Muhammed bin Mesleme Kimdir, Hayatı, Hakkında Bilgi -Sahabi-

49

Ebû Abdirrahmân Muhammed b. Mesleme b. Seleme el-Evsî el-Ensârî (ö. 43/663) Sahâbî.

Hicretten otuz beş yıl önce Yesrib’de doğdu. Babası Mesleme Evs, annesi Huleyde Hazrec kabilesine mensuptur. Me­dine’de Mus’ab b. Umeyr vasıtasıyla İslâ­miyet’i ilk kabul edenlerdendi. Hicretten sonra Hz. Peygamber onunla Ebû Ubey-de b. Cerrah arasında kardeşlik bağı kur­du. Muhammed b. Mesleme her zaman ResûH Ekrem’in yanında yer aldı; Tebük Gazvesi dışında bütün gazvelere katıldı. Uhud Gazvesi’nde müslümanlar zor du­rumda kaldığı sırada vücudunu Hz. Pey-gamber’e kalkan yaparak oğullarıyla bir­likte onu korudu. Hudeybiye’de ve Hayber Gazvesi’nde de Resûlullah’ı koruyan­lardan biriydi. Tebük Gazvesi’nde Resûl-i Ekrem onu Medine’de kendi yerine vekil bıraktı. Gazveden önce malının bir kısmı­nı Hz, Peygamberin emrine veren Mu­hammed b. Mesleme’nin hemen bütün gazve ve seriyyelerin planlama ve uygu­lamasında hizmeti oldu. Gazvelerde gös­terdiği yiğitlik dolayısıyla “Hz. Peygamber’in atlısı” fârisü nebiyyülâh unvanı ile tanındı. 14 Rebîülevvel 3 [4 Eylül 624] ta­rihinde İslâm düşmanlığı ile tanınan Ya­hudi şairi Kâ’b b. Eşref ile İbn Ebü’l-Hukayk’ı öldürenler arasında yer aldı.

Muhammed b. Mesleme, 11 Muharrem 6 [2 Haziran 627] tarihinde emrine verilen otuz kişiyle birlikte Medine’ye yedi gün­lük mesafedeki Kuratâ kabilesi üzerine gönderildi Yine aynı yılın rebîülâhir ayında on kişilik bir grupla Medine’den 24 mil uzaklıktaki Zülkassa’da yaşayan Sa’lebe b. Sa’d oğulla­rına karşı sevkedildi. Geceleyin kabilenin bulunduğu yere vardıklarında silâhlı 100 kişiyle karşılaştılar. Birkaç saatlik çatışmadan sonra Sa’lebe b. Sa’d oğulları muslumanların tamamını öldürdükleri düşüncesiyle geri döndüler. Muhammed b. Mesleme bu çarpışmadan yaralı olarak kurtulup Medine’ye döndü.

Önceki İçerikMecazul Kuran – Ebu Ubeyde Konusu, Özellikleri, Hakkında Bilgi
Sonraki İçerikAşık Edebiyatı Nedir, Özellikleri, Nazım Biçimleri, Temsilcileri, Hakkında Bilgi