Muhammed Behçet el-Baytar Kimdir, Hayatı, Hakkında Bilgi

33

Muhammed Behçet el-Baytâr (1894-1976} Suriyeli din âlimi.

9 Mart 1894’te Dimaşk’ta doğdu. Bü­yük dedeleri Cezayir’den gelip Dımaşk’ın Meydân mahallesine yerleşen ilim ve fa­zilet sahibi bir aileye mensuptur. Âlim, edip ve şair olan babası İbnü’l-Baytâr diye meşhur olmuştur. Muhammed Behçet başta Cemâleddin el-Kâsımî olmak üzere babasından, anneden dedesi Abdürrezzâk el-Baytâr, Bedreddin el-Hasenî ve Muhammed Hıdır Hüseyin’den Arap dili ve edebiyatı ile aklî ve naklî ilimlere dair dersler aldı. Bir asırdan beri imam-hatip yetiştiren ailenin oturduğu Meydân ma­hallesindeki Kâa (1910), Kerimüddin ed-Dekkâk (1917) ve Şürbecî camilerinde imam-hatiplik ve vaizlik yaptı. 1921-1926 yılları arasında aynı mahalledeki ilkokulda öğretmen olarak çalıştı. 1926′-da Mekke’de düzenlenen İslâm Kongresi’ne katıldı. Kral Abdülazîz b. Suüd’un is­teğiyle, yeni kurulan el-Ma’hedü’l-ilmiy-yü’ s-Suûdî’nin beş yıl müdürlüğü­nü yaptı. Bu sırada Mekke Yüksek Şer’iy-ye Mahkemesi üyeliği, el-Murâkabetü’l-kazâiyye heyeti reis vekilliği, Hicaz okulla­rı eğitim müfettişliği. Harem-i şerifteki Maârif-i Umûmiyye Meclisi üyeliği görev­lerinde bulundu. 1931’de Suriye’ye dö­nünce bazı okullarda öğretmenlik yaptı. 1940’ta Dımaşk mekteplerine müderris-i âm oldu; 1942’de Şer’iyye Fakültesi’ne tefsir ve ahlâk dersleri, ayrıca yüksek öğ­retmen okuluna tefsir dersi öğretim gö­revlisi olarak tayin edildi. 1943-1946 yılla­rında Tâif’te Dârü’t-tevhîdi’s-Suûdiyye’-nin müdürlüğüne getirildi. 1947’den iti­baren 1953’te emekli oluncaya kadar Dı­maşk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nde tefsir ve hadis okuttu. Emekliye ayrıldık­tan sonra Dımaşk İlahiyat Fakültesi’nde tefsir konferansları verdi. Vakıflar Bakan­lığı bünyesinde başta eğitim faaliyeti ol­mak üzere çeşitli görevlerde bulundu. 1923’ten beri faal üyesi bulunduğu Dı­maşk Arap İlim Akademisi ile 1954’te muhabir üye seçildiği Irak İlim Akademisi bünyesinde araştırma ve yazıları ile kon­feranslarını sürdürdü. 29 Mayıs 1976’da Dimaşk’ta vefat etti. Muhammed Behçet ıslahatçı Selefi akideyi savunmuş, başta Cemâleddin el-Kâsımî olmak üzere Takıyyüddin İbn Teymiyye ve M. Reşîd Rızâ çiz­gisinde olduğunu belirtmiştir.