Gürcü Mehmed Paşa Kimdir, Hayatı, İdamı, Hakkında Bilgi

23

Gürcü Mehmed Paşa (ö. 1035/1626) Osmanlı veziriazamı.

Haremden çıkma olduğundan Hadım lakabıyla da anılır. Gürcü asıllıdır. Bazı kaynaklarda Kanunî Sultan Süleyman’ın son sadrazamlarından Semiz Ali Paşa, ba­zılarında ise II. Selim devrinde Erzurum Beylerbeyi Husrev Paşa tarafından sara­ya hediye edildiği belirtilir. Enderun’da iyi bir eğitim gördükten sonra çeşitli gö­revler üstlendi. I. Ahmed’in tahta çıkışı­nın ardından Kapıağası Mustafa Ağa’nın yerine has odabaşı oldu.[2 Şaban 1012/5 Ocak 1604] Aynı yıl sadâret kaymakamı Sarıkçı Mustafa Paşa’nın. Sûfî Sinan Mehmed Paşa’dan başka merkezde vezir ol­maması sebebiyle divan toplantılarının yapılamadığını belirterek başkapıcıbaşı Dâvud ve mîrâhûr-ı evvel Mustafa ağalarla birlikte has odabaşı Gürcü Mehmed Ağa’nın vezirliğe getirilmesini istemesi üzerine üçüncü vezir olarak [Sâfî’ye göre ikinci vezir; Zübdetü’t-teuârîh, II, vr. 27b] divana girdi.[26 Rebîülâhir 1013/21 Ey­lül 1604] Bir ay sonra da isyan halinde olan askerlerin Beylerbeyi Hacı İbrahim Paşa’yı öldürmesiyle ciddiyet kazanan taşkınlıklarını önlemek üzere Mısır bey­lerbeyi yapıldı.[28 Cemâziyelevvel 1013/ 22 Ekim i 604] Olumsuz mevsim şartları­na rağmen ve meşakkatli bir deniz yolcu­luğu ile Mısır’a gitti. Suçluları cezalandıra­rak sükûneti sağlamasına rağmen “gadr-i vüzerâ” ile yedi ay sonra azledip yeri­ne Yemenli Hasan Paşa getirildi.[8 Safer 1014/25 Haziran 1605]

İstanbul’a dönüşünün ardından Tuna yalıları ile birlikte Belgrad muhafazasını da üstlenmek üzere Bosna beylerbeyi ol­du.[17 Muharrem 1015/25 Mayıs 1606] Macar serhaddindeki görevleri, serdar Kuyucu Murad Paşa’nın sadrazam tayin edilip İstanbul’a gitmek üzere bölgeden ayrılmasıyla serdar kaymakamı olarak da­ha da genişledi.[Şevval 1015/ Şubat 1607] Sadrazam Kuyucu Murad Paşa ikinci de­fa Anadolu seferi için Üsküdar’a geçtiğin­de İstanbul’daki işleri takip ve idare et­mek üzere sadrazamın telhisiyle sadâret kaymakamlığı görevine getirildiyse de [1 Rebîülevvel 1018/4 Haziran 1609] Bel­grad kale meydanında kagir bir tophane yaptırması, Kanije ile Eğri’den getirtilen büyük toplarla bu tophaneyi takviye ile meşgul olması sebebiyle bu davete he­men icabet edemedi. Aslında bazı isyan hareketlerine çözüm bulmak için Üskü­dar’a geçmiş olduğu daha sonra anlaşı­lan Murad Paşa buradaki beş aylık ika­metinden sonra İstanbul’a dönmüş ve şark seferini ertesi yıla bırakmıştı. Şaban 1018’de (Kasım 1609) İstanbul’da topla­nan Dîvân-ı Hümâyun’a Gürcü Mehmed Paşa altıncı vezir olarak katıldı; Kuyucu Murad Paşa”nın çıktığı son şark seferinde de sadâret kaymakamı tayin edildi.[Re­bîülâhir 1019/Temmuz 1610]