Bernardinus Telesius

42

Bernardinus
Telesius
(1509-1588)

Başyapıtı: De Rerum Natura Iuxta Propria Principia
(Kendi İlkelerine Göre fieylerin Doğası Üzerine) adını taşır. Ona göre salt ussal
işlemlerle bir doğruya ulaşmak pek olanaklı değildir, tersine duyulara başvurmak
zorunludur; araştırmalarımızı duyularla sağlanan veriler üzerinde yapmak gerekir.

Ona göre varoluş madde ve güç (sıcak-soğuk
çatışması) ilkeleri üzerinde temellenir.

Telesius’a göre madde daha en baştan
bilinçlidir ve ruhun yapıldığı kumaş maddeseldir.

Telesius otoriteden ve soyut akıl
yöntemlerinden deney yöntemine geçişte ısrar ederek felsefi empirizmin öncülerinden
olmuştur.

Doğal dünyanın bilgisini elde edebilmek
için gözlem yöntemini tüm yöntemlerden üstün ve gerekli gördüğü ve yine
skolastik otoriteye karşı çıktığı için, Rönesans sonunun büyük düşünürü Bacon,
kendisini “modernlerin ilki” olarak nitelendirir.

Modern
Felsefe I

Prof. Dr. Sara Çelik

Anadolu Üniversitesi Yayınları, Yayın No:
2588

Haziran 2012, Eskişehir