Giresun İlinin Türkiye Göç Hareketliliği İçerisindeki Yeri

Ünsal
Bekdemir ve Fatih Muhammet Köse –
Giresun İlinin Türkiye Göç Hareketliliği
İçerisindeki Yeri

1878 öncesinde Osmanlı Devletinin önemli bir
liman kenti olan Batum, bu dönemde Doğu Karadeniz’in başta gelen ticaret
merkezi durumunda idi. 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı sonucunda imzalanan
Ayestefanos ve Berlin antlaşmaları ile Batum’un Ruslara bırakılması, Doğu
Karadeniz ekonomisini olumsuz yönde etkilemiştir.

1917 Bolşevik İhtilali sonucunda (…) Doğu
Karadeniz halkının karşı sahille ilişkisi tamamen kesilmiştir.

…nüfus mübadelesi antlaşmasına göre (…) Giresun’daki
Rumlar Yunanistan’a gönderildiler. Bunların yerine Yunanistan’dan Türk
göçmenler getirildi. Bu göçmenlerin büyük çoğunluğu Şebinkarahisar’a
yerleştirilmişlerdir.

Giresun ilinin Türkiye göç hareketliliği
içerisindeki yerine baktığımızda, 2000 yılına kadar hemen daima Türkiye’de net
göç veren iller arasında yer aldığını, çoğu zaman da ilk sıralarda olduğunu görüyoruz.

Yörede gurbetçilik-geçici iş gücü göçü
birbirinin devamı, birbirini bütünleyen tarihî bir olgu olarak tanımlanır.
Temelde ekonomik nedenlere dayanan bu göç hareketi, Giresun’da sanayi ve
istihdam olanaklarının yeterli olmadığının da bir göstergesidir.

Giresun’dan olan göçün genel yönü Marmara
bölgesine, özellikle de İstanbul’a doğrudur.

(2015) Türkiye’de Giresun ili doğumlu nüfusun
toplam sayısı 1 107 232 olarak belirlenmiştir. Bu nüfusun yaklaşık 380 298’i
Giresun ilinde, geriye kalan 726 934’ü başta İstanbul (495 731), Kocaeli (57
536), Bursa (36 389), Ankara (22 031) olmak üzere başka bir illerde yaşamını
sürdürmektedir.

…göç eden nüfusun (…) göç etme nedeni: % 23,7
ile iş arama-bulma nedeni ilk sırada gelmektedir.
İkincisi ise hane fertlerinden birine bağlı göçtür (% 22,8).

Fındığın hasat dönemi olan Ağustos ayında
Giresun’a özellikle yurdun doğu ve güneydoğu kesiminden fındık toplamak için
mevsimlik işçiler gelmektedir.

Bekdemir, Ünsal ve Köse, Fatih Muhammet.
(2017), “Giresun İlinin Türkiye Göç
Hareketliliği İçerisindeki Yeri
,” Geçmişten
Günümüze Göç
, Ed. Osman Köse, Canik Belediyesi Kültür Yayınları, Cilt: 2, (s.
937-946), Samsun