İstanbul Şehremaneti Mecmuası Nedir, İçerik, Hakkında Bilgi

24

İstanbul Şehremaneti Mecmuası. İstanbul Belediyesi tarafından yayımlanan dergi.

Şehremaneti Neşriyat ve İstatistik Mü­düriyeti Şubesi’nin Eylül 1340ta (1924) aylık olarak yayımlamaya başladığı der­ginin adı daha sonra İstanbul Belediye Mecmuasîna dönüşmüş ve Teşrinisani 1928’e kadar elli bir sayı çıkmıştır. Latin harflerinin kabul edilmesinin (1928) ar­dından yayımını sürdüren dergi, bilindiği kadarıyla 1942 yılının Mart ayında bası­lan 199. sayısından sonra uzun süre çık­mamıştır.

Dergide belediye ile ilgili mevzuat, is­tatistikler, iskân ve imara dair konular. şehir haberleri, belediye uygulamaların­dan doğan hukukî ihtilâflar, resmî yazış­malar, trafik yönetmelikleri hakkında bil­gi ve yazılar yanında İstanbul’un tarihi ve şehrin eski eserlerine dair araştırmalara da yer verilmiştir. Türk bayrağı hakkın­da bir yazı ile Ahmet Süheyl Ünver’in “Mahya ve Mahyacılık” başlıklı makalesi (1932), İbrahim Hakkı Konyalı’nın İstan­bul’un kasırları, hamamları ve mezarliklarıyla ilgili yazılan dergide yayımlanan dikkate değer çalışmalardandır. A. Kohler adında bir Alman’ın 1930 yılındaki seya­hatine dair anılarının İstanbul bölümü­nün Enver Şâzi tarafından yapılan tercü­mesi (i 930) ve Mühendis İbrahim imzalı “Ayasofya” başlıklı makale de (1937) dik­kat çekicidir. Daha sonraki sayılarda Ost-rova soyadlı kişiyle aynı yazar olduğu tah­min edilen bu şahsın Sultanahmet sem­tinde arastanın içinde ve çevresinde İn­gilizler tarafından yapılan kazılarda bu­lunan, büyük sarayın bir avlusunun dö­şemesine ait mozaiklere dair yazıları çık­mıştır.

1941 ‘de basılan bir sayı Rıza Çavdarlı’-nın “İstanbul Mesireleri”, Sermet Muh­tar Alus’un aynı başlıklı bir yazısı, Sedat Çetintaş’ın şehrin imarı için Beyazıt Sim-keşhanı gibi bazı eski eserlerin feda edil­mesi gerektiğine dair açıklaması, İbra­him Ostrova’nın Kariye Camii’ndeki Bi­zans mozaikleri hakkındaki yazıları ile âdeta bir tarih sayısı olmuştur. Dergide aynı yıl değişik kişilerin, İstanbul’un ima­rında eski eserlerin zorluklar meydana getirdiği ve bunların yıkılmasının gerek­tiğini ileri süren görüşlerine yer verilmiş, “Yeni Açılan Unkapanı ve Yenikapı Güzer­gâhı” başlığı ile bir yazı dizisine başlayan İbrahim Hakkı Konyalı altı sayı devam eden bu makalelerinde, “Atatürk Bulvarı Birçok Tarih Yadigârlarını Meydana Çıkarıyor” alt başlığı ile yeni açılan bu cadde­nin iki tarafında meydana çıkan tarihî eserleri tanıtmıştır. Ancak cadde açıldık­tan sonra bu eserler ortadan kaldırılmış­tır. Kırkçeşme. Sekbanbaşı İbrahim Ağa Camii. Yahya Güzel Camii. Voynuk Şücâ-üddin Camii, Zeliha Hatun Çeşmesi, Sa­dâret Kethüdası Yûsuf Ağa Çeşmesi, Azepler Hamamı. Elvan Çelebi Camii, Pa-pasoğlu Mescidi, İ. Hakkı Konyalı’nın bul­varın açılışı ile meydana çıkacağını ve res­tore edileceğini sandığı, fakat ortadan kaldırılan eserlerdir.

Önceki İçerikSuut Kemal Yetkin Kimdir, Kısaca Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi
Sonraki İçerikPaul Klee Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi