikinci dörtlüğün sonunda tekrarlanır. Dört mısralı kısımlarda, eklenen mısraların ilk üç mısra ile anlam bütünlüğü sağlaması gerekir. Kafiye şeması şöyledir: Ab aaaa bbbb.

Delâlet Nedir, Tanımı (Edebiyat Kavramları Sözlüğü)

edebiyat kavramlari.png" border="0 Sözlük manası ile "yol gösterme, kılavuzluk etme, alamet" gibi anlamlara gelen delalet, fıkıh ve mantık terimi olarak, zihnin bir şey hakkındaki bilgiden başka bir şeyin bilgisine ulaşması demektir. İlk bilinen şeye delil, ikincisine de medlul (delalet edilen) denir.

Rekâket Nedir, Tanımı (Edebiyat Kavramları Sözlüğü)

kitap_eski_2.png 25 71 Kelime veya cümlelerin düzensiz sıralanmasından ileri gelen okumayı zorlaştırıcı durum.

Edisyon Kritik Nedir, Tanımı (Edebiyat Kavramları Sözlüğü)

Eleştirel basım. Değişik nüshaları bulunan yazma veya matbu eserlerin aralarındaki ayrılıklar tespit edilerek aslına en uygun şekilde yayınlanır.

Fasih Nedir, Tanımı (Edebiyat Kavramları Sözlüğü)

Dilin tüm kaidelerine uyularak doğru, güzel ve açık şekilde konuşup yazılması, ifadenin anlam ve âhenk bakımından kusursuz olması.