Muhriz bin Nadle Kimdir, Hayatı, Hakkında Bilgi -Sahabi-

21

Ebû Nadie el-Ahrem Muhriz b. Nadle (Nâdıle) b. Abdillâh el-Esedî el-Kureşî (ö. 6/627) Sahâbî.

Yaklaşık 590 yılında Mekke’de doğdu. Ahrem lakabıyla ve “fârisü’n-nebî” unva­nıyla bilinir. Babasının adının Vehb oldu­ğu da kaydedilir. Kardeşi Muhammed de müslüman olup Medine’ye hicret etmiş­tir. İlk müslumanlardan olan Muhriz müş­riklerin ezâ ve cefalarına metanetle karşı koydu ve inancından tâviz vermedi. Hz. Peygamberin yanından hiç ayrılmayıp onu müdafaa edenler arasında yer aldı. Hicrete izin verilmesinden sonra diğer muha­cirlerle beraber Medine’ye göç etti ve Abdüleşheloğulları mahallesine yerleşti, Resûl-i Ekrem onu ensardan Umâre b. Hazm ile kardeş yaptı.

Bedir ve Uhud gazveleri başta olmak üzere Resûlullah’ın bütün seferlerine katı­lan Muhriz b. Nadle savaşlarda çok önem­li hizmetlerde bulundu. 6 (627) yılında Gatafân kabilesinin Fezâre kolundan Uyeyne b. Hısn kumandasında kırk kişilik bir kuv­vet. Medine yakınındaki Gâbe’de Hz. Peygamber’in develerinin yayıldığı meraya baskın düzenleyip develeri kaçırmıştı. Resûl-i Ekrem’in onların arkasından gönder­diği Sa’d b. Zeyd kumandasında sekiz ki­şilik öncü süvari birliğinde Muhriz de var­dı. Müslümanların kendilerine yetişmek üzere olduğunu gören Uyeyne ve arkadaş­ları pusu kurup beklemeye başladılar. Müs­lümanlar arasında yer alan Seleme b. Ek-va’ bu tehlikeli durumu sezerek müşrik­lere saldırmakta olan Muhriz’i durdurma­ya çalıştı. Fakat Muhriz ona, “Allah’a ve âhiret gününe inanıyor, cennet ve cehen­nemin hak olduğunu biliyorsan benimle şehâdet arasına girme, şehid olmamı en­gelleme!” diyerek hücum etti ve Abdur­rahman b. Uyeyne el-Fezârî tarafından şe­hid edildi. Bazı kaynaklarda onu şehid ede­nin Mes’ade b. Hakeme olduğu kaydedi­lir (İbn Abdülber, III, 1365). Muhriz’in ce­sedi Medine’ye götürülerek Baki’ Kabris-tanı’na defnedildi.

TDV İslâm Ansiklopedisi