Attila Kimdir, Hayatı, Dönemi, Hakkında Bilgi

0
52

ATTİLA (400-453)

Batı Hun hükümdarı. Orta ve Batı Avrupa’yı ele geçirerek büyük bir imparatorluk kurmuş, Orta Çağ Avrupa tarihinde derin izler bırakmıştır.

Yaklaşık 400’de doğduğu sanılan Attila’nın babasının adı Muncuk idi. Babası ile amcaları Rua, Aybars ve Oktar, özellikle 422 öncesinde ülkeyi birlikte yönetiyorlardı. Muncuk’un erken ölümü üzerine, Attila’nın yetişmesinde önemli bir rol oynamış olan amcası Rua, “kanat beyleri” olan kardeşleri ile birlikte etkin bir politika yürütmeye başladı. Rua’nın da 434’te ölümü üzerine Attila ile ağabeyi Buda (Bleda) yönetimi devraldılar. Bu dönemde, doğu ve batı kanatlarının beyleri olan amcaları eski işlevlerini sürdürüyorlardı. Buda’mn 445’te ölümüne değin bu “çifte krallık” biçimindeki yönetim başarı ile sürdü. Ancak gerek askeri gerekse diplomatik ilişkilerde ağabeyi Buda’nm ölümünden önce de etkin kişi Attila idi. İki kardeşin birlikte giriştikleri ilk harekât, 435’te Bizans ile yapılan antlaşma idi. Tuna ile Morova ırmaklarının birleştiği yerde, Margos Kalesi dışında yapılması dolayısıyla adını bu kaleden alan antlaşma ile, Bizans’ın önceden beri ödemekle yükümlü olduğu vergi iki katma çıkarılıyor ve Bizans yıllık 700 libre altın vermeyi kabul ediyordu. Antlaşmanın öbür koşulları kaçak ve tutsakların geri verilmesi ile ticarette kolaylık ve eşitlik konularını içeriyordu. Bizans imparatoru II. Theodosios, kaçakları geri verince Attila’nın bunları hemen daha Bizans ülkesi içinde astırması, adının çevreye korku salmasına yol açmıştır. Bundan sonra, 435-440 tarihleri arasında, Attila’ nın neler yaptığı konusunda ayrıntılı bilgi yoktur. Ancak bu dönemde siyasi birlik kurma çabalarının önemli bir rol oynamış olduğu da bir gerçektir. Bu yıllarda, Attila, Karadeniz’den Ren Irmağı’na kadar uzanan ve Güney Rusya, Romanya, Macaristan, Çekoslovakya, Avusturya, Kuzey Yugoslavya ile Güney ve Orta Almanya’yı içeren geniş bölgede yaşayan, çeşitli diller konuşan ve çeşitli soylardan olan kabileler arasında siyasi birlik sağlanmıştır. Hatta Almanlar’ın meşhur Nibelungen Destanı’nm esin kaynağı olan Burgund kralının ölümü de bu yıllara rastlar. Böylece de, oluşturulan siyasi birliğin batı sınırlarının bu dönemde Kuzey Denizi ve Maıış kıyılarına kadar uzadığı anlaşılır.

Attila, 440’ların başında Margos antlaşması şartlarını tam olarak yerine getiremeyen ve yıllık haracı ödemekte yavaş davranan Bizans üzerindeki baskıyı arttırdı. 441-442’de aniden Tuna üzerinden Bizans topraklarına yürüyerek Belgrad ve Niş’i (Naissus) ele geçirdi. Ancak, Batı Roma ileri gelenlerinden Attila’ nın dostu Aetius’un araya girmesiyle yeni bir antlaşma yapıldı. Aetius, Bizanslılar’ın vergiyi ödeyecekleri konusunda güvence olarak kendi oğlunu Attila’nın yanına rehin gönderdi.