Ebu Dahdah Kimdir, Hayatı, Hakkında Bilgi -Sahabi-

48

Ebü’d-Dahdâh el-Ensârî Sahâbî.

Adının Ebü’d-Dahdâha b. Dahdaha ol­duğu da söylenmektedir. Ensarın hima­yesinde yaşamasına rağmen onlar tara­fından da iyice tanınmayan Ebü’d-Dah­dâh hakkında fazla bilgi yoktur. Abdul­lah b. Mes’ûd’un anlattığına göre. “Ver­diğinin kat kat fazlasını kendisine öde­mesi için Allah’a güzel bir borç vermek isteyen kimse yok mu?”(Bakara 2/ 245) mealindeki âyet nazil olunca Ebü’d-Dahdâh Hz. Peygamber’in yanına gide­rek, “Yâ Resûlallah! Allah bizden borç mu istiyor?” diye sordu. Evet cevabını alınca Hz. Peygamber’in elini tuttu ve sevabını sadece Allah’tan bekleyerek için­deki 600 hurma ağacı ile birlikte bah­çesini Allah’a borç olarak verdiğini bil­dirdi. Ardından da bahçesine giderek orada bulunan ailesine bahçeyi Allah’a borç olarak verdiğini söyledi ve bahçe­den çıkmalarını istedi. Bu hadise üzeri­ne Hz. Peygamber, “Ebü’d-Dahdâh için cennette nice hurma ağaçları saçak atıyor” dedi. Ebü’d-Dahdâh’ın bu hurma bahçesini, Hz. Peygamber’in kendisin­den borç istemesi üzerine veya daha başka sebeplerle Allah yoluna adadığı da rivayet edilmektedir.

Ebü’d-Dahdâh’ın ne zaman vefat et­tiği bilinmemektedir. Ölümü üzerine Hz. Peygamber onun soyu ve vârisleri hak­kında bilgi toplamak üzere ensardan Âsim b. Adfyi görevlendirdi. Ebü’d-Dah-dâh’ın soyu hakkında fazla bilgi edinile-meyince mirası kız kardeşinin oğlu Ebû Lübâbe el-Ensârfye verildi. Uhud Gazvesi’nde Hz. Peygamber’in şehid edildi­ği haberi üzerine Ebü’d-Dahdâh’ın müslümanlara, “Muhammed öldüyse Allah diridir, ölmez” diyerek cesaret verdiği, fakat savaşın ilerleyen dakikalarında Hâlid b. Velîd’in onu şehid ettiği de kaydedilmektedir.

Kudâa kabilesinin Belî kolundan olan Ebü’d-Dahdâh veya Ebü’d-Dahdâha Sa­bit b. Dahdah ile Ebü’d-Dahdâh el-Ensârî arasında, bahçelerini Allah yolunda hibe ederek Hz. Peygamber’in duasını almaları, ensarın himayesinde yaşama­ları. Resûl-İ Ekrem hayatta iken vefat etmeleri ve mirasçıları bulunmaması gibi hususlarda benzerlik olduğu görülmek­tedir. Hadislerde Ebü’d-Dahdâh, Ebü’d-Dahdâha veya İbnü’d-Dahdâh künyele-riyle zikredilen bu iki sahâbî, ashap hak­kındaki tabakat kitaplarında iki ayrı şahısmış gibi gösterilmekteyse de aynı ki­şi oldukları veya künye benzerliği sebe­biyle birbirine karıştırıldıkları hatıra gel­mektedir.

Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi